งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

2 องค์การที่มี ความสุข เพื่อ สร้างชุมชนให้ เข้มแข็ง ทีมงานที่มีความสุข

3 ทำค่านิยมให้ชัด ปฏิบัติได้จริง ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ค่านิยมใหม่ อัตลักษณ์ของ พช. คือ อะไร ( เราจะเป็นอะไร เพื่อใคร ) ค่านิยมใหม่ คือ อะไร สร้าง อย่างไร อัตลักษณ์ของ พช. คือ อะไร ( เราจะเป็นอะไร เพื่อใคร ) ค่านิยมใหม่ คือ อะไร สร้าง อย่างไร ปรับปรุงค่านิยม เดิม ยังคงเหมือนเดิม หรือไม่ ( A B C D E F ) ให้คำจำกัดความ ของ ค่านิยมเดิม ( วัดได้ สังเกตได้ ใน ระดับองค์การ ) การประเมิน การวัด ในระดับปัจเจก ( วิธีการวัด ) การบูรณาการการ สร้างค่านิยม กับ ภารกิจหลัก ยังคงเหมือนเดิม หรือไม่ ( A B C D E F ) ให้คำจำกัดความ ของ ค่านิยมเดิม ( วัดได้ สังเกตได้ ใน ระดับองค์การ ) การประเมิน การวัด ในระดับปัจเจก ( วิธีการวัด ) การบูรณาการการ สร้างค่านิยม กับ ภารกิจหลัก


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผศ. ดร. โอภาส ปัญญา ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google