งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ สืบค้นข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่ดินและที่ตั้ง กลุ่มที่ ๔ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ สืบค้นข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่ดินและที่ตั้ง กลุ่มที่ ๔ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ สืบค้นข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่ดินและที่ตั้ง กลุ่มที่ ๔ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ้ http://gdi.thailocal.org/g4/ http://gdi.thailocal.org/g4/

2 สมาชิก ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์ Email นายวิทูร ไพจิตรกรมที่ดิน 029840819 dr.dear1@gmail.com น. ส. หทัยรัตน์ สังขรัตน์กรมศิลปากร 0897670927 hathairs_bee@hotmail.com น. ส. กนกวรรณ หิรัญวิท ย์ กรมป่าไ ม้ 0810250424 forest_en@hotmail.com น. ส. อังศุธร จริยเพียรพันธุ์กรมป่าไม้ 0891753066 angsuthorn@forest.go.th นายชัยสิทธิ์ สุขเจริญ กรมที่ดิน 0850840302 u_desting@hotmail.com

3 หลักการและเหตุผล เนื่องจากมีความต้องการใช้ข้อมูลที่ดินทั้งจากหน่วยงาน ต่างๆ และบุคคลทั่วไปในลักษณะการใช้งานที่ หลากหลาย เช่น บุคคลทั่วไปต้องการทราบตำแหน่ง ที่ดินของตัวเอง, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องการ ทราบผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี, กรมทางหลวงต้องการทราบ แปลงที่ดินที่ต้องทำการ เวนคืน เป็นต้น จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำ webservice เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น

4 เป้าหมาย ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่่ดินและสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบได้ หน่วยงาน / ประชาชน สามารถค้นหาผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ เพื่อค้นหาพิกัดที่ตั้งที่ดิน และสำนักงานที่ดิน เพื่อนำไปใช้ต่อในการค้นหาเส้นทางได้

5 แหล่งข้อมูล - สมมุติ

6 บุคคล เอกสารสิทธิ์ เขตการปกครอง สาขา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สาขาที่ดูแล พื้นที่รับผิดชอบ ชืื่อสาขา โทรศัพท์ รหัสสาขา พิกัดที่ตั้ง อำเภอจังหวัด รหัสประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เลขที่เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ พิกัดที่ตั้ง อัตราส่วนการถือครอง MM M 1 1 M

7 SearchPacelService getProvince ค้นข้อมูลรหัสจังหวัด getAmphoe ค้นข้อมูลรหัสอำเภอ getParcels ค้นข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่ดิน และที่ตั้ง

8 Method: getAmphoe input (getProvince) ‏ PROVINCE_CODE :string output (getProvinceResult) ‏ PROVINCE_CODE :string AMPHOE_CODE :string AMPHOE_NAME :string

9 Method: getProvince input (getProvince) ‏ PROVINCE_NAME :string output (getProvinceResult) ‏ PROVINCE_CODE :string PROVINCE_NAME :string

10 Method: getParcels input (getParcels) ‏ PROVINCE_CODE :string AMPHUR_CODE :string CHANODE_NO :string output (getParcelsResult) ‏ doc_id doc_area doc_location

11 output (continue) ‏ person_id doc_id proportion person_fname person_lname person_nation branch_id branch_name branch_tel branch_location


ดาวน์โหลด ppt ระบบ สืบค้นข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่ดินและที่ตั้ง กลุ่มที่ ๔ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google