งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017

2 ที่มาและความสำคัญ จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 2

3 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง  เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง  พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกรถขนส่ง

4 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 4 ประโยชน์  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการตัดสินใจเลือกรถ ขนส่ง  เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดของข้อมูล  เพื่อบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน

5 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 5 ขอบเขตของงานวิจัย 1. ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  ใบจัดส่งสินค้า, ข้อมูลรถขนส่ง, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า 2. การนำเข้าข้อมูล  คีย์ผ่าน UI หรือนำเข้าข้อมูล Excel 3. การแปลงหน่วยจาก ลัง -> กระบะ (Pallet)  การคำนวณ 4. การตัดสินใจเลือกรถขนส่ง  ทฤษฎี neural-network 5. รายงานใบจัดส่งสินค้า

6

7 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 7 ขอบเขตของงานวิจัย ( ต่อ )  ขอบเขตของระบบ  สามารถตัดสินใจเลือกรถในการขนส่งได้  ใช้ทฤษฎี neural-network ในโปรแกรม MATLAB

8 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 8 โครงสร้างระบบ

9 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 9 โครงสร้างระบบ ( ต่อ )  Input  Process  Output

10 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 10 สมมติฐานงานวิจัย  ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่งจะช่วยให้ พนักงานทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้นมากขึ้น ลดเวลาทำงาน จากเดิม 3-4 ชั่วโมง เหลือเพียง 30 นาที

11 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 11 สมมติฐานงานวิจัย  ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องจะส่งผลให้ผลการตัดสินใจ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

12 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 12 สมมติฐานงานวิจัย ( ต่อ )  ผลการตัดสินใจ

13 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 13 สมมติฐานงานวิจัย ( ต่อ )  ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ผลการ ตัดสินใจมีความผิดพลาด

14  ผลการตัดสินใจ สมมติฐานงานวิจัย ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google