งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุม. การควบคุม หมายถึง ผู้บริหาร สอดส่องดูแลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ดำเนินด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุม. การควบคุม หมายถึง ผู้บริหาร สอดส่องดูแลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ดำเนินด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุม

2 การควบคุม หมายถึง ผู้บริหาร สอดส่องดูแลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ดำเนินด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุถึง เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ หมายถึง ผู้บริหาร สอดส่องดูแลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ดำเนินด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุถึง เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ

3 ควบคุมอะไร ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านค่าใช้จ่าย

4 เทคนิคการควบคุม การควบคุม ล่วงหน้า การควบคุม ล่วงหน้า การควบคุมปัจจุบัน การควบคุมปัจจุบัน การควบคุมหลัง การดำเนินการ การควบคุมหลัง การดำเนินการ

5 การควบคุม ค่าใช้จ่ายและเวลา การโดยอาศัย งบประมาณ การโดยอาศัย งบประมาณ เรียกว่า Planing – Programming – Budgeting System

6 การควบคุมเวลาแบบ PERT Programme- Evaluation- Review Technique Programme- Evaluation- Review Technique

7 ปัญหาในการ ควบคุม ขั้นวางแผน ขั้นวางแผน ขั้นการจัดสายงาน ขั้นการจัดสายงาน ขั้นการจัดการ ขั้นการจัดการ ขั้นประเมินผล ขั้นประเมินผล

8 การตรวจสอบ และประเมินผล

9 การวัดผลงาน การวัดประสิทธิภาพ การทำงาน หมายถึง การดำเนินงานไป อย่างถูกต้อง ใช้เวลา ได้ดีและเหมาะสม วิธีการดี การใช้จ่าย เป็นไปอย่างประหยัด ใช้คนและวัสดุเต็มที่ การวัดประสิทธิภาพ การทำงาน หมายถึง การดำเนินงานไป อย่างถูกต้อง ใช้เวลา ได้ดีและเหมาะสม วิธีการดี การใช้จ่าย เป็นไปอย่างประหยัด ใช้คนและวัสดุเต็มที่

10 วิธีการวัดผลงาน วัดโดยการตรวจ เช่น เดินตรวจตราดู โดยทั่วไป วัดโดยการตรวจ เช่น เดินตรวจตราดู โดยทั่วไป รายงานด้วยวาจา รายงานด้วยวาจา การตรวจสอบการ กำหนดเวลา การตรวจสอบการ กำหนดเวลา

11 การตรวจสอการใช้ จ่ายงบประมาณ การตรวจสอการใช้ จ่ายงบประมาณ การรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน การรายงาน ความก้าวหน้าของ การดำเนินงาน การตรวจสอบทาง บัญชี การจัดการ การตรวจสอบทาง บัญชี การจัดการ


ดาวน์โหลด ppt การควบคุม. การควบคุม หมายถึง ผู้บริหาร สอดส่องดูแลการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ดำเนินด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google