งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNION OPAC สมชาย สมผดุง สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNION OPAC สมชาย สมผดุง สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNION OPAC สมชาย สมผดุง สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2546

2 ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง Web Portal MetaSearch Z39.50

3 Web Portal Web Site ที่ประกอบด้วยบริการ และทรัพยากรหลายอย่าง เช่น Email, Search Engine, Forum, etc. ตัวอย่าง เช่น hotmail, altavista, google, etc.

4 MetaSearch Engine Search Engine ที่นำคำถาม (Query) ของ ผู้ใช้ไปสอบถาม Search Engine อื่น แล้ว นำผลลัพธ์มารวมกัน เพื่อนำเสนอใน รูปแบบที่เหมาะสม MetaSearch Engine Search Engine Search Engine QUERY RESULT QUERY RESULT QUERY COMBINDED RESULT

5 MetaSearch Engine : WebFerret

6 สถาปัตยกรรม Web Search Web Server Source Docu- ments Web Har- vester 1. Fetch words Web Index Index Search Web Server Web Browser 2. Search index 3. Fetch documents

7 ความหมาย International Standard Network protocol หรือข้อกำหนดที่เป็น มาตรฐานสากลสำหรับรูปแบบและ กระบวนการในการสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้สืบค้นสารสนเทศระยะไกล ให้เป็นอิสระจากระบบของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เน้นในกลุ่มของงานห้องสมุดหรืองานที่ เกี่ยวข้อง Z 39.50 Protocol

8 Library of congress Z3950 Implementer's group National International Standard Organization American Nationals Standard Institute International Standards Organization หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Z 39.50

9 สถาปัตยกรรมของ Z39.50 Z39.50 Client (Origin) Z39.50 Server (Target ) Biblio. FullText Etc. Query Result Z-Speak Z-Association Result Traditional Client/Server

10 ได้ Z-Client รุ่นใหม่สามารถส่ง Z- Speak ไปยัง Z-Server ได้หลาย แหล่งในเวลาเดียวกัน ใช้ MARC เป็นรูปแบบพื้นฐานในการ แลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถสร้างบริการเพิ่มเติมได้ง่าย เพราะสนับสนุนกิจกรรมหลายอย่าง เช่น Search, Delete, Sort, Limit Access, Browse, Help, etc. จุดเด่นของ Z 39.50

11 Bibliographic record sourcing Distributed Union Catalogues Inter-Library Loan (ILL) Selective Dissemination of Information Web Searching and Filtering :- ZAP- Apache) Etc. การใช้ประโยชน์ Z 39.50

12 Web และ Z39.50 สืบค้นสารสนเทศโดย Z 39.50 Services สื่อสารด้วย HTTP protocol XML Transfer Syntax XSL based Query Language (XQL) RDF ใช้ในการพรรณนาทรัพยากรและความสัมพันธ์ ระหว่างทรัพยากร Z39.50/HTTP + XML+ RDF + DOM + XQL อาจเป็นแนวทางการสืบค้นสารสนเทศสำหรับ อนาคต

13 Z39.50 : Web GateWay Web Browser Web Server+ Z39.50 Gateway (Z Server/Z Client) Z Server HTTP

14 รู้จักกับ XML XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language ใช้หลักการเดียวกันกับ HTML แต่เน้นการ สื่อความ ไม่เน้นการเสนอรูปแบบ XML เป็นภาษาที่เหมาะกับการพรรณนา ทรัพยากรสารสนเทศ XML เป็นภาษาที่มีความอ่อนตัวสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง

15 XML vs. HTML Contact Information Name : Somchai Somphadung Office : National Insitute of Development Administration Tel : 0-2727-3000 ext. 3540 Somchai Somphadung National Institute of Development Administration 0-2727-3000 ext. 3540 HTML XML

16 การแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย XML CLIENT นำเสนอเอกสารและ เพิ่มเติมบริการอื่น เช่น คำนวณ เรียงลำดับ Server สร้าง XML Document DATABASE XML

17 การทำงานของ NIDA’s OPAC Gateway วิเคราะห์ URL Search Engines’ Metadata สร้าง User Interface สร้าง User Interface SE’s Names สร้าง Query สร้าง Query รูปแบบ Query Query แสดงผลลัพธ์ Query Terms

18 องค์ประกอบของ URL URL SERVICE HOST PORT FILE LOCATION QUERY PARAMETER

19 รูปแบบทั่วไปของ Query ใน URL Query = ? parameter1 = value & parameter2 = value & … เช่น ?session=58&title=Design of Library Automation&author=M. Cooper& …

20 ตัวอย่างการวิเคราะห์ http://library.car.chula.ac.th/search/a?SEARCH=somchai 1 2 34 1 2 3 4 Service = HTTP Host = library.car.chula.ac.th File location = /search/ Query parameter = a?SEARCH=somchai

21 Query ของWEBPAC Query ของWEBPAC http://intanin.lib.ku.ac.th/search/t?SEARCH=knowledge management 1 2 3 t แทนเขตข้อมูล “ Title ” SEARCH เป็นตัวแปรเก็บค่าของคำค้น (Term) นำด้วย “ ? ” Term ของผู้ใช้คือ “ knowledge management ” Query = { เขตข้อมูล } + ? SEARCH + { คำค้น }

22 ? session=1L57475U9M171.1106& menu=search& aspect=basic_search& npp=10& ipp=20& profile=pridi& ri=1& source=192.150.249.123@%21tudb& index=AUTHOR& term=somchai& aspect=basic_search& x=11& y=9#focus Ignorant Selective Simple Query ของ IPAC

23 ?{index=เขตข้อมูล}&{term=คำค้น} เช่น http://202.28.16.3/ipac.jsp?index=author&term=somchai

24 Query ของ VTLS ?searcharg=java& searchtype=title& Submit2=%A4%E9%B9%CB%D 2 Ignorant Selective ? {searcharg= คำค้น } & {searchtype= เขตข้อมูล } เช่น http://202.28.16.3/cgi-bin/vtls.web.gateway/http://202.28.16.3/cgi-bin/vtls.web.gateway/? searcharg=somchai&searchtype=author

25 แฟ้ม Metadata จัดเก็บในรูปแบบ XML Document ใช้ Dublin Core Element รวม กับ Element ที่กำหนดขึ้นเอง

26 โครงสร้างแฟ้ม METADATA IdentifierContributorSiteAliasDatabase DbId CollectionEngine RecordFormat Title Author Subject Keyword Site เพิ่มเติมได้

27 ตัวอย่าง http://202.28.16.1/search/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ nida Main Catalog - webpac t a d w

28 ทำไมเลือก XML ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ง่าย เอกสารแบ่งออกเป็น ส่วน ๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน ทำให้กำหนด โครงสร้างที่เหมาะสมกับ Search engine หลาย แห่งภายในเอกสารเดียวกันได้ เป็นอิสระจากโปรแกรม ทำให้สามารถนำเอกสาร เดียวกันนี้ไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้ เป็นอิสระจากระบบปฏิบัติการ ตามทฤษฎีแล้ว สามารถนำเอกสารเดียวกันนี้ไปใช้งานได้ทั้ง Unix และ Windows พัฒนาต่อได้ง่าย***

29 ข้อจำกัดของโปรแกรม พัฒนาด้วย JavaScript ทำให้มีขีด ความสามารถจำกัด ใช้ได้กับเฉพาะ IE 5.5 ขึ้นไป หรือ IE ที่ ติดตั้ง msxml เท่านั้น การนำเอา Metadata ไปใช้กับโปรแกรมอื่น อาจมีปัญหาได้ เพราะ XML Parser บางรุ่นยัง ไม่สนับสนุนภาษาไทย พัฒนามาเพื่อเป็น Web Service ทำให้ ต้องการทรัพยากรในการติดตั้ง

30 ข้อจำกัดของโปรแกรม ปัจจุบันใช้ได้กับ Webpac Ipac Websis VTLS

31 DEMO + Q&A


ดาวน์โหลด ppt UNION OPAC สมชาย สมผดุง สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google