งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Service : รายงาน ความก้าวหน้า. 2 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ ต้องการพัฒนา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Service : รายงาน ความก้าวหน้า. 2 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ ต้องการพัฒนา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Service : รายงาน ความก้าวหน้า

2 2 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ ต้องการพัฒนา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ Datab ase2 Datab ase1 Server ……… … Serv er Datab ase Direct Connection การจัดการ User ที่ซ้ำซ้อน Server ……… … ความปลอดภัยของข้อมูลต่ำ ยากต่อการนำไปใช้

3 3 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ ต้องการพัฒนา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ Datab ase2 Datab ase1 Server ……… … Serv er Datab ase Webservice User มีความเป็น หนึ่งในการใช้งาน Server ……… … ความปลอดภัยของข้อมูลสูง ข้อมูลตรงต่อความต้องการ

4 4 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ ต้องการพัฒนา SOAP: Simple Object Access Protocol SOAP WSDL Service XML

5 5 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ ต้องการพัฒนา

6 6 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

7 7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Admin Function Process

8 8 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส การวิเคราะห์และออกแบบระบบ User Function Process

9 9 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส สิ่งที่กำลังดำเนินการ Coding คำสั่งตามที่ออกแบบไว้ Admin Function Process เขียนเอกสารการพัฒนาโครงการ ในส่วนของ การพัฒนา https://phoenix.eng.p su.ac.th/wsdl


ดาวน์โหลด ppt Web Service : รายงาน ความก้าวหน้า. 2 โครงการพัฒนางาน ระบบเว็บเซอร์วิส หลักการ เหตุผล และปัญหาที่ ต้องการพัฒนา ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาหรือหน่วยงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google