งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax 1

2 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1. ทะเบียนครอบครัว 2. ทะเบียนพินัยกรรม 3. ทะเบียนชื่อบุคคล 4. ทะเบียนศาลเจ้า 5. ทะเบียนสัตว์พาหนะ 6. ทะเบียนนิติกรรม 7. ทะเบียนเกาะ 8. ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

3 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ความสำคัญของงานทะเบียน ด้านกฎหมาย - ด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ด้านการเมือง - ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา - ด้านสาธารณสุข ด้านการปกครอง - ด้านสิทธิของประชาชน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

4 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ป.พ.พ. บรรพ 5 - พ.ร.บ. จะทะเบียนครอบครัว 2478 - พ.ร.บ. แรกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2522 - กฎกระทรวงมหาดไทย 2478 - กฎกระทรวงการต่างประเทศ - ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 2541 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

5 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว เงื่อนไขการสมรส ชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ยินยอมเป็นสามีภริยากัน เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

6 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ข้อห้ามการสมรส วิกลจริต/ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นญาติสืบสายโลหิต ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม มีคู่สมรสอยู่แล้ว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

7 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 1 ชายหรือหญิงอายุน้อยกว่าสิบเจ็ดปีจะสมรสได้หรือไม่ ? ตอบ ไม่ได้ - ยกเว้นศาลอนุญาต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

8 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 2 กรณีผู้เยาว์สมรสต้องดำเนินการอย่างไร ? ตอบ - จะต้องได้รับความยินยอม - การยินยอม > ลงลายมือชื่อในทะเบียน > ทำเป็นหนังสือ > ยินยอมต่อหน้าพยาน 2 คน > ถอนไม่ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

9 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การสมรสที่เป็นโมฆะ การสมรสที่ฝ่าฝืน - ม (วิกลจริต) - ม (ญาติสืบสายโลหิต) - ม (มีคู่สมรสอยู่แล้ว) - ม (ไม่ได้แสดงความยินยอมเป็นสามี-ภริยา) การสมรสมีผลสมบูรณ์ จนกว่าศาลสั่งให้เป็นโมฆะ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

10 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 3. ใครบ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นโมฆะ ? ตอบ 1 กรณีฝ่าฝืน ม. 1449, 1450, 1458 - คู่สมรส บิดามารดา ผู้สืบสันดาน ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องขออัยการ ตอบ 2 กรณีฝ่าฝืน ม. 1452 - ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

11 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การสมรสที่เป็นโมฆียะ การสมรสที่ฝ่าฝืน - ม (อายุไม่ครบ) - ม (สำคัญผิดตัวคู่สมรส) - ม (ถูกกลฉ้อฉล) - ม (ถูกข่มขู่) - ม (ผู้เยาว์ไม่ได้รับความยินยอม) การสมรสเป็นโมฆียะ สิ้นสุดลงเมื่อศาลสั่งให้เพิกถอน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

12 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 4 โมฆะ-โมฆียะ มีผลอย่างไร ? ตอบ 1 การสมรสที่เป็นโมฆะเมื่อศาลสั่งแล้ว - เหมือนไม่เคยมีการสมรสมาก่อน - ไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือความสัมพันธ์ต่อกัน -ไม่เสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรส - มีสิทธิเรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงชีพ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

13 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 4 ตอบ 2 การสมรสที่เป็นโมฆียะ ไม่มีผลสมบูรณ์ตั้งแต่ต้น และหากศาลไม่สั่งเพิกถอน ต่อมาเข้าเงื่อนไขตามที่ กฎหมายกำหนดถือว่าการสมรสนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลา สมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

14 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 5 หญิงหม้ายจะทำการสมรสใหม่ได้หรือไม่ ? ตอบ ได้เมื่อสิ้นสุดการสมรสแล้วไม่น้อยกว่า 310 วันเว้นแต่ - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น - สมรสกับคู่สมรสเดิม - มีใบรับรองแพทย์ - มีคำสั่งศาล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

15 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว วิธีการจดทะเบียนสมรส ในสำนักทะเบียน นอกสำนักทะเบียน ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย 4. ต่อกำนัน(ผวจ.ประกาศโดยอนุมัติ รมต.มท.) ในท้องที่ห่างไกล(ขออนุมัติ ผวจ.) 6. สถานที่ซึ่งนายทะเบียนเห็นสมควร 7. สถานทูต/สถานกงศุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

16 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 6 ถ้านายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนสมรสให้ ? ตอบ - ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องต่อศาล - ศาลมีคำสั่ง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

17 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ปัญหา 7 ผู้เยาว์สมรสแต่ไม่มีผู้ให้ความยินยอม ? ตอบ - ร้องขอต่อศาล - ให้ศาลสั่งอนุญาตให้ทำการสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

18 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การสิ้นสุดการสมรส ความตาย การหย่า ศาลพิพากษาให้เพิกถอน(กรณีโมฆียะ) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

19 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การหย่า โดยความยินยอม โดยคำพิพากษาของศาล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

20 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การหย่าโดยความยินยอม กระทำได้ 2 วิธี 1. ในสำนักทะเบียน 2. ต่างสำนักทะเบียน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

21 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร สาเหตุ - เกิดจากหญิงมีบุตรโดยไม่ได้สมรสกับชาย - เป็นบุตรชอบด้วย กม. ของหญิงนั้น ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

22 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร จะเป็นบุตรชอบด้วย กม. ของชายเมื่อ - บิดามารดาได้สมรสกัน - บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร - ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

23 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ข้อสังเกต เมื่อจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้วจะถอนไม่ได้ บุตรที่ศาลพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีส่วนได้เสียขอให้ศาลถอนการจดทะเบียนเด็กเป็น บุตรได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

24 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว วิธีการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร ในสำนักทะเบียน นอกสำนักทะเบียน ในท้องที่ห่างไกล โดยอนุมัติ ผวจ. ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

25 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การรับบุตรบุญธรรม เงื่อนไข - ผู้รับต้องอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี - ผู้รับมีอายุมากกว่าไม่น้อยกว่า 15 ปี - ได้จดทะเบียนตาม กม. ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

26 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แบ่งเป็น 1. บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว 2. บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

27 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอม ทดลองเลี้ยงดูไม่น้อยกว่า 6 เดือน คณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมสั่งอนุมัติ ต้องจดทะเบียนภายใน 6 เดือน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

28 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ การยื่นเรื่อง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - มีภูมิลำเนาใน กทม. และต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด - มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

29 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ข้อสังเกต ผู้รับบุตรหรือผู้ที่จะเป็นบุตรมีคู่สมรส ผู้ที่จะเป็นบุตรมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใดอยู่แล้ว บุตรบุญธรรมไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวเดิม บุตรบุญธรรมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วย กม. ผู้รับบุตรไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับมรดก ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

30 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ข้อสังเกต ไม่ต้องทดลองเลี้ยงดูหากผู้รับเด็ก - พี่ร่วมบิดามารดา ร่วมบิดาหรือมารดา - ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา - ผู้ปกครองตาม กม. - บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บุตรบุญธรรมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของผู้รับ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

31 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การเลิกรับบุตรบุญธรรม โดยความยินยอม โดยคำพิพากษา ผู้รับและบุตรสมรสกัน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

32 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความยินยอม บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ - บิดา มารดา บิดาหรือมารดา - อายุเกิน 15 ปี ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

33 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำพิพากษา บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ - ศาลให้ความยินยอม - สถานสงเคราะห์ให้ความยินยอม - บิดา มารดามอบอำนาจให้สถานสงเคราะห์ - ผู้มีอำนาจยินยอมแทนสถานสงเคราะห์ - คู่สมรสรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรส ฟ้องเลิกรับบุตรบุญธรรม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

34 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ข้อควรรู้ (1) ผู้มีส่วนได้เสีย (1) คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว (2) คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคลตาม(1) (3) ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้เสียเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวนั้นไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

35 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ข้อควรรู้ (2) ผู้ไม่มีสิทธิเป็นพยาน (1) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือน ไร้ความสามารถ (3) บุคคลที่หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้ง 2 ข้าง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

36 ขอบคุณครับ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google