งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสาร Information Sender Transmission Receiver Feedback.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสาร Information Sender Transmission Receiver Feedback."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสาร Information Sender Transmission Receiver Feedback

2 Communication Process
Sender of Message Encoded Channel of Communication Receiver of Message Noise Feedback Organizational and Situation Factors

3 เส้นทางการสื่อสาร - Downward Communication - Upward Communication
- Horizontal Communication - Cross-Functional Communication

4 Downward Communication
- Oral Methods - Written Methods - Pictorial Methods - Integrated Methods

5 Functions - Control - Motivation - Emotional Expression - Information

6 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ให้ความสำคัญ - การกระทำ-คำพูดสอดคล้อง - สื่อสารแบบสองทาง - แบบเผชิญหน้า - แบ่งความรับผิดชอบ - ยอมรับกับข้อมูลภาพลบ - ทำให้เหมาะกับผู้รับ

7 การสื่อสารเป็นกระบวนการบริหาร
- หลักเหตุผล - จังหวะเวลา - ต่อเนื่อง - เชื่อมโยงภาพรวมจากภาพย่อย - ไม่ชี้นำความรู้สึก

8 Problems - เพศ - การบิดเบือน - อายุ - การรับรู้
- เพศ การบิดเบือน - อายุ การรับรู้ - วัฒนธรรม ความไม่ไว้วางใจ - เทคโนโลยี ข่าวสารมากเกินไป - การวางแผน สูญหาย - ความไม่ชัดเจน การตีความ

9 การสื่อสารของบุคคล - Verbal Communication - Non-Verbal Communication
- Space

10 การสื่อสารของผู้บริหาร
1. ท่ายืน / ท่านั่ง 2. ระยะห่าง 3. การโน้มตัว 4. ความสูงต่ำของร่างกาย 5. การสบตา 6. น้ำเสียง

11 Talking without Speaking
Hearing without Listening Looking without Seeing

12 ทำอย่างไรสื่อสารให้ยอมรับ
- อธิบาย / ชักจูง - รับฟังความคิดเห็น - หาทางออก / พัฒนาความคิด C = Combine O = Other Ideas M = Modify A = Add-on

13 ความแตกต่างทางปัญญา Synergy = 1 + 1 >2 ทวีพลังความสามารถ
ผนึกพลังความคิด - นักคิด - ไม่ยึดมั่นความคิดตนเอง - เปิดใจรับฟังผู้อื่น - กระตุ้นความคิดซึ่งกันและกัน - ใช้เทคนิค COMA

14 แนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรม การเน้นงาน VS การเน้นคน
9 8 7 6 4 3 2 1 1 , 9 9 , 9 ตามใจ (Accommodative) ประสานประโยชน์ (Collaborative) การเน้นคน 5 ประนีประนอม (Compromising) ปล่อยปละ (Abdicative) เผด็จการ (Authoritarian) 1 , 1 9 , 1 การเน้นงาน

15 ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรมเมื่อเผชิญความขัดแย้ง
สัญลักษณ์ ลักษณะ - ไม่กล้าเผชิญหน้า - ขาดความริเริ่ม - ยอมด้วยความขุ่นเคืองใจ - ไม่ใยดีต่อผู้อื่น - มองคนอื่นในแง่ดี เต่า

16 ตุ๊กตาหมี สัญลักษณ์ ลักษณะ - ยอมอย่างน่ารัก - ร่วมมือด้วยความเต็มใจ
สัญลักษณ์ ลักษณะ - ยอมอย่างน่ารัก - ร่วมมือด้วยความเต็มใจ - เสียสละ - มองคนอื่นในแง่ดี - หัวอ่อน ตุ๊กตาหมี

17 ฉลาม ประนีประนอม สัญลักษณ์ ลักษณะ - เน้นความต้องการของตนเองมาก
สัญลักษณ์ ลักษณะ - เน้นความต้องการของตนเองมาก - ไม่ใยดีต่อความรู้สึกของผู้อื่น - เชื่อมั่นในตนเองสูง - ชอบเผชิญหน้า - กล้าที่จะฝืนใจผู้อื่น - ประนีประนอมแบบพบกันครึ่งทาง - ยอมถอยคนละก้าว - แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฉลาม ประนีประนอม

18 สุนัขจิ้งจอก นกฮูก สัญลักษณ์ ลักษณะ - แก้ปัญหาให้พ้นตัว - เอาตัวรอด
สัญลักษณ์ ลักษณะ - แก้ปัญหาให้พ้นตัว - เอาตัวรอด - ขาดความจริงใจ / ใช้เล่ห์เหลี่ยม - ใจเย็น / รับฟัง - ยืนหยัดในความต้องการของตน - สนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง - หาทางออกเพื่อแก้ปัญหา - ไม่ฝืนใจผู้อื่น สุนัขจิ้งจอก นกฮูก

19 พัฒนาการทางอารมณ์ของผู้บริหาร
ปัญหาทางอารมณ์ของผู้บริหาร 1. จัดการกับอารมณ์ของตนเองไม่ดี 2. ไม่ทราบอารมณ์ของผู้อื่น 3. ได้รับแรงเสริมเมื่อเกิดอารมณ์ 4. ไม่เห็นความจำเป็นในการควบคุมอารมณ์ตนเอง 5. ไม่ทราบเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเอง

20 พัฒนาการทางอารมณ์ของผู้บริหาร
1. รับรู้ตนเองถูกต้องทุกขณะจิต 2. ควบคุม/ปรับเปลี่ยนตนเองในทางสร้างสรรค์ 3. รับรู้ผู้อื่นอย่างถูกต้อง 4. จัดการกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย 5. สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสาร Information Sender Transmission Receiver Feedback.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google