งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ ประมาณ 300000 ชนิด และ หากเราให้ลักษณะเนื้อเยื่อท่อ ลำเลียงเป็นเกณฑ์ในการ จำแนกประเภทของพืชจะ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ใหญ่ๆ ความหลากหลายของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ ประมาณ 300000 ชนิด และ หากเราให้ลักษณะเนื้อเยื่อท่อ ลำเลียงเป็นเกณฑ์ในการ จำแนกประเภทของพืชจะ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ใหญ่ๆ ความหลากหลายของพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ ประมาณ 300000 ชนิด และ หากเราให้ลักษณะเนื้อเยื่อท่อ ลำเลียงเป็นเกณฑ์ในการ จำแนกประเภทของพืชจะ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ใหญ่ๆ ความหลากหลายของพืช

3 1. พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง (non-vascular plants) เป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มไบร โอไฟต์ (Bryophyte) เป็นพืชสีเขียวขนาดเล็ก ชอบขึ้นบริเวณที่ชื้นแฉะ และในที่ร่ม ได้แก่ พืช จำพวกมอส (moss) ลิ เวิร์ด (liverwort) และ ฮอร์นเวิร์ด (hornwort)

4 2. พืชที่มีท่อลำเลียง พืชที่มีท่อลำเลียง (vascular plants) เป็นกลุ่มพืช ที่สามารถปรับตัวและอาศัยอยู่บนบกได้ดี พืชใน กลุ่มนี้จะมีการสร้างเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำและ เกลือแร่ (xylem) และเนื้อเยื่อท่อลำเลียงอาหาร (phloem) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

5 2.1 กลุ่มพวกเฟิน เป็นพืช ไร้ดอกมีประมาณ 11000 ชนิดพบได้ทั่วไปในเขต ร้อนและอยู่ในที่ชุ่มชื้น ได้แก่ จอกหูหนู ผักแว่น 2.2 กลุ่มพวกเมล็ดไม่มี เปลือกหุ้ม หรือเรียกว่า เมล็ดเปลือย ลักษณะของเมล็ดจะมี ลักษณะเปลือย ไม่มีเนื้อ ของใบไม้ห่อหุ้ม ปัจจุบัน มีอยู่ไม่ถึง 1000 ชนิด ตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้ ได้แก่ สนสองใบ สน สามใบ

6 2.3 กลุ่มพืชดอก เป็นกลุ่ม ของพืชที่มีมากที่สุด ประมาณ 275000 ชนิด มีลักษณะสำคัญ คือ สามารถปรับตัวได้ดีใน ทุกๆ สภาพแวดล้อมและ มีวิวัฒนาการสูงสุดมี ระบบท่อลำเลียง (vascular system) เจริญดีมากมีการสืบพันธุ์ ที่เรียกว่า ปฏิสนธิซ้อน (double fertilization) พืชในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

7 พืชใบเลี้ยงคู่ (dicotyledon) เมล็ด ของพืชชนิดนี้จะมีใบ เลี้ยง 2 ใบทำหน้าที่ สะสมอาหาร มีเส้นใบ เป็นร่างแห ได้แก่ ไม้ยืน ต้นเกือบทั้งหมด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) พืช ในกลุ่มนี้จะมีเส้นใบ ขนานเป็นพืชไม้เนื้ออ่อน หรือไม่มีเนื้อไม้ เช่น ปาล์ม ข้าว เป็นต้น

8 จัดทำโดย 1. นายสุริยา นาคสายเลขที่ 11 2. นายอานันท์ ฉัตรเงินเลขที่ 12 3. นายศักดิ์สิทธิ์ บรรเทาวงษ์เลขที่ 13 4. นายทวีศักดิ์ ธรรมเสถียรเลขที่ 14 ม.4/1 เสนอ อาจารย์ เขมวิกา ตันศิริ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบันพืชทั่วโลกมีอยู่ ประมาณ 300000 ชนิด และ หากเราให้ลักษณะเนื้อเยื่อท่อ ลำเลียงเป็นเกณฑ์ในการ จำแนกประเภทของพืชจะ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ใหญ่ๆ ความหลากหลายของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google