งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ผลการดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสาม พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการ พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ผลการดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสาม พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการ พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ผลการดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสาม พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการ พัฒนา ชุมชน กระทรวงมห าดไทย

2 ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน 2. ตำบลสระแก้ว จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 540 ครัวเรือน 1. ตำบลศรีมงคล จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 840 ครัวเรือน

3 ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงคณะบูรณาการระดับตำบล / หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 19-22 มิถุนายน 2555

4 กำหนด เป้าหมายการ สนับสนุนการ จัดทำบัญชี ครัวเรือนของ คณะบูรณา การระดับ หมู่บ้าน เดือนกรกฎาคม ดำเนินการ ร้อยละ 30 ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนสิงหาคม ดำเนินการ ร้อยละ 40 เดือนกันยายน ดำเนินการ ร้อยละ 30

5 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเดือนแรก (30%) เป็นผู้นำหมู่บ้าน ( กม./ อช./ อสม./ กพสม.) ผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายเดือนที่สอง (40%) เป็นครัวเรือน ขยายผลจากกลุ่มเป้าหมาย เดือนแรก กลุ่มเป้าหมายเดือน สุดท้าย ขยายผลครบ 100%

6 ผลการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน  ตำบลศรีมงคล จัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน แล้ว จำนวน 219 ครัวเรือน คิดเป็น 26.07% - บ้านสะเดา หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้าน เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดำเนินการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือน แล้ว จำนวน 36 ครัวเรือน คิดเป็น 58.06 %

7 ผลการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายครัวเรือน  ตำบลสระแก้ว จัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน แล้ว จำนวน 134 ครัวเรือน คิดเป็น 24.81% - บ้านแสนสุข หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้าน เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดำเนินการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือน แล้ว จำนวน 15 ครัวเรือน คิดเป็น 50 %

8 LOGO จบการนำเสนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสาม พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการ พัฒนา ชุมชน กระทรวงมห าดไทย


ดาวน์โหลด ppt LOGO ผลการดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสาม พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการ พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google