งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 ) จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 ) จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 ) จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

2 นำเสนอโดย....

3 วิชา... กระบวนการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ความหมาย...... กระบวนการทำตามลำดับ ขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างทำเพิ่มจากเดิม / ทำขึ้นมาใหม่ ความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้

4 กระบวนการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ทำ ( เพิ่ม / สร้างใหม่ ) ตามลำดับ ขั้นตอนอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ ชุมชนพึ่งตนเองได้

5 ชุมชน คืออะไร ? กลุ่มคนที่อยู่ ร่วมใน พื้นที่เดียวกัน

6

7

8

9

10

11 คน ต้องมีความสัมพันธ์เอื้อ อาทรต่อกันทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความ เชื่อ

12 สังคม - พ่อแม่ปู่ย่าตายาย - ลูก สามี / ภรรยา - เพื่อนบ้านข้างเคียง / เพื่อนบ้านใน - หมู่บ้าน - ครู / พระ เศรษฐกิจ - อาชีพ / รายได้ วัฒนธรรม / ความเชื่อ

13 พื้นที่ ต้องอยู่ร่วมกันใน พื้นที่เดียวกัน ประกอบด้วย - ทรัพยากรธรรมชาติ - สิ่งแวดล้อม

14 ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ชุมชน ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ คน ปัญหาของ พื้นที่

15 ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับ คน อายุ / เพศ / สภาพ จิตใจ / สภาพ ร่างกาย / ระดับ ความรู้ / ฐานะ ความเป็นอยู่

16 ปัญหาของ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชา ติถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

17 ปัญหาของชุมชน ต้องถูกแก้ไข แล้ว ใครจะเป็นคน แก้ไข ?

18 ปล่อยให้กาลเวลาแก้ไข - ช้าไปร้อยชั่วอายุ คนอาจแก้ไม่ได้ ให้คนอื่นแก้ไข - ช้าไป ไม่ทันการณ์ ไม่ทั่วถึง คนในชุมชนแก้ไขกันเอง - เห็นผลได้ในเวลาไม่ นาน

19 คนในชุมชน แก้ไขกันเอง - สมาชิก ของชุมชน - ผู้นำชุมชน

20 สมาชิกของ ชุมชน * ต้องมีส่วน ร่วม *

21

22 ผู้นำ ชุมชน ต้อง บริหา ร จัดกา ร

23


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 ) จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google