งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard

2 www.themegallery.com

3

4 เตือนภัยแนวโน้ม ทางการเงิน  ด้านโครงสร้างทั่วไป  ด้านความเพียงพอของ เงินทุนต่อความเสี่ยง  ด้านคุณภาพของสินทรัพย์  ด้านความสามารถในการ ทำกำไร  ด้านสภาพคล่องทาง การเงิน

5 บทบาทการเฝ้าระวังและ เตือนภัยทางการเงิน  ฝ่ายบริหารงาน  ฝ่ายจัดการ  ผู้ควบคุมภายใน  ผู้ตรวจสอบ กิจการ  ผู้สอบบัญชี  นักวิเคราะห์ทาง การเงิน

6 เหตุผลที่ต้องเตรียมความ พร้อม ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงิน  ข้อมูลในอดีตชี้อนาคต  อนาคตที่สามารถกำหนด ได้  แนวทางการบริหารทาง การเงินที่ดีขึ้น  ความปลอดภัยในการ บริหารทางการเงิน  การบริหารทางการเงิน เป็นไปอย่างราบรื่น  ความรับผิดชอบต่อมวล สมาชิก

7

8 www.themegallery.com นวัตกรรมเครื่องมือเตือนภัยการเงิน เครื่องคำนวณ สัญญาณภาพ แผนภาพ

9 www.themegallery.com อัตราส่วนทางการเงิน = + -: X 1 9 7 C A M E L

10 www.themegallery.com

11

12 บันไดสู่ความสำเร็จ อดีต ปัจจุบันอนาคต หาคำตอบ สร้างใหม่ เล่าเรื่องราว เข้าถึง พัฒนา เข้าใจ

13 www.themegallery.com ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงิน

14 www.themegallery.com

15

16 เทียบเคียง มาตรฐาน ระดับ เฝ้าระวัง การเตรียม ความพร้อม ความลึกใน การวิเคราะห์ 1นาที

17 www.themegallery.comการใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss 1. ระบบ Online ผ่านเครือข่าย Internet เข้าสู่ web site ที่ http:// statistic.cad.go.thเตรียมเครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ระบบปฏิบัติการ Window XP Hardware 2. ระบบ Offline ไม่ผ่านเครือข่าย Internet เข้าสู่ระบบโดยการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD Software ในกรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอรับบริการ จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่สำนักงานตรวจบัญชีสกรณ์ทุกจังหวัด

18 www.themegallery.com ช่องทางการ เข้าสู่ระบบ 1. online ที่ http://statistic.cad.go.th http://statistic.cad.go.th เลือก CFSAWS:ss 2. Offline 3. คู่มือ 4. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

19 www.themegallery.com http: statistic.cad.go.th

20 www.themegallery.com

21

22

23

24 หน้าหลัก

25 www.themegallery.com

26

27

28 เชื่อมโยงภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในมุมมอง 6 มิติ

29 www.themegallery.com

30

31 LOGO รายการ ( ล้านบาท ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 % C สินทรัพย์ทั้งสิ้น 382.42400.55458.15 19.80 ทุนสำรอง 20.7621.6223.40 12.72 หนี้สินทั้งสิ้น 278.72289.78339.69 21.88 ทุนของสหกรณ์ 103.70110.77118.46 14.23 ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 4.987.8310.01 101.00 A ลูกหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ 285.49290.14291.17 1.99 ลูกหนี้ค้างชำระ 93.7656.8696.78 3.22 อัตราหมุนของสินทรัพย์ ( รอบ ) 0.530.550.54 1.89 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 1.442.142.67 85.42 E รายได้ธุรกิจหลัก 187.98214.44231.37 23.08 กำไรขั้นต้น 25.8228.0333.20 28.58 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11.8114.5016.13 36.58 กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 69.9563.3558.44 (16.45) L สินทรัพย์หมุนเวียน 318.00285.10344.83 8.44 หนี้สินหมุนเวียน 270.36280.84328.27 21.42 ลูกหนี้ชำระได้ตามกำหนด 191.73233.28194.39 1.39 อายุเฉลี่ยของสินค้า ( วัน ) 96.1862.4833.88 (64.77) M M เตือนภัยทางการเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ระดับเฝ้าระวังทาง การเงิน พิเศษ มากขึ้น ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ ( เท่า ) ค่าของสหกรณ์ 0.05 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 0.080.07 ค่ามาตรฐาน >0.10 ลูกหนี้ขำระได้ตามกำหนด (%) ค่าของสหกรณ์ 67.1680.4066.76 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 63.9065.8467.97 ค่ามาตรฐาน >90 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร ( ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินฯ )(%) ค่าของสหกรณ์ 69.9563.3558.44 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 55.6650.9452.78 ค่ามาตรฐาน <45 ภาพรวมการวิเคราะห์ CAMELS Analysis และเตือนภัยการเงิน CFSAWS:ss สหกรณ์ตัวอย่าง จำกัด CAMEL CFSAWS:ss

32 LOGO รายการ ( ล้านบาท ) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 % C สินทรัพย์ทั้งสิ้น 910.56787.07985.16 8.19 ทุนสำรอง 92.750.00 N/A หนี้สินทั้งสิ้น 33.52407.38508.28 1,416 ทุนของสหกรณ์ 877.04379.69476.88 (45.62) ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 8.04(62.85)9.48 17.91 A ลูกหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ 1,065.9 6 865.38670.94 (37.06) ลูกหนี้ค้างชำระ 2.9312.3235.58 1,114 อัตราหมุนของสินทรัพย์ ( รอบ ) 0.080.060.08 0.00 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 7.37(46.53)4.58 (37.86) E รายได้ธุรกิจหลัก 79.7348.0567.53 (15.30) กำไรขั้นต้น 75.52(90.99)33.26 (55.96) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 4.81304.105.23 8.73 กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 75.65(90.82)45.81 (39.44) L สินทรัพย์หมุนเวียน 366.40172.87180.19 (50.82) หนี้สินหมุนเวียน 26.84400.46504.63 (1780) ลูกหนี้ชำระได้ตามกำหนด 1,063.0 3 853.06635.36 (40.23) M M เตือนภัยทางการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับเฝ้าระวังทาง การเงิน ปกติ พิเศษ มากขึ้น ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ ( เท่า ) ค่าของสหกรณ์ 0.100.00 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 0.04 ค่ามาตรฐาน >0.10 ลูกหนี้ขำระได้ตามกำหนด (%) ค่าของสหกรณ์ 97.4797.0594.70 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 99.9194.4898.35 ค่ามาตรฐาน >95 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร ( ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินฯ )(%) ค่าของสหกรณ์ 6.36(334.85 ) 11.43 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 14.2814.4814.30 ค่ามาตรฐาน <25 การวิเคราะห์ CAMELS Analysis และเตือนภัยการเงิน CFSAWS:ss สหกรณ์ตัวอย่าง 2 จำกัด CAMEL CFSAWS:ss


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google