งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Service : รายงานความก้าวหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Service : รายงานความก้าวหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Service : รายงานความก้าวหน้า

2 หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ต้องการพัฒนา
………… Direct Connection Server Server Server ………… การจัดการ User ที่ซ้ำซ้อน Database Database1 Database2 ยากต่อการนำไปใช้ ความปลอดภัยของข้อมูลต่ำ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส

3 หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ต้องการพัฒนา
………… Webservice Server Server Server ………… User มีความเป็น หนึ่งในการใช้งาน Database Database1 Database2 ข้อมูลตรงต่อความต้องการ ความปลอดภัยของข้อมูลสูง ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส

4 หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส SOAP WSDL Service XML SOAP: Simple Object Access Protocol โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส

5 หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ต้องการพัฒนา
โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส

6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส

7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Admin Function Process โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส

8 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
User Function Process โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส

9 สิ่งที่กำลังดำเนินการ
Coding คำสั่งตามที่ออกแบบไว้ Admin Function Process เขียนเอกสารการพัฒนาโครงการ ในส่วนของการพัฒนา https://phoenix.eng.psu.ac.th/wsdl โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส


ดาวน์โหลด ppt Web Service : รายงานความก้าวหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google