งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 )
จากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2 ชุด การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นำเสนอโดย.... อาจารย์อ้อ สุธาสินี

3 วิชา...กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน
วิชา...กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ความหมาย...... กระบวนการ ทำตามลำดับขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้าง ทำเพิ่มจากเดิม/ทำขึ้นมาใหม่ ความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนพึ่งตนเองได้

4 กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ทำ(เพิ่ม/สร้างใหม่)ตามลำดับ ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ชุมชนพึ่งตนเองได้

5 กลุ่มคนที่อยู่ร่วมใน
ชุมชน คืออะไร? กลุ่มคนที่อยู่ร่วมใน พื้นที่เดียวกัน

6

7

8

9

10

11 ต้องมีความสัมพันธ์เอื้ออาทรต่อกันทางด้าน
คน ต้องมีความสัมพันธ์เอื้ออาทรต่อกันทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ

12 สังคม -พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
-ลูก สามี/ภรรยา -เพื่อนบ้านข้างเคียง/เพื่อนบ้านใน -หมู่บ้าน -ครู/พระ เศรษฐกิจ -อาชีพ/รายได้ วัฒนธรรม/ความเชื่อ

13 พื้นที่ ต้องอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน -ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วย -ทรัพยากรธรรมชาติ -สิ่งแวดล้อม

14 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคน ปัญหาของพื้นที่

15 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคน
อายุ / เพศ / สภาพจิตใจ / สภาพร่างกาย / ระดับความรู้ / ฐานะความเป็นอยู่

16 ปัญหาของพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

17 ปัญหาของชุมชนต้องถูกแก้ไข
แล้ว ใครจะเป็นคนแก้ไข ?

18 ปล่อยให้กาลเวลาแก้ไข
-ช้าไปร้อยชั่วอายุคนอาจแก้ไม่ได้ ให้คนอื่นแก้ไข -ช้าไป ไม่ทันการณ์ ไม่ทั่วถึง คนในชุมชนแก้ไขกันเอง -เห็นผลได้ในเวลาไม่นาน

19 คนในชุมชนแก้ไขกันเอง
-สมาชิกของชุมชน -ผู้นำชุมชน

20 สมาชิกของชุมชน *ต้องมีส่วนร่วม*

21

22 ผู้นำชุมชน ต้องบริหารจัดการ

23 แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป...
จาก...อาจารย์อ้อ สุธาสินี.


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ ( ชุดที่ 5 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google