งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ

2 Review องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์ 1. ความเรียบง่าย (Simplicity) 2. ความสม่ำเสมอ (Consistency) 3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) 5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Naviagtion)

3 Review องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์ ( ต่อ ) 6. มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) 7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility)

4 Review

5

6

7

8

9

10 องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์ ( ต่อ ) 8. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) 9. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability)

11 รูปแบบการใช้งานตัวอักษรบน เว็บเพจ heading content list Review

12 Web Safe font Review

13 การวางเลย์เอาท์ (Layout) สำหรับเว็บเพจ

14 เครื่องมือที่ใช้ 1. เครื่องมือ Table 2. เครื่องมือ Layout 3. เครื่องมือ Layer

15 โครงสร้างของเว็บเพจ Header Footer Content Navigator(Menu) Sidebar

16 โครงสร้างของตาราง

17 โครงสร้างของตาราง ( ต่อ )

18

19

20 cellspacing คือ ระยะห่าง ระหว่างช่องเซลล์ cellpadding คือ ระยะห่าง เนื้อหา (content) กับเซลล์

21 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Table

22 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Table 1. วิเคราะห์จำนวนแถว (row) และคอลัมภ์ (column)

23

24 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Table row = 4 colum n = 1

25 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Table 2. เลือกเครื่องมือ Table กำหนดจำนวนแถวในช่อง row และกำหนดจำนวนคอลัมภ์ใน ช่อง column

26 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Table 3. ปรับขนาดของตารางและช่อง เซลล์ให้เหมาะสม

27 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layout

28 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layout 1. เข้าสู่โหมด Layout

29 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layout 2. วาดกรอบนอก

30 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layout 2. วาดช่องเซลล์

31

32

33

34 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layout 3. กลับสู่โหมด มาตรฐาน

35 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layer

36 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layer 1. เลือกเครื่องมือ Layer

37

38 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layer 2. วาด Layer กรอบ นอก

39 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layer 2. กด alt ค้างไว้ขณะวาด Layer ใหม่ เพื่อเป็นช่องเซลล์

40 ขั้นตอนการใช้ เครื่องมือ Layer 3. วาดจนครบทุกช่อง


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google