งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Thinking for Success การคิดเพื่อประสบ ความสำเร็จ ดร. ชลวิทย์ เจียร จิตต์ 081 – 920 – 1732 mail.com 29.01.0 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Thinking for Success การคิดเพื่อประสบ ความสำเร็จ ดร. ชลวิทย์ เจียร จิตต์ 081 – 920 – 1732 mail.com 29.01.0 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Thinking for Success การคิดเพื่อประสบ ความสำเร็จ ดร. ชลวิทย์ เจียร จิตต์ 081 – 920 – 1732 Cholvit_j@hot mail.com 29.01.0 9

2 www.themegallery.com Thinking for Success คือ กระบวนการคิด เพื่อความสำเร็จ การมองสิ่ง ดี สร้างคุณภาพทางมุมมอง เพื่อค้นหาสิ่งดีทางออกที่มี คุณภาพ ในตนเอง มี ทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม ดำรงตนเป็นผู้มี คุณภาพทางการจัดการ ดำรงชีวิตด้านบวกและมุ่งมั่น เพื่อเป้าหมายที่วางไว้

3 www.themegallery.com Thinking for Success ปิดใจ เปิดใจ เข้าใจ มั่นใจ เชื่อใจ มีแรง บันดาล ใจ

4 www.themegallery.com การคิดเพื่อความสำเร็จต้องคิด ครอบครัว ส่วนตัว สังคม การงาน สำเร็จเพื่อ สมดุลชีวิต

5 www.themegallery.com การคิดเพื่อความสำเร็จเข้าใจ มนุษย์ ความ ต้องการ ความสำเร็จ ในชีวิต ความต้องการได้ รับการสรรเสริญ ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการทางด้านความปลอดภัยในชีวิต ความต้องการทางด้านร่างกาย Maslow

6 www.themegallery.com การคิดเพื่อความสำเร็จเข้าใจ งาน พอใจในงาน 1 ขยันในงาน 2 มีสมาธิในงาน 3 ประเมินตรวจสอบในงาน 4  มองมิติทางสังคมแบบ อิทธิบาท 4

7 www.themegallery.com ทำไมต้องคิดเพื่อความสำเร็จ เพื่อสร้างพลังใจในชีวิต ดำรงอยู่อย่างมีความสุข ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มุมมองทุกด้านอย่างทรงพลัง มองทุกปัญหาอย่างเป็นระบบ มองทุกมิติอย่างสร้างสรรค์

8 www.themegallery.com การคิด - การมองโลกแบบ สำเร็จ ใช้ประโยชน์จากคำว่า ขอบคุณกับความสำเร็จ หมั่นบอกตัวเองว่าต้องสำเร็จ คิดสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ขาดหายไป คิดว่าคนอื่นดี คิดว่าตัวเองดี

9 www.themegallery.com เป็นการง่าย ยิ้มได้ไม่ต้อง ฝืน เมื่อ ชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลง สวรรค์ แต่คนที่ควรชมนิยม กันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา หลวงวิจิตรวาทะการ

10 www.themegallery.com คิดเชิงบวก เพื่อ ความสำเร็จในชีวิต 1. ชีวิตคนเราสั้นนัก 2. คุณเป็นอย่างที่คุณคิด 3. ต้องเข้าใจตัวเรา คนอื่น และ ธรรมชาติ 4. คิดบวกเป็นของฟรี 5. คิดบวกดีกว่าคิดลบ 6. คิดบวกง่าย กว่า คิดลบ 7. คิดบวกสุข กว่า คิดลบ

11 www.themegallery.com U เปลี่ยนความล้มเหลว ให้เป็นโอกาส U มั่นใจในสิ่งที่เป็นไปได้ U ไปพักผ่อน หรือ เปลี่ยนวิถีชีวิต U จงช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ ลำบากกว่า U จงปันสิ่งที่ท่านมี อย่าปันสิ่งที่ท่าน ขาด U จงมองโลกสดใสไม่ใช่มืดมน การมองของคนคิดเพื่อความสำเร็จ

12 www.themegallery.com คาดหวังดี คิดบวกดี ผู้นำดี เป้าหมายดี สื่อสารดี คนคิดเพื่อ ความสำเร็ จ ลักษณะของคนคิดเพื่อความสำเร็จ 7 ประการ มนุษย์สัมพันธ์ดี น่าเชื่อถือ ดี

13 www.themegallery.com สร้างความคิดเพื่อ ความสำเร็จ 1. ดูข่าวอย่างสร้างสรรค์ดู ความสำเร็จ 2. ก่อนพูดร้าย นึกถึงดี ก่อน 3. ก่อนว่าผู้อื่นนึกถึงขอดี ผู้อื่นก่อน 4. ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อความสำเร็จ 5. มุมมองที่คาดหวังด้าน บวก 6. พูดดี คิดดี ทำดี เสมอ 1. ดูข่าวอย่างสร้างสรรค์ดู ความสำเร็จ 2. ก่อนพูดร้าย นึกถึงดี ก่อน 3. ก่อนว่าผู้อื่นนึกถึงขอดี ผู้อื่นก่อน 4. ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เพื่อความสำเร็จ 5. มุมมองที่คาดหวังด้าน บวก 6. พูดดี คิดดี ทำดี เสมอ

14 www.themegallery.com UNITY Concept การคิดแบบสำเร็จ แนวทาง Unity

15 www.themegallery.com Transparent ทุกคน ตรวจสอบได้ Honest ซื่อสัตย์ สุจริต Service-minded จิตมุ่งบริการ Accomplished งานสัมฤทธิ์ ผล S SS Self-development พัฒนาตน คนที่คิดเพื่อความสำเร็จควรมี หลัก 5 ประการ

16 www.themegallery.com 5 4 3 2 1 คิดก่อนพูด คิดสิ่งดี คิดสร้างสรรค์ ไม่ทำลาย คิดอย่างจริงใจ คิดอย่าง เข้าใจมนุษย์ คิดบวกด้วยพลังการคิดเพื่อ ความสำเร็จ

17 LOGO BLUE OCEAN STRATEGY กลยุทธ์น่านน้ำ สีคราม

18 www.themegallery.com กำจัด Raise ยกระดับ Create สร้าง Reduce ลด Eliminate The Four Actions Framework การคิดเชิงวิเคราะห์กับ Blue Ocean Strategy

19 www.themegallery.com INFORMATION EMOTIONCONSIDERATION POSITIVE THINKING INNOVATIVE THINKING INTEGRATION การคิดเชิงระบบกับสุด ยอดหมวก 6 ใบกับ ความคิดเพื่อความสำเร็จ

20 www.themegallery.com คิดบวกแบบ Ten Clear Thinking Technique  Take a walk. : เดินเล่น  Stay away from sugar. : อยู่ห่าง จากน้ำตาล  Organize work space. : การจัด ระเบียบพื้นที่ทำงาน  Get best sleep. : การหลับดีที่สุด  Try meditating. : ทดลอง ความคิด

21 www.themegallery.com  Resolve your "mind irritations”. : กำจัดความคิดที่กวนใจคุณ  Don't drink alcohol. : อย่าดื่มเหล้า  Make decision quickly. : ทำการ ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว.  Get some fresh air. : สูดอากาศ บริสุทธิ์  Satisfy your physical needs. : พอใจสิ่งที่คุณมีอยู่ คิดบวกแบบ Ten Clear Thinking Technique

22 www.themegallery.com คิดบวก 2 3 4 1 6 7 8 ต้องกล้าและขจัดความอาย ห่างไกลบุคลิกยอดแย่ พูดให้ทึ่ง รู้จักชื่นชม ยกย่องคนอื่น บันทึกความคลาดเคลื่อนของ ชีวิต ใช้เวลาให้มีค่า แม่นยำในการจำ มีรอยยิ้มและอารมณ์ขัน มีน้ำใจงาม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น เสมอ 9 10 เพิ่มพูนสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับ ตัวเอง 5 คิดบวกแบบสำเร็จในชีวิต 10 ประการ

23 LOGO ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 08 – 1920 – 1732 Cholvit_j@hotmail. com


ดาวน์โหลด ppt LOGO Thinking for Success การคิดเพื่อประสบ ความสำเร็จ ดร. ชลวิทย์ เจียร จิตต์ 081 – 920 – 1732 mail.com 29.01.0 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google