งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินค้าคงคลัง = ! สินค้า หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่ธุรกิจจะต้องมี ไว้เพื่อการดำเนินงานตามปกติ ส่งผลให้ : กิจการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ กำหนดขนาดของการผลิตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินค้าคงคลัง = ! สินค้า หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่ธุรกิจจะต้องมี ไว้เพื่อการดำเนินงานตามปกติ ส่งผลให้ : กิจการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ กำหนดขนาดของการผลิตที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สินค้าคงคลัง = ! สินค้า หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่ธุรกิจจะต้องมี ไว้เพื่อการดำเนินงานตามปกติ ส่งผลให้ : กิจการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ กำหนดขนาดของการผลิตที่ ประหยัด สามารถให้บริการลูกค้าตามที่ ลูกค้าต้องการ

3 1. When ? ควรสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตสินค้าเมื่อใด 2. How much ? ควรสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตสินค้าจำนวน เท่าใด จึงจะเกิดการประหยัด

4 1. สินค้าคงคลังประเภทเบ็ดเตล็ด 2. สินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและ อะไหล่ 3. สินค้าคงคลังประเภทกึ่ง สำเร็จรูป 4. สินค้าคงคลังประเภท สำเร็จรูป แบ่งได้ 4 ประเภท …….

5 แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ใหญ่ ๆ …. 1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (ordering cost) 2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (carrying cost) 3. ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (out of stock cost) 1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (ordering cost) 2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (carrying cost) 3. ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (out of stock cost)

6 ค่าใช้จ่ายในการให้ ได้มาซึ่งสินค้า ลักษณะ : เกิดทุกครั้งเมื่อมีการ สั่งซื้อหรือสั่งผลิต มีจำนวนคงที่ (fixed cost) ( ไม่ว่าจะซื้อครั้งละจำนวนมาก หรือน้อยก็ตาม ) ไม่แปรผันไปตามจำนวนของ สินค้า แต่จะแปรผันไป ตามจำนวนครั้งที่สั่งซื้อหรือสั่ง ผลิต

7 - ค่าใช้จ่ายในการ เตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ ตรวจรับของ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การชำระเงิน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการ เตรียมการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ ว่าจ้าง การฝึกหัด และการปลดออก ค่าเสื่อมราคา ฯลฯ

8 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมี สินค้าคงเหลือไว้ในมือ ลักษณะ : แปรผันไปตามปริมาณ ของสินค้า เช่น ค่าของทุน ค่าขนย้าย และเก็บรักษา ค่าสินค้า - ชำรุด ค่าประกันภัย การ ล้าสมัย ภาษี ราคาสินค้า เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

9 เกิดจาก : วัตถุดิบไม่พอแก่ การผลิต หรือขาย สินค้าสำเร็จรูปมีไม่พอ ขาย ส่งผลให้ : สายการผลิตหยุดช งัก เครื่องจักรเกิดการ ว่างงาน

10 ขนาดของการสั่งซื้อหรือ สั่งผลิต ( หน่วย ) Q PP Q ค่าใช้จ่าย ( บาท ) ค่าใช้จ่ายในการ สั่งซื้อหรือสั่งผลิต และค่าใช้จ่ายสินค้า ขาดแคลน ค่าใช้จ่ายใน การเก็บรักษา

11 ขนาดของการสั่งซื้อหรือ สั่งผลิต ( หน่วย ) Q P ค่าใช้จ่าย ( บาท ) ค่าใช้จ่ายในการ สั่งซื้อหรือสั่งผลิต ค่าใช้จ่ายใน การเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายสินค้า ขาดแคลน ปริมาณการสั่งซื้อที่ ประหยัดที่สุด ( Q*) ค่าใช้จ่า ยรวม

12 ต้นทุนสินค้าคงเหลือ + คชจ. การ สั่งซื้อหรือสั่งผลิต + คชจ. การเก็บรักษา + คชจ. ความ ขาดแคลนสินค้า ต้นทุนรวม = คชจ. การสั่งซื้อหรือสั่งผลิต + คชจ. การเก็บรักษา TC = TOC + TCC ต้นทุนรวม = คชจ. การสั่งซื้อหรือสั่งผลิต + คชจ. การเก็บรักษา TC = TOC + TCC

13 เป็นการพิจารณาว่า กิจการควรสั่งซื้อ ครั้งละเท่าใดจึงจะ เหมาะสมที่สุด / มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด (Economic Order Quantity : EOQ, Q*)

14 สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย = Q / 2 จำนวนครั้งในการสั่งซื้อ (N)= S / Q คชจ. การสั่งซื้อ (OC) = SO / Q คชจ. การเก็บรักษา (CC) = QC / 2 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ( EOQ, Q*) = 2SO / C S = จำนวนสินค้าที่ต้องการใน ระยะเวลาหนึ่ง O = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ต่อ ครั้ง C = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ต่อหน่วย Ex. P.156

15 1. ช่วยให้การผลิตดำเนินต่อไปได้ 2. ช่วยป้องกันความผิดพลาด อันเกิดจากความ ต้องการสินค้า มีมากกว่าการพยากรณ์ไว้ 3. ช่วยให้การผลิตสินค้ายืดหยุ่นได้ ไม่ต้องเร่ง การผลิต 4. ช่วยป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ 5. เพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตสินค้า ขนาดที่ประหยัด ( คชจ. ในการสั่งซื้อต่ำสุด )


ดาวน์โหลด ppt สินค้าคงคลัง = ! สินค้า หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่ธุรกิจจะต้องมี ไว้เพื่อการดำเนินงานตามปกติ ส่งผลให้ : กิจการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ กำหนดขนาดของการผลิตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google