งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นำเสนอ..... 2 ชีวิตที่พอเพียง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข...................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นำเสนอ..... 2 ชีวิตที่พอเพียง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข..................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 นำเสนอ.....

3 2 ชีวิตที่พอเพียง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข...................

4 3 บันใด 7 ขั้น สู่วิถีการแก้ปัญหา เศรษฐกิจพอเพียง จับประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุปัญหา กำหนดขอบเขตเป้าหมายการแก้ไขปัญหา การตั้งปณิธาน การมุ่งมั่นดำเนินการตามปณิธาน การอดทน อดกลั่น และอดออม การละวางความทุจริต

5 4 กุญแจสำคัญ 5 ประการ สู่.... ความอยู่ดีมี สุข ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน กุญแจดอกแรก มีสัมมาชีพ ( ประหยัด รู้จัก ออม ไม่ใช้จ่ายเกิดตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด ทำ บัญชีครัวเรือน / บัญชีรายรับ – รายจ่าย กุญแจดอกที่สอง ร่วมมือร่วมใจ จัดทำ และ ดำเนินการแผนชุมชน - ระเบิดจากข้างใน โดยชุมชน ของชุมชน และเพื่อชุมชน - อบต. ร่วมมือร่วมใจกับชุมชน ภาครัฐ และ ทุกภาคส่วนสังคม - จัดระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความ ต้องการชุมชน กุญแจดอกที่สาม เสริมสร้างองค์การ การเงิน ชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิต กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ธนาคาร หมู่บ้าน ฯลฯ

6 5 กุญแจดอกที่สี่ เป็นกัลยาณมิตร เรียนรู้ ถ่ายทอด ต้นแบบความพอเพียงระหว่างกัน - สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร เศรษฐกิจ พอเพียง - รวมกลุ่มร่วมมือ และจัดเวทีการเรียนรู้ ร่วมกัน - ตั้งศูนย์เรียนรู้ และเสริมสร้างกระบวนการ เรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซด์ วิทยุชุมชน ฯลฯ กุญแจดอกที่ห้า ใช้กุญแจทั้งสี่ดอกด้วยความ พอเพียง

7 6

8 7

9 8

10 9 พ่อ แม่ ทำงานหา เงิน ลูกๆ - ต่อสู้ ดิ้นรน ทั้งที่ ความรู้น้อย ทุนน้อย - เหนื่อยยาก อดทน อด กลั้น อดออม - เป็นหนี้ ขายทุกอย่าง - แอบบ่น แอบร้องไห้ กลัวลูกเห็น หวัง - ลูกเรียนสูงๆ มี ชีวิตที่ดี - ลูกมีงานดีๆ ทำ - เป็นที่พึงยาม แก่เฒ่า ความเป็นจริง - อยู่ในโลกของ ตนเอง / กลุ่ม - อยู่อย่าง สะดวกสบาย - แบมือขอเงิน ไม่เห็นคุณค่า ของเงิน / การ ทำงาน - ไม่เข้าใจพ่อแม่

11 10

12 11

13 12 การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการทำงาน / ครอบครัว การทำงาน ตัวเอง > เพื่อนร่วมงาน > กลุ่ม / ฝ่าย > หน่วยงาน / องค์กร - คนดี / สร้างสรรค์ - ความรอบรู้ในงาน ครอบครัว ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ประหยัดอดออมเรียนรู้ อนุรักษ์ฯเอื้ออาทร งานราชการมีระบบแบบแผน ที่ชัดเจน

14 13 ไม่ต่างกัน จะวันนี้ วันไหน ก็ไม่ต่าง หากจะไป ตามทาง ที่เธอฝัน ไปวันนี้ พรุ่งนี้ ก็เหมือนกัน เพราะคนเจ็บ คือฉัน ไม่ใช่เธอ.........

15 14 หมดเวลา....

16 15

17 16 ได้รับการขอบคุณจาก................. อาจารย์อ้อ สุธาสินี สีขำ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.


ดาวน์โหลด ppt 1 นำเสนอ..... 2 ชีวิตที่พอเพียง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข...................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google