งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานระบบ  ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ที่รับผิดชอบ  รวบรวมคู่มือของระบบในองค์กร ( ตามองค์ ความรู้ที่กำหนดไว้ )  จัดหมวดหมู่คู่มือตามระบบที่เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานระบบ  ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ที่รับผิดชอบ  รวบรวมคู่มือของระบบในองค์กร ( ตามองค์ ความรู้ที่กำหนดไว้ )  จัดหมวดหมู่คู่มือตามระบบที่เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานระบบ  ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ที่รับผิดชอบ  รวบรวมคู่มือของระบบในองค์กร ( ตามองค์ ความรู้ที่กำหนดไว้ )  จัดหมวดหมู่คู่มือตามระบบที่เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ  ตรวจสอบคู่มือว่าระบบงานใดยังไม่มี แล้วให้ เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นมาใหม่  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบงานตรวจสอบ ความถูกต้องส่งให้หัวหน้าฝ่าย Soft ware หรือหัวหน้าฝ่าย Hard Ware ตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้ง  ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทำการ upload ข้อมูล

2 กรณีที่เป็นระบบใหม่ 1. ตรวจสอบว่าระบบงานใหม่เจ้าหน้าที่ท่านใด เป็นผู้รับผิดชอบ 2. เมื่อระบบมีความพร้อมในการใช้งานให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำคู่มือการใช้งาน แล้วให้หัวหน้าฝ่าย Soft ware หรือ Hard ware ตรวจสอบความถูก ต้องอีกครั้ง 3. ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทำการ upload ข้อมูล

3 กรณีที่คู่มือไม่ Update หรือทำตามคู่มือ แล้วแต่ระบบยังใช้งานไม่ได้หรือ ใช้ งานได้ไม่สมบูรณ์ 1. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบทราบ 2. ผู้ดูแลระบบ ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลผ่านทาง web board หรือ ทาง E-mail 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบงานได้รับข้อมูลก็ จะทำการแก้ไขคู่มือการใช้งานแล้วส่งให้หัวหน้า ฝ่าย Soft Ware หรือ หัวหน้าฝ่าย Hard Ware ทำการตรวจสอบ 4. ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้แลระบบทำการ Upload ข้อมูล

4 ปัญหาระบบงาน 1. รวบรวมปัญหาระบบงาน 3 เดือนย้อนหลัง โดยรวบรวมจากสมุดบันทึกตารางเวรและใบ ส่งซ่อม 2. แบ่งปัญหาระบบงานออกเป็นหมวดหมู่ตาม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบงาน 3. ส่งปัญหาระบบงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ 4. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบงานสรุปวิธี แก้ปัญหาให้มีความชัดเจนอยู่ในรูปแบบ สื่อ การสอน (Video) หรือไฟล์ Pdf แสดง ขั้นตอนการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งให้หัวหน้า ฝ่าย Soft Ware หรือ Hard Ware ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 5. ส่งให้ผู้ดูแลระบบ Upload ข้อมูล

5 กรณีที่เป็นปัญหาระบบใหม่ที่ยังไม่มีใน ระบบ 1. เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาในระบบแล้ว ไม่เจอ 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทำการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น บน Web board 3. เจ้าหน้าที่ดูและระบบทำการตรวจสอบว่า ระบบงานที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็น ผู้รับผิดชอบ 4. ทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ แล้ว จัดทำวิธีการแก้ไข 5. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบส่งให้ หัวหน้า Soft Ware หรือ Hard ware ตรวจสอบความถูกต้องแล้วการ 6. ให้ผู้ดูแลระบบทำการ Upload ขึ้นระบบ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานระบบ  ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ที่รับผิดชอบ  รวบรวมคู่มือของระบบในองค์กร ( ตามองค์ ความรู้ที่กำหนดไว้ )  จัดหมวดหมู่คู่มือตามระบบที่เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google