งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard

2

3

4 เตือนภัยแนวโน้ม ทางการเงิน  ด้านโครงสร้างทั่วไป  ด้านความเพียงพอของ เงินทุนต่อความเสี่ยง  ด้านคุณภาพของสินทรัพย์  ด้านความสามารถในการ ทำกำไร  ด้านสภาพคล่องทาง การเงิน

5 บทบาทการเฝ้าระวังและ เตือนภัยทางการเงิน  ฝ่ายบริหารงาน  ฝ่ายจัดการ  ผู้ควบคุมภายใน  ผู้ตรวจสอบ กิจการ  ผู้สอบบัญชี  นักวิเคราะห์ทาง การเงิน

6 เหตุผลที่ต้องเตรียมความ พร้อม ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงิน  ข้อมูลในอดีตชี้อนาคต  อนาคตที่สามารถกำหนด ได้  แนวทางการบริหารทาง การเงินที่ดีขึ้น  ความปลอดภัยในการ บริหารทางการเงิน  การบริหารทางการเงิน เป็นไปอย่างราบรื่น  ความรับผิดชอบต่อมวล สมาชิก

7

8 นวัตกรรมเครื่องมือเตือนภัยการเงิน เครื่องคำนวณ สัญญาณภาพ แผนภาพ

9 อัตราส่วนทางการเงิน = + -: X C A M E L

10

11

12 บันไดสู่ความสำเร็จ อดีต ปัจจุบันอนาคต หาคำตอบ สร้างใหม่ เล่าเรื่องราว เข้าถึง พัฒนา เข้าใจ

13 ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงิน

14

15

16 เทียบเคียง มาตรฐาน ระดับ เฝ้าระวัง การเตรียม ความพร้อม ความลึกใน การวิเคราะห์ 1นาที

17 CFSAWS:ss 1. ระบบ Online ผ่านเครือข่าย Internet เข้าสู่ web site ที่ statistic.cad.go.thเตรียมเครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ระบบปฏิบัติการ Window XP Hardware 2. ระบบ Offline ไม่ผ่านเครือข่าย Internet เข้าสู่ระบบโดยการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD Software ในกรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอรับบริการ จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่สำนักงานตรวจบัญชีสกรณ์ทุกจังหวัด

18 ช่องทางการ เข้าสู่ระบบ 1. online ที่ เลือก CFSAWS:ss 2. Offline 3. คู่มือ 4. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

19 http: statistic.cad.go.th

20

21

22

23

24 หน้าหลัก

25

26

27

28 เชื่อมโยงภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในมุมมอง 6 มิติ

29

30

31 LOGO รายการ ( ล้านบาท ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 % C สินทรัพย์ทั้งสิ้น ทุนสำรอง หนี้สินทั้งสิ้น ทุนของสหกรณ์ ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) A ลูกหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ค้างชำระ อัตราหมุนของสินทรัพย์ ( รอบ ) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) E รายได้ธุรกิจหลัก กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (16.45) L สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน ลูกหนี้ชำระได้ตามกำหนด อายุเฉลี่ยของสินค้า ( วัน ) (64.77) M M เตือนภัยทางการเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ระดับเฝ้าระวังทาง การเงิน พิเศษ มากขึ้น ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ ( เท่า ) ค่าของสหกรณ์ 0.05 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) ค่ามาตรฐาน >0.10 ลูกหนี้ขำระได้ตามกำหนด (%) ค่าของสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย (Peer Group) ค่ามาตรฐาน >90 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร ( ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินฯ )(%) ค่าของสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย (Peer Group) ค่ามาตรฐาน <45 ภาพรวมการวิเคราะห์ CAMELS Analysis และเตือนภัยการเงิน CFSAWS:ss สหกรณ์ตัวอย่าง จำกัด CAMEL CFSAWS:ss

32 LOGO รายการ ( ล้านบาท ) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 % C สินทรัพย์ทั้งสิ้น ทุนสำรอง N/A หนี้สินทั้งสิ้น ,416 ทุนของสหกรณ์ (45.62) ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 8.04(62.85) A ลูกหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ 1, (37.06) ลูกหนี้ค้างชำระ ,114 อัตราหมุนของสินทรัพย์ ( รอบ ) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 7.37(46.53)4.58 (37.86) E รายได้ธุรกิจหลัก (15.30) กำไรขั้นต้น 75.52(90.99)33.26 (55.96) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 75.65(90.82)45.81 (39.44) L สินทรัพย์หมุนเวียน (50.82) หนี้สินหมุนเวียน (1780) ลูกหนี้ชำระได้ตามกำหนด 1, (40.23) M M เตือนภัยทางการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับเฝ้าระวังทาง การเงิน ปกติ พิเศษ มากขึ้น ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ ( เท่า ) ค่าของสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 0.04 ค่ามาตรฐาน >0.10 ลูกหนี้ขำระได้ตามกำหนด (%) ค่าของสหกรณ์ ค่าเฉลี่ย (Peer Group) ค่ามาตรฐาน >95 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร ( ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินฯ )(%) ค่าของสหกรณ์ 6.36( ) ค่าเฉลี่ย (Peer Group) ค่ามาตรฐาน <25 การวิเคราะห์ CAMELS Analysis และเตือนภัยการเงิน CFSAWS:ss สหกรณ์ตัวอย่าง 2 จำกัด CAMEL CFSAWS:ss


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google