งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

2 งานทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว 1. ทะเบียนครอบครัว 2. ทะเบียนพินัยกรรม 3. ทะเบียนชื่อบุคคล 4. ทะเบียนศาลเจ้า 5. ทะเบียนสัตว์พาหนะ 6. ทะเบียนนิติกรรม 7. ทะเบียนเกาะ 8. ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

3 ความสำคัญของงานทะเบียน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043  - ด้านกฎหมาย- ด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ - ด้านการเมือง- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - ด้านการศึกษา- ด้านสาธารณสุข - ด้านการปกครอง- ด้านสิทธิของประชาชน

4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว - ป.พ.พ. บรรพ 5 - พ.ร.บ. จะทะเบียนครอบครัว 2478 - พ.ร.บ. แรกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2522 - กฎกระทรวงมหาดไทย 2478 - กฎกระทรวงการต่างประเทศ - ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 2541  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

5 เงื่อนไขการสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว   ชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์  ยินยอมเป็นสามีภริยากัน  เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

6 ข้อห้ามการสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  วิกลจริต / ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นญาติสืบสายโลหิต  ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม  มีคู่สมรสอยู่แล้ว  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

7 ปัญหา 1 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  - ชายหรือหญิงอายุน้อยกว่าสิบเจ็ดปีจะสมรสได้หรือไม่ ? ตอบ ไม่ได้ - ยกเว้นศาลอนุญาต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

8 ปัญหา 2 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว - กรณีผู้เยาว์สมรสต้องดำเนินการอย่างไร ? ตอบ - จะต้องได้รับความยินยอม - การยินยอม > ลงลายมือชื่อในทะเบียน > ทำเป็นหนังสือ > ยินยอมต่อหน้าพยาน 2 คน > ถอนไม่ได้  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

9 การสมรสที่เป็นโมฆะ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  การสมรสที่ฝ่าฝืน - ม. 1449 ( วิกลจริต ) - ม. 1450 ( ญาติสืบสายโลหิต ) - ม. 1452 ( มีคู่สมรสอยู่แล้ว ) - ม. 1458 ( ไม่ได้แสดงความยินยอมเป็นสามี - ภริยา ) การสมรสมีผลสมบูรณ์ จนกว่าศาลสั่งให้เป็นโมฆะ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

10 ปัญหา 3. ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว ใครบ้างมีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นโมฆะ ? ตอบ 1 กรณีฝ่าฝืน ม. 1449, 1450, 1458 - คู่สมรส บิดามารดา ผู้สืบสันดาน ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องขออัยการ ตอบ 2 กรณีฝ่าฝืน ม. 1452 - ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งร้องขอ  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

11 การสมรสที่เป็นโมฆียะ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  การสมรสที่ฝ่าฝืน - ม. 1448 ( อายุไม่ครบ ) - ม. 1505 ( สำคัญผิดตัวคู่สมรส ) - ม. 1506 ( ถูกกลฉ้อฉล ) - ม. 1507 ( ถูกข่มขู่ ) - ม. 1509 ( ผู้เยาว์ไม่ได้รับความยินยอม ) การสมรสเป็นโมฆียะ สิ้นสุดลงเมื่อศาลสั่งให้เพิกถอน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

12 ปัญหา 4 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว   โมฆะ - โมฆียะ มีผลอย่างไร ? ตอบ 1 การสมรสที่เป็นโมฆะเมื่อศาลสั่งแล้ว - เหมือนไม่เคยมีการสมรสมาก่อน - ไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือความสัมพันธ์ต่อกัน - ไม่เสื่อมสิทธิที่ได้มาเพราะการสมรส - มีสิทธิเรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงชีพ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

13 ปัญหา 4 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  ตอบ 2 การสมรสที่เป็นโมฆียะ ไม่มีผลสมบูรณ์ตั้งแต่ต้น และหากศาลไม่สั่งเพิกถอน ต่อมาเข้าเงื่อนไขตามที่ กฎหมายกำหนดถือว่าการสมรสนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เวลา สมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

14 ปัญหา 5 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  หญิงหม้ายจะทำการสมรสใหม่ได้หรือไม่ ? ตอบ ได้เมื่อสิ้นสุดการสมรสแล้วไม่น้อยกว่า 310 วันเว้นแต่ - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น - สมรสกับคู่สมรสเดิม - มีใบรับรองแพทย์ - มีคำสั่งศาล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

15 วิธีการจดทะเบียนสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  1. ในสำนักทะเบียน 2. นอกสำนักทะเบียน 3. ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย 4. ต่อกำนัน ( ผวจ. ประกาศโดยอนุมัติ รมต. มท.) 5. ในท้องที่ห่างไกล ( ขออนุมัติ ผวจ.) 6. สถานที่ซึ่งนายทะเบียนเห็นสมควร 7. สถานทูต / สถานกงศุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

16 ปัญหา 6 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  ถ้านายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนสมรสให้ ? ตอบ - ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องต่อศาล - ศาลมีคำสั่ง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

17 ปัญหา 7 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  ผู้เยาว์สมรสแต่ไม่มีผู้ให้ความยินยอม ? ตอบ - ร้องขอต่อศาล - ให้ศาลสั่งอนุญาตให้ทำการสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

18 การสิ้นสุดการสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  - ความตาย - การหย่า - ศาลพิพากษาให้เพิกถอน ( กรณีโมฆียะ ) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

19 การหย่า ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  - โดยความยินยอม - โดยคำพิพากษาของศาล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

20 การหย่าโดยความยินยอม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  กระทำได้ 2 วิธี 1. ในสำนักทะเบียน 2. ต่างสำนักทะเบียน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

21 จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  สาเหตุ - เกิดจากหญิงมีบุตรโดยไม่ได้สมรสกับชาย - เป็นบุตรชอบด้วย กม. ของหญิงนั้น ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

22 จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  จะเป็นบุตรชอบด้วย กม. ของชายเมื่อ - บิดามารดาได้สมรสกัน - บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร - ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

23 ข้อสังเกต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  - เมื่อจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรแล้วจะถอนไม่ได้ - บุตรที่ศาลพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย - ผู้มีส่วนได้เสียขอให้ศาลถอนการจดทะเบียนเด็กเป็น บุตรได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

24 วิธีการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  1. ในสำนักทะเบียน 2. นอกสำนักทะเบียน 3. ในท้องที่ห่างไกล โดยอนุมัติ ผวจ. ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

25 การรับบุตรบุญธรรม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว เงื่อนไข - ผู้รับต้องอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี - ผู้รับมีอายุมากกว่าไม่น้อยกว่า 15 ปี - ได้จดทะเบียนตาม กม.  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

26 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว แบ่งเป็น 1. บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว 2. บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

27 บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว - ต้องได้รับความยินยอม - ทดลองเลี้ยงดูไม่น้อยกว่า 6 เดือน - คณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมสั่งอนุมัติ - ต้องจดทะเบียนภายใน 6 เดือน  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

28 บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว การยื่นเรื่อง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - มีภูมิลำเนาใน กทม. และต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัด - มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

29 ข้อสังเกต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  ผู้รับบุตรหรือผู้ที่จะเป็นบุตรมีคู่สมรส ผู้ที่จะเป็นบุตรมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ใดอยู่แล้ว บุตรบุญธรรมไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวเดิม บุตรบุญธรรมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วย กม. ผู้รับบุตรไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับมรดก ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

30 ข้อสังเกต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  ไม่ต้องทดลองเลี้ยงดูหากผู้รับเด็ก - พี่ร่วมบิดามารดา ร่วมบิดาหรือมารดา - ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา - ผู้ปกครองตาม กม. - บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บุตรบุญธรรมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของผู้รับ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

31 การเลิกรับบุตรบุญธรรม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  - โดยความยินยอม - โดยคำพิพากษา - ผู้รับและบุตรสมรสกัน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

32 การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความยินยอม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  บุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ - บิดา มารดา บิดาหรือมารดา - อายุเกิน 15 ปี ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

33 การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำพิพากษา ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ - ศาลให้ความยินยอม - สถานสงเคราะห์ให้ความยินยอม - บิดา มารดามอบอำนาจให้สถานสงเคราะห์ - ผู้มีอำนาจยินยอมแทนสถานสงเคราะห์ - คู่สมรสรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรส ฟ้องเลิกรับบุตรบุญธรรม  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

34 ข้อควรรู้ (1) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  - ผู้มีส่วนได้เสีย (1) คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว (2) คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคลตาม (1) (3) ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้เสีย เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวนั้นไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

35 ข้อควรรู้ (2) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ทะเบียนครอบครัว  - ผู้ไม่มีสิทธิเป็นพยาน (1) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือน ไร้ความสามารถ (3) บุคคลที่หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้ง 2 ข้าง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

36


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนครอบครัว โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google