งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ สร้างสินค้าและ บริการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ สร้างสินค้าและ บริการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ สร้างสินค้าและ บริการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์

3 ผลได้ / ผลผลิต (output) ปัจจัย นำเข้า (Input) กระบวนการผลิต / กระบวนการ แปลงสภาพ (Conversion Process) การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Changing in Environment) ข้อมูลย้อนกลับ (Information Feedback)

4 1. ปัจจัยนำเข้า (Input) ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ 4 M’s6 M’s7 M’s 1. Man5. Machine7. Morale 2. Money6. Market 3. Material 4. Management

5 2. กระบวนการผลิต / กระบวนการ แปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่นำปัจจัยนำเข้ามา ผลิตและแปลงสภาพ เพื่อให้ เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

6 3. ผลได้ / ผลผลิต (output) จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในปริมาณ และคุณภาพที่กำหนด ในเวลา ที่ต้องการ โดยมีต้นทุนต่ำที่สุด จาก การใช้ทรัพยากรจำนวนหนึ่ง ผลิตภั ณฑ์ สิน ค้า บริการ หลัก เสริม

7 ผลได้ / ผลผลิต เป็นการวัดประสิทธิผลของ การใช้ทรัพยากร โดยแสดง ในรูปอัตราส่วน ดังสมการ ผลผลิต = ปัจจัยนำ ออก ปัจจัย นำเข้า Ex. 1, 2 : P. 15,16

8 การเพิ่มผลผลิตอาจทำได้โดย : 1. เพิ่มผลผลิต และพยายามรักษาระดับของ ปัจจัยการผลิตให้มีค่าคงเดิม 2. ลดระดับของปัจจัยการผลิต แต่ยังคงระดับ ผลผลิตเอาไว้ 3. เพิ่มผลผลิตในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของ ปัจจัยการผลิต 4. ถ้าผลผลิตลดลง จะต้องทำให้ปัจจัยการผลิต ลดลงด้วย แต่จะให้ปัจจัยการผลิตลดลงในอัตรา ที่มากกว่าการลดลงของผลผลิต

9 4. ข้อมูลย้อนกลับ (Information Feedback) ข้อมูลต่าง ๆ ของกิจกรรมการผลิตที่ ได้มาหลังจากเริ่มดำเนินงานแล้ว ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพ ของผลผลิตที่ได้กับเป้าหมายที่วางไว้ หากพบความแตกต่างจะทำการค้นหา สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับปัจจัยนำเข้าและกระบวนการผลิต ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของ กระบวนการผลิต ทำการ ประเมินและติดตามความก้าวหน้าของผลผลิต เพื่อให้การดำเนินงานของระบบ ผลิตบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่ตั้งไว้

10 5. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง (Changing in Environment) ระบบการผลิตของกิจการจัดเป็นระบบ เปิด มีโอกาสได้รับผลกระทบ จากสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทราบล่วงหน้า อยู่เหนือการควบคุมของผู้บริหาร มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

11 3 รูปแบบ : 1. การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow Production) 2. การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Intermittent Production) 3. การผลิตแบบโครงการ (Project Production)

12 เป็นการผลิตสินค้าน้อยชนิด โดยแต่ละ ชนิดมีปริมาณมาก หรือเรียกว่า line production / flow shop Inp ut Out put 1 2 3 4 5

13 ลักษณะพิเศษของการผลิตแบบต่อเนื่อง 1. ลำดับการผลิตแน่นอน 2. Input มีมาตรฐานแน่นอน 3. อุปกรณ์และกระบวนการผลิตมาตรฐาน 4. การไหล / การเคลื่อนย้ายของงานใช้สายพาน ไม่มีการหยุดรอ 5. การป้อนงานเข้าหน่วยผลิตแต่ละหน่วยใช้ กฎเกณฑ์เข้าก่อนออกก่อน (first in - first out)

14 เป็นการผลิตสินค้ามากชนิด โดยแต่ละ ชนิดมีปริมาณน้อย หรือเรียกว่า การผลิตแบบรับจ้างทำ (job shop production) Inp ut 1 2 3 5 6 4 Out put

15 ลักษณะพิเศษของการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง 1. ลำดับการผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอ ตาม ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 2. Input เปลี่ยนแปลงไปเสมอ ตามลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ 3. อุปกรณ์และกระบวนการผลิตมี่ยืดหยุ่นได้ / อเนกประสงค์ 4. การไหล / การเคลื่อนย้ายของงานจะไม่ ติดต่อกัน ( มักมีการรอคอย ) 5. การป้อนงานเข้าหน่วยผลิตแต่ละหน่วยจะใช้ กฎเกณฑ์หลายแบบ (priority rules)

16 เป็นการผลิตแบบโครงการใหญ่ ๆ ลักษณะพิเศษของการผลิตแบบโครงการ 1. ลำดับการผลิตจะกำหนดแน่นอน 2. ใช้ Input จำนวนมาก 3. ผลิตสินค้า / บริการ ชิ้นเดียว แต่มีขนาดใหญ่ ต้องควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด 4. หน่วยผลิตบางหน่วยถือเป็นหน่วยวิกฤติ ( ต้อง ผลิตตามเวลาเลื่อนไม่ได้ )


ดาวน์โหลด ppt เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ สร้างสินค้าและ บริการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google