งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY Quantitative Analysis for Logistics Management 917431 Chapter 4 Dual Problem and Sensitivity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY Quantitative Analysis for Logistics Management 917431 Chapter 4 Dual Problem and Sensitivity."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY Quantitative Analysis for Logistics Management 917431 Chapter 4 Dual Problem and Sensitivity

2 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY Chapter 4 Dual Problem and Sensibility 4.1 บทนำ กำหนดการเชิงเส้นก็เป็นเทคนิคเชิงปริมาณอย่าง หนึ่ง ซึ่งเมื่อทำการคำนวณได้ผลเฉลยที่เหมาะที่สุด แล้วไม่ได้หมายความว่ากระบวนการแก้ปัญหาจะจบลง เพียงเท่านี้ แต่ยังต้องมีการทดสอบและนำไปประยุกต์ อีกด้วย ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ คำนวณให้ละเอียด นอกจากนั้น ยังพบว่าในบางครั้ง สภาพปัญหามีการเปลี่ยนแปลงหรือตัวเลขข้อมูลที่ใช้ใน กำหนดการเชิงเส้นเกิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุดที่ได้ คำนวณไว้ ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์หลังจาก ได้ผลเฉลยเหมาะที่สุด (post optimality analysis) ซึ่งมีสาระสำคัญ 2 เรื่อง คือ ปัญหาควบคู่ (Dual Problem) และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง

3 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.2 ปัญหาควบคู่ นักคณิตศาสตร์ได้ค้นพบว่าปัญหาการกำหนดการ เชิงเส้นทุกปัญหาจะมีกำหนดการเชิงเส้นอีกปัญหาหนึ่ง คู่กันมาเสมอ ทั้งนี้ เราเรียกว่ากำหนดการเชิงเส้นที่ สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาในองค์การว่า ปัญหา เดิม (Primal Problem) ส่วนปัญหาที่คู่กันมานั้น เรียกว่า ปัญหาควบคู่ (Dual Problem) ถ้าปัญหาเดิมเป็นปัญหาหาค่าสูงสุด ปัญหา ควบคู่จะเป็นปัญหาหาค่าต่ำสุด Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

4 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.2 ปัญหาควบคู่ Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

5 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.2 ปัญหาควบคู่ Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

6 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.2 ปัญหาควบคู่ Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

7 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.2 ปัญหาควบคู่ Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

8 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.2 ปัญหาควบคู่ Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

9 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.2 ปัญหาควบคู่ Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

10 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY จากสมมุติฐานข้อหนึ่งของการกำหนดการเชิงเส้น ว่าต้องมีความแน่นอน นั่นคือ ตัวเลขข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ ในการสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นนั้นจะต้องการ ทราบค่าแน่ชัด แต่ในความเป็นจริงแล้ว พบว่าบ่อยครั้ง เป็นการยากที่พารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้าง กำหนดการเชิงเส้นจะเป็นตัวเลขแน่นอนหรือคงที่ เนื่องจากความยากลำบากในการหาตัวเลขที่แน่นอน นี่เอง ตัวเลขส่วนใหญ่ที่ได้มาจึงเป็นค่าประมาณหรือ ค่าเฉลี่ย 4.3 การวิเคราะห์ความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

11 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY ในที่นี้จะใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม คอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ ผลลัพธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ 2 รูปแบบ ด้วยกัน คือ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ในฟังก์ชั่น วัตถุประสงค์ 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ทางขวามือ 4.3 การวิเคราะห์ความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

12 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.3 การวิเคราะห์ความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง Chapter 4 Dual Problem and Sensibility ส่วนผสมที่ 1 ส่วนผสม ที่ 2 ส่วนผสม ที่ 3 สินค้า ก 432400 สินค้า ข 792800 สินค้า ค 87121,000 กำไร 181012

13 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.3 การวิเคราะห์ความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง Chapter 4 Dual Problem and Sensibility ผลที่ได้จาก Solver

14 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.3 การวิเคราะห์ความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง Chapter 4 Dual Problem and Sensibility Answer Report

15 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY 4.3 การวิเคราะห์ความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง Chapter 4 Dual Problem and Sensibility Sensitivity Report

16 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY ถาม ตอบ Chapter 4 Dual Problem and Sensibility

17 Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY หนังสืออ้างอิง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ พิมพ์ครั้งที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช บทที่ 4 หน้า 107-140 Chapter 4 Dual Problem and Sensibility


ดาวน์โหลด ppt Faculty of Logistics, BURAPHA UNIVERSITY Quantitative Analysis for Logistics Management 917431 Chapter 4 Dual Problem and Sensitivity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google