งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กับทักษะวิทยากรกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กับทักษะวิทยากรกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กับทักษะวิทยากรกระบวนการ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรโรงเรียนกลุ่มออม ทรัพย์เพื่อการผลิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะวิทยากร กระบวนการในการดำเนินงาน โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตได้อย่างเหมาะสม

4 วิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กับทักษะวิทยากรกระบวนการ.. เกี่ยวข้องกันอย่างไร..

5 ภารกิจของวิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1.ให้ความรู้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตแก่ผู้เข้าอบรม 3 หลักสูตร 2.ทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม หลักสูตรสามารถใช้ความรู้ ความสามารถสนับสนุนการ ดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 ทักษะ วิทยากรบรรยาย ทักษะ วิทยากรกระบวนการ

7 วิทยากร บรรยาย

8 วิทยากร กระบวนการ คือใคร

9 ผู้ที่ทำให้การอบรม การประชุม การ พูดคุยในเรื่องนั้นๆเป็นไปตาม กระบวนการที่กำหนดไว้ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถและวิธีการที่ หลากหลายเพื่อทำให้ผู้เข้าประชุม แลกเปลี่ยนกันได้ผลลัพธ์ตามที่ ต้องการ วิทยากรกระบวนการ

10 ใครเคยเป็น วิทยากรกระบวนการ

11 สถานการณ์ที่ต้องการ วิทยากรกระบวนการ 1.การประชุม/สัมมนา/การประชุม เชิงปฏิบัติการ 2. การฝึกอบรม 3. การสร้างทีมงาน 4. การแก้ไขปัญหา 5. การแก้ไขความขัดแย้ง 6. การประชุมแบบมีส่วนร่วม

12 บทบาทวิทยากรกระบวนการ สิ่งที่วิทยากรกระบวนการ.ควรทำ. 1.ตั้งคำถามให้ช่วยกันค้นหาคำตอบ และ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2.ให้คำแนะนำ/อธิบายแก่คนที่กำลังสงสัย ไม่เข้าใจ ในสิ่งที่กำลังพูดอยู่ ทำให้ ประเด็นที่ยาก ๆ กลายเป็นประเด็นที่เข้าใจ ง่าย 3.ท้าทายคนให้ใช้ศักยภาพ(ความสามารถ) ของตนอย่างเต็มที่

13 5.มีอารมณ์ร่วมไปกับคนในเวที และพร้อม รับฟังความคิดเห็นรวมทั้งความรู้สึกของ ผู้อื่น 6.ไม่เคร่งเครียดและมีอารมณ์ขัน บทบาทวิทยากรกระบวนการ 4.ควบคุม/จัดการกับความไม่แน่นอนที่ อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เพื่อให้การ ประชุม/พูดคุยเป็นไปตามกระบวนการ

14 ทักษะ วิทยากรกระบวนการ ของวิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

15 1. ทักษะการสร้างบรรยากาศ (บรรยากาศที่ปลอดภัย)

16 1. ทักทาย ให้เกียรติ 2. พูดคุยเรื่องทั่วไป 3. ถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของ คนในครอบครัว 4.ชมเชยสิ่งดี ๆที่พบ การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย

17 2. ทักษะการตั้งคำถาม

18 ลักษณะประเด็นคำถามที่ดี 1. เป็นคำถามปลายเปิด ตอบได้อย่างอิสระ หลายแนวทาง เช่น ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อใคร เป็นต้น 2.ไม่ควรเป็นคำถามซ้อนคำถาม ทำให้เข้าใจ ยาก สับสน เช่น “การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯที่ผ่านมา เป็นอย่างไร มีผลกระทบอะไรกับสมาชิก บ้าง” คำถามควรแยกเป็น คำถามที่ 1 “การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร” คำถามที่ 2 “มีผลกระทบอะไรกับสมาชิก”

19 ลักษณะประเด็นคำถามที่ดี 3. คำถามเป็นกลาง ไม่ชี้นำ เช่น “การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลดีต่อเรา อย่างไรบ้าง ควรเปลี่ยนเป็น “การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผล อย่างไรกับตัวเรา” 4. คำถามกระตุ้นพลัง ให้ผู้เข้าอบรมเกิดพลัง มองเป้าหมายอย่างมีความหวัง เป็นคำถาม เชิงบวก สร้างความรู้สึกที่ดี เช่น “เราควร ปรับปรุงวิธีการดำรงชีวิตของเราอย่างไร เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความยากจนโดยเร็ว”

20 3. ทักษะการฟัง

21 ทักษะการฟัง พร้อมที่จะฟัง สนใจ ใส่ใจ ตั้งใจฟังขณะที่สมาชิกพูด (สบตา พยักหน้า) เมื่อฟังแล้วเข้าใจ/ไม่ชัดเจน ให้ถามเพื่อขยาย ความหรือให้กระจ่าง ไม่สอดแทรกหรือเสนอแนะในระหว่างที่ผู้อื่นพูด อย่าด่วนสรุปเรื่องที่ได้รับฟังมาอย่างง่ายดาย เปิดใจยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย สรุปประเด็นหลักในการอภิปรายหรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

22  พยายามอ่านใจคนอื่น ๆ คุณแค่ซึมซับ คำพูดของคนอื่น ๆ ก็ พอแล้ว  คิดว่าคุณจะพูดอะไร ต่อไป  เลือกซึมซับข้อความที่ คุณสนใจเท่านั้น  ขัดจังหวะและพูดนอก เรื่อง  ตอบแบบเป็นบวกแต่ ขัดแย้งกับกิริยา ท่าทางหรือคำพูดของ คุณเอง  เหม่อลอย ในขณะที่กำลังฟังจงอย่า :

23 4.ทักษะการควบคุมประเด็น

24 การควบคุมประเด็น 1.ตัดบท หากมีการพูด/ตอบคำถาม เยิ่นเย้อ หรือออกนอกประเด็นอย่าง นุ่มนวล 2.ควบคุมดูแลไม่ให้สมาชิกหันหน้าไป จับคู่คุยกันเองในขณะที่ผู้อื่นกำลัง นำเสนอความคิด

25 5. ทักษะการ เสริมกำลังใจ

26 การเสริมกำลังใจ 1.ด้วยวาจา(คำพูด)ยกย่อง ชมเชยทันทีที่ ทำหรือพูดได้ดี เช่น 1) เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมาก 2) เป็นการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดี 2.ด้วยท่าทาง เช่น ปรบมือ ยกนิ้ว ยิ้ม 3.ให้รางวัล เช่น หนังสือ พระ ขนม หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม

27 6. ทักษะการสังเกต

28 1.พฤติกรรมที่แสดงออกมา (ความสนใจ การมีส่วนร่วม) 2.ปฎิกิริยาโต้ตอบ (การแสดงสี หน้า น้ำเสียงพูด คำตอบ เฉย) 3.ไม่ด่วนสรุปจากที่สังเกตเห็น 4.หาข้อมูลทางอื่นประกอบ การสังเกต

29 7. ทักษะการคลี่คลายข้อขัดแย้ง

30 การคลี่คลายข้อขัดแย้ง 1. มีกฎ กติกา การเรียนรู้ร่วมกัน เช่น 1) การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่วิจารณ์ แต่ซักถามเพิ่มเติมเพื่อ ความชัดเจนได้ 2) พูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าการ ใช้อารมณ์ เป็นต้น 2. อย่านำคู่กรณีที่ขัดแย้งมา เผชิญหน้า และถกเถียงกันใน ระหว่างการพูดคุย

31 3. รับฟังคนที่อยู่ในสถานการณ์ มากกว่าคนภายนอกที่ไม่รู้ สถานการณ์ ปัญหา ของเรื่องนั้น ๆ ที่แท้จริง 4.ให้สมาชิกที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ได้รับ ความเชื่อถือมีความรู้อย่างดียิ่งใน ประเด็นนั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 5.ให้สมาชิกกลุ่มหาข้อสรุปร่วมกันใน การแก้ไขข้อขัดแย้ง ทักษะการคลี่คลายข้อขัดแย้ง

32 8.ทักษะการสรุปบทเรียน

33 การสรุปบทเรียน ทำเมื่อใด 1.สรุปใจความสำคัญของแต่ละตอนใน ระหว่างการพูดคุยกัน เช่น -สรุปแล้วปัญหาในการทำบัญชีกลุ่มออม ทรัพย์ฯของบ้านขอนกว้าง ตำบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีก็คือเจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ในเรื่องของการทำบัญชีอย่าง ชัดเจนและมีประสบการณ์น้อย -ถ้าจะถามต่อว่า…………………………..

34 การสรุปบทเรียน ทำเมื่อใด 2.สรุปเมื่อจบเนื้อหาหรือประเด็นทั้งหมด - สำหรับการพูดคุยในวันนี้โดยสรุปก็คือ ปัญหาในการทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของบ้านขอนกว้าง ตำบลดงบัง จังหวัด ปราจีนบุรีก็คือเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ใน เรื่องของการทำบัญชีอย่างชัดเจนและมี ประสบการณ์น้อย วิธีการแก้ปัญหาก็คือ ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมหลักสูตรการทำ บัญชีโดยตรง ประสานเจ้าหน้าที่มาเป็น พี่เลี้ยงและได้ทำเป็นแผนปฏิบัติการไว้

35 9.ทักษะการสื่อสาร(การพูด)

36 การสื่อสาร ( การพูด ) ที่ดี หมายถึง การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง ใน การสื่อความหมายแก่ผู้ฟัง เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ความคิดและความ ต้องการที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ฟัง ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน

37 หลักการสื่อสาร(การพูด)ที่ดี 1.สื่อความหมายชัดเจน ไม่กำกวม 2.มีจุดหมายในการพูด 3.เลือกใช้คำพูดให้เหมาะสม (เวลา สถานที่ บุคคล) 4.ออกเสียงเน้นหนักเบา เร็วช้า ตามเรื่องเป็น ธรรมชาติ มีชีวิตชีวา 5.ขจัดคำพูดที่ไม่น่าฟัง สร้างความรำคาญ (เอ้อ อ้า แบบว่า เงียะ นะครับ นะคะ) 6.ทักทายให้เกียรติ ขอบคุณ ขอโทษ 7.สบตา ยิ้มแย้ม

38 ปัจจัย ที่ทำให้การพูดประสบความสำเร็จ 1. การทำให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ฟัง 2. การพูดในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ 3. บุคลิกภาพของผู้โน้มน้าวใจ 4. ทัศนคติของผู้ฟัง 5. ชื่อเสียงของผู้โน้มน้าวใจ 6. การวางแผนการพูด

39 10.ทักษะการเขียนฟลิบชาร์ท

40 ทักษะการเขียนฟลิบชาร์ท 1.เขียนด้วยอักษรตัวโตๆสามารถ มองเห็นได้ชัดเจนทั่วห้อง 2. แยกสีปากกาให้เห็นชัดเจน 3. อ่านง่าย 4. เขียนเร็ว 5. เก็บข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วน

41 3 ขั้นตอน ของวิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์ 1.ขั้นเตรียมการ 2.ขั้นดำเนินการ 3.ขั้นหลังดำเนินการ

42 1.ทำความเข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ หลักสูตร หัวข้อวิชาและรายละเอียดเนื้อหา ให้ชัดเจน 2.มอบหมายหัวข้อวิชาวิทยากร 3.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 4.เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สื่อ สถานที่ให้พร้อม 5.ซักซ้อมทำความเข้าใจในบทบาทของตนเอง และทีมงานแต่ละคน 6.เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม 1. ขั้นเตรียมการ

43 2. ขั้นดำเนินการ 1.แนะนำตัวและทีมงาน 2.ชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ หัวข้อวิชา 3.รูปแบบ/กติกาการพูดคุย 4.พูดคุยสร้างความคุ้นเคย 5.ดำเนินการตามกระบวนการ 6.สรุปภาพรวมเชื่อมโยงเข้าสู่วิชาต่อไป

44 1.ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมวิทยากร กระบวนการว่าอยู่ในระดับใด 2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมว่า เป็นอย่างไร 3. งานต้องทำต่อไปมีหรือไม่ (ติดตามผล) 4. ทีมงานมีข้อเสนออะไรดี ๆ ที่จะปรับปรุงหรือ สานต่อบ้างหรือไม่ 5. สรุปรวบรวมผลการดำเนินงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร 3. ขั้นหลังดำเนินการ

45 เคล็ดไม่ลับของ วิทยากรกระบวนการ

46 ต้องอดทนต่อความเงียบ ความเงียบ ขาดความเข้าใจในคำถาม หรือกระบวนการ เกิดความสับสน กำลังคิด ต้องการเวลาแปลความคิด ออกมาเป็นคำพูด เบื่อ

47 อย่าให้ใครเขาว่า เป็นวิทยากรกระบวนการ.. แบบ จับเสือมือเปล่า สมาธิสั้น ไล่กัดหางตัวเอง เสื้อคับ (กร่าง) ฮิตเลอร์ เครื่องบินค้างฟ้า

48 วิทยากรกระบวนการ ….มืออาชีพต้อง….

49 เช็คก่อน ยิ้มก่อน ไหว้ก่อน ทักก่อน

50 ยิ้มง่าย สบายทัก รักผู้อื่น ตื่นเสมอ

51 ภารกิจของวิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1.ให้ความรู้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตแก่ผู้เข้าอบรม 3 หลักสูตร 2.ทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม หลักสูตรสามารถใช้ความรู้ ความสามารถสนับสนุนการ ดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

52 …เชื่อมั่นว่า… ทักษะวิทยากรกระบวนการ เป็น ปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำให้การ ทำงานของวิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์ประสบผลสำเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

53 “ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ”

54

55 อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่น เขาเบื่อหน่าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า "เป็นยังไงบ้างตอนนี้" ก็บอกเขาไปเลยว่า "สบายมาก"

56 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิทยากรโรงเรียน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กับทักษะวิทยากรกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google