งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการ จัดการ สารสนเทศ พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการ จัดการ สารสนเทศ พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการ จัดการ สารสนเทศ พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ความร่วมมือ - บุคลากรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป - หน่วยงาน 2 แห่ง ขึ้นไป - ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - แลกเปลี่ยนสิ่งของ อุปกรณ์ ฯลฯ - แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

3 ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ฯลฯ ร่วมมือกัน เนื่องจาก... ความไม่เพียงพอ ของเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ต้องการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ต้องการใช้ งบประมาณให้คุ้มค่า แลกเปลี่ยนวิธีการ ทำงาน ร่วมกัน ผลิตผลงาน แลกเปลี่ยนบุคลากร

4 ความร่วมมือมีหลายด้าน นโยบาย งบประมาณ เทคนิคและบริการ บุคลากร ข้อมูลในรูปสื่อทุกประเภท

5 ความร่วมมือในการจัดการ สารสนเทศ 3 ระดับ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (Library Cooperation) ภาคีห้องสมุด (Library Consortium) ข่ายงานห้องสมุด (Library Network)

6 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (Library Cooperation) - ห้องสมุดตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ร่วมมือกัน เพื่อให้บริการผู้ใช้ เช่นการยืมระหว่าง ห้องสมุด หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ

7 ภาคีห้องสมุด (Library Consortium) - เป็นความร่วมของห้องสมุดประเภท เดียวกันตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เช่นห้องสมุด เฉพาะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือเน้น การบริการสาขาเดียวกัน หรืออยู่ใน ภูมิภาคเดียวกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ หรือเพื่อรวมพลังในการต่อรอง กับสำนักพิมพ์ หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ

8 ข่ายงานห้องสมุด (Library Network) - การดำเนินการร่วมมือกัน โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ การร่วมมือ ระดับนี้อาศัยข้อมูลการสื่อสารและ คอมพิวเตอร์ ต้องมีสำนักงานและ เจ้าหน้าที่ประจำ

9 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็น … ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดเฉพาะด้านการเกษตร ห้องสมุดศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร แห่งชาติ ( ในระบบสารสนเทศ การเกษตรนานาชาติ : AGRIS) Website : www.lib.ku.ac.thwww.lib.ku.ac.th

10 ความร่วมมือในระบบ AGRIS (International Information System for Agricultural Science and Technology) ระดับชาติ (National) ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบ ระดับภูมิภาค (Regional) ได้แก่ AIBA(Agricultural Information Bank of Asia) ระดับนานาชาติ (International) ได้แก่ FAO สืบค้นข้อมูลด้านการเกษตร ได้ที่ http://www.fao.org/waicont http://www.fao.org/waicont

11 FAO Europe Africa Asia America/Latin America ระดับนานาชาติ

12 Asia ( ศูนย์ดำเนินการที่ AIBA ) Indonesia Singapore Thailand Malasia Philippines ระดับภูมิภาค

13 สำนักหอสมุด มก. (National AGRIS Center) สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจองค์การต่างประเทศ หน่วยราชการ ระดับชาติ

14 FAO AIBA (Asia) KU library (Thailand)

15 ความร่วมมือในอดีต การจัดหาร่วมกัน เอกสาร สิ่งพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ เทคนิค งานบริการ โสตทัศนวัสดุ จัดทำฐานข้อมูล เฉพาะเรื่อง

16 ความร่วมในยุคเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นการร่วมมือในระดับ เครือข่าย E-Journal E-Magazine E-Text E-Reference database Library link Online real-time reference

17 ข้อเท็จจริง และปัญหา ค่าใช้จ่ายสูง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

18 ปัจจัยที่จะทำให้ความร่วมมือ สำเร็จ ต้องมีนโยบาย เกณฑ์การปฏิบัติงาน เป็นที่ ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องมีงบประมาณสนับสนุน มีการบริหารจัดการที่ดี มีข่ายงานห้องสมุด (Library Network) มีหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ

19 ??? ข้อซักถาม ???

20 ... สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการ จัดการ สารสนเทศ พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google