งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายของพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายของพืช

2 ความหลากหลายของพืช ปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ประมาณ ชนิด และหากเราให้ลักษณะเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของพืชจะสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ

3 1.พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง
พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง (non-vascular plants) เป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มไบรโอไฟต์ (Bryophyte) เป็นพืชสีเขียวขนาดเล็ก ชอบขึ้นบริเวณที่ชื้นแฉะและในที่ร่ม ได้แก่ พืชจำพวกมอส (moss)ลิเวิร์ด (liverwort) และฮอร์นเวิร์ด (hornwort)

4 2.พืชที่มีท่อลำเลียง พืชที่มีท่อลำเลียง(vascular plants)เป็นกลุ่มพืชที่สามารถปรับตัวและอาศัยอยู่บนบกได้ดี พืชในกลุ่มนี้จะมีการสร้างเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำและเกลือแร่(xylem)และเนื้อเยื่อท่อลำเลียงอาหาร(phloem)แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

5 2.1 กลุ่มพวกเฟิน เป็นพืชไร้ดอกมีประมาณ ชนิดพบได้ทั่วไปในเขตร้อนและอยู่ในที่ชุ่มชื้นได้แก่ จอกหูหนู ผักแว่น 2.2 กลุ่มพวกเมล็ดไม่มีเปลือกหุ้ม หรือเรียกว่า เมล็ดเปลือย ลักษณะของเมล็ดจะมีลักษณะเปลือย ไม่มีเนื้อของใบไม้ห่อหุ้ม ปัจจุบันมีอยู่ไม่ถึง 1000 ชนิด ตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้ ได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ

6 2.3 กลุ่มพืชดอก เป็นกลุ่มของพืชที่มีมากที่สุดประมาณ ชนิด มีลักษณะสำคัญ คือ สามารถปรับตัวได้ดีในทุกๆ สภาพแวดล้อมและมีวิวัฒนาการสูงสุดมีระบบท่อลำเลียง(vascular system)เจริญดีมากมีการสืบพันธุ์ที่เรียกว่า ปฏิสนธิซ้อน(double fertilization)พืชในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

7 พืชใบเลี้ยงคู่ (dicotyledon) เมล็ดของพืชชนิดนี้จะมีใบเลี้ยง 2 ใบทำหน้าที่สะสมอาหาร มีเส้นใบเป็นร่างแห ได้แก่ ไม้ยืนต้นเกือบทั้งหมด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) พืชในกลุ่มนี้จะมีเส้นใบขนานเป็นพืชไม้เนื้ออ่อนหรือไม่มีเนื้อไม้ เช่น ปาล์ม ข้าว เป็นต้น

8 จัดทำโดย 1. นายสุริยา นาคสาย เลขที่ 11
1. นายสุริยา นาคสาย เลขที่ 11 2. นายอานันท์ ฉัตรเงิน เลขที่ 12 3. นายศักดิ์สิทธิ์ บรรเทาวงษ์ เลขที่ 13 4.นายทวีศักดิ์ ธรรมเสถียร เลขที่ 14 ม.4/1 เสนอ อาจารย์ เขมวิกา ตันศิริ


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google