งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุณา. หันหน้า ทางขวา หันหน้า ทางซ้าย มองคนนั่ง ข้างๆคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุณา. หันหน้า ทางขวา หันหน้า ทางซ้าย มองคนนั่ง ข้างๆคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุณา

2 หันหน้า ทางขวา

3 หันหน้า ทางซ้าย

4 มองคนนั่ง ข้างๆคุณ

5 ส่ง

6

7 แนะนำวิทยากร ชื่อ อาจารย์ อ้อ สุธาสินี สีขำ ( กาญจนนิลบูรณ์ ) ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สถานที่ทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุน ชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การศึกษา จบปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประสบการณ์ทำงาน...... วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน, วิทยากรไทยอาสาป้องกันชาติ ( ทส. ปช.), วิทยากร กรมการประมง, กรมตำรวจ, ทหาร อาจารย์พิเศษ ราชภัฏแพร่, วิทยากรชาวเขา และวิทยากร เรือนจำ ฯลฯ

8 แนะนำวิทยากร ( ต่อ ) งานพิเศษ ( ที่เคยทำ ) วิทยากรกระบวนการ, วิทยากรนันทนาการ, นักร้อง และ ดี เจ เบอร์โทร.... 02-1438909, 084-8188565 อีเมล S utasenee_aor@ hotmail. Com

9 การบรรยาย วิชา … วิทยากรกระบวนการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ วิทยากรกระบวนการ ในการ จัดการความรู้ทุนชุมชน วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ เวลา ที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ โดย....... อาจารย์ อ้อ สุธาสินี

10 ความหมาย.... วิทยากร กระบวนการ ผู้ทำหน้าที่ช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนประสบการณ์ ด้วยการใช้ เทคนิค และกระบวนการ เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม เป็นหัวใจสำคัญ วิธีการ บรรยายประกอบสื่อ และฝึก ปฏิบัติ - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ - การตั้งประเด็นคำถาม - การสรุปประเด็น

11 ทักษะสำคัญของวิทยากร กระบวนการ ด้านการสื่อสาร การสร้าง บรรยากาศ ทักษะการฟัง การตั้ง ประเด็นคำถาม

12 การสังเกต การเสริมกำลังใจ การควบคุมประเด็น การคลี่คลายข้อ ขัดแย้ง การสรุปบทเรียน

13 สรุป เพื่อให้ผู้อบรมฯมี ความรู้ และทักษะในการเป็น วิทยากรกระบวนการ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้เช่น เกม, เพลง, บัตรคำ, แผนที่ความคิด, สุนทรีย์สนทนา, การหมุนสถานี, การคิดวิเคราะห์ ( จ่ายตลาด ), การจิตนาการ, SWOT ( การหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค์ และโอกาส ) ฯลฯ

14 ของฝากจาก... อาจารย์อ้อ.( ข้อคิด ) โปรดติดตามตอน ต่อไป...... สำหรับ วันนี้หมดเวลา.....


ดาวน์โหลด ppt กรุณา. หันหน้า ทางขวา หันหน้า ทางซ้าย มองคนนั่ง ข้างๆคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google