งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ
System Operation and Support บทที่ 12 ภาพรวมของการสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ ระบบถูกใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงเลิกใช้งาน หรือระบบล้าสมัย สร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ และง่ายต่อการใช้งาน สนับสนุนผู้ใช้ บำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ระบบสามารถ ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

2 งานสนับสนุนผู้ใช้ การฝึกอบรมผู้ใช้ บุคลากรจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ หน่วยช่วยเหลือ (Help desk) - การแสดงวิธีที่จะใช้ทรัพยากรระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การช่วยให้คำตอบแก่คำถามทางเทคนิคในการใช้งาน - การทำให้ผู้ใช้ทำงานได้มากขึ้น

3 งานบำรุงรักษา ต้นทุนในการใช้งาน (Operational cost) : วัสดุสิ้นเปลือง ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าเช่าซื้อซอฟต์แวร์ งานการบำรุงรักษา (Maintenance Activity) : การแก้ไขโปรแกรม ระเบียบวิธีการ หรือเอกสาร แบ่งเป็น - การบำรุงรักษาแบบแก้ไขหรือคอเร็คทิฟ (Corrective Maintenance) - การบำรุงรักษาแบบดัดแปลงหรืออะแดฟทิฟ (Adaptive Maintenance) - การบำรุงรักษาแบบสมบูรณ์หรือเพอเฟ็คทิฟ (Perfective Maintenance) - การบำรุงรักษา แบบป้องกันหรือพริเวนทิฟ (Preventive Maintenance)

4

5 การจัดการการปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ
หน่วยบำรุงรักษา : นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนโปรแกรม ทำหน้าที่ - การจัดการคำร้องขอบำรุงรักษา - การกำหนดลำดับความสำคัญ - การจัดการโครงแบบ (Configuration management)

6 การวัดขีดความสามารถของระบบ
เวลาการตอบกลับ (Response time) แถบความถี่ข้อมูลและปริมาณงานต่อหน่วยเวลา (Bandwidth and Throughput) เวลาครบวงงาน (Turnaround Time) ความล้าสมัยของระบบ (System Obsolescence)

7 BSC414 – 12/2

8 BSC414 – 12/3


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานและสนับสนุนระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google