งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานระบบ ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่รับผิดชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานระบบ ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่รับผิดชอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานระบบ ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่รับผิดชอบ
รวบรวมคู่มือของระบบในองค์กร (ตามองค์ความรู้ที่กำหนดไว้) จัดหมวดหมู่คู่มือตามระบบที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบคู่มือว่าระบบงานใดยังไม่มี แล้วให้เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบงานตรวจสอบความถูกต้องส่งให้หัวหน้าฝ่าย Soft ware หรือหัวหน้าฝ่าย Hard Ware ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทำการ upload ข้อมูล

2 กรณีที่เป็นระบบใหม่ ตรวจสอบว่าระบบงานใหม่เจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อระบบมีความพร้อมในการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำคู่มือการใช้งานแล้วให้หัวหน้าฝ่าย Soft ware หรือ Hard ware ตรวจสอบความถูก ต้องอีกครั้ง ส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทำการ upload ข้อมูล

3 กรณีที่คู่มือไม่ Update หรือทำตามคู่มือแล้วแต่ระบบยังใช้งานไม่ได้หรือ ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานแจ้งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบทราบ ผู้ดูแลระบบ ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปรับปรุงข้อมูลผ่านทาง web board หรือ ทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบงานได้รับข้อมูลก็จะทำการแก้ไขคู่มือการใช้งานแล้วส่งให้หัวหน้าฝ่าย Soft Ware หรือ หัวหน้าฝ่าย Hard Ware ทำการตรวจสอบ ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้แลระบบทำการ Upload ข้อมูล

4 ปัญหาระบบงาน รวบรวมปัญหาระบบงาน 3 เดือนย้อนหลังโดยรวบรวมจากสมุดบันทึกตารางเวรและใบส่งซ่อม แบ่งปัญหาระบบงานออกเป็นหมวดหมู่ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบงาน ส่งปัญหาระบบงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบงานสรุปวิธีแก้ปัญหาให้มีความชัดเจนอยู่ในรูปแบบ สื่อการสอน (Video) หรือไฟล์ Pdf แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งให้หัวหน้าฝ่าย Soft Ware หรือ Hard Ware ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ส่งให้ผู้ดูแลระบบ Upload ข้อมูล

5 กรณีที่เป็นปัญหาระบบใหม่ที่ยังไม่มีในระบบ
เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาในระบบแล้ว ไม่เจอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทำการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นบน Web board เจ้าหน้าที่ดูและระบบทำการตรวจสอบว่าระบบงานที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบ ทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ แล้วจัดทำวิธีการแก้ไข เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบส่งให้หัวหน้า Soft Ware หรือ Hard ware ตรวจสอบความถูกต้องแล้วการ ให้ผู้ดูแลระบบทำการ Upload ขึ้นระบบ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานระบบ ทำการตรวจสอบระบบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่รับผิดชอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google