งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทางSMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทางSMS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทางSMS
โครงร่างสารนิพนธ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

2 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS
ประวัติผู้ดำเนินการวิจัย นายเดชา สุวรรณกาญจน์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถานที่ทำงานโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

3 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS
ที่มาของระบบ - วัคซีน - สารละลายผสมวัคซีน - ผู้ป่วย

4 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS
การทำงานของระบบเดิม

5 แสดงปัญหาของระบบเดิม
แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS แสดงปัญหาของระบบเดิม

6 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS
วัตถุประสงค์ของการวิจัย - แจ้งเตือน - แก้ใข้ - อายุการใช้งานวัคซีน - ประสิทธิภาพ

7 การทำงานของระบบแจ้งเตือน
แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS การทำงานของระบบแจ้งเตือน

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ด้านผู้รับบริการ ด้านสถานบริการ ด้านงบประมาณ
แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ด้านผู้รับบริการ ด้านสถานบริการ ด้านงบประมาณ

9 หลักการของงานวิจัย - การดูแลและการเก็บวัคซีน - ภาษาซี (C)
แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS หลักการของงานวิจัย - การดูแลและการเก็บวัคซีน - ภาษาซี (C)

10 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS
ขอบเขตของงานวิจัย - ผู้ดูแลระบบเตือนระดับอุณหภูมิหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - หัวหน้าฝ่ายเภสัชกร - เจ้าหน้าที่ทั่วไป

11 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS

12 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS
เทคนิคและอุปกรณ์ เครื่องแสกนอุณหภูมิ อุปกรณ์ควมคุม บอร์ด ส่งข้อความ เก็บข้อมูลรายงาน งบประมาณ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ บาท

13 แจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทาง SMS
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสนักศึกษา นายเดชา สุวรรณกาญจน์ MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY


ดาวน์โหลด ppt ระบบแจ้งเตือนระดับอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนทางSMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google