งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) กับการประนีประนอมข้อพิพาท นายอนันต์ นาคนิยม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) กับการประนีประนอมข้อพิพาท นายอนันต์ นาคนิยม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) กับการประนีประนอมข้อพิพาท นายอนันต์ นาคนิยม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 502-505

2 คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) กับการประนีประนอมข้อพิพาท กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ยุติธรรมทางเลือกหรือการระงับข้อ พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) คือ กระบวนการระงับข้อขัดแย้งด้วยวิธีที่ นอกเหนือจากการดำเนินการคดีในศาล เช่น อนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย เป็นต้น

3 หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 850 อันว่าประนีประนอมยอม ความนั้น คือ สัญญาซึ่ง ผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอัน ใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมี ขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่ กัน มาตรา 851 อันสัญญาประนีประนอม ยอมความนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับ ผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้อง ให้บังคับหาได้ไม่

4 มาตรา 852 ผลของสัญญา ประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละ ฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่า เป็น ของตน ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ ( ต่อ )

5 มาตรา 39 สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้... (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตาม กฎหมาย....” ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา

6 มาตรา 28 ตรี แห่ง พ. ร. บ. ลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 11) พ. ศ. 2551 กำหนดที่มา ของ กม. ดังนี้ กม. โดย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้า น ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. ผู้นำหรือ ผู้แทนกลุ่ม กม. โดย การเลือก ผู้ทรงคุ ณวุฒิ 2-10 คน

7 ข้อพิพาทที่ กม. ทำการ ประนีประนอมได้ 1 เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่ง หรือความอาญาที่เป็นความผิดอัน ยอมความได้ 2 คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้ กม. ประนีประนอม ข้อพิพาท 3 ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นใน หมู่บ้านหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน

8 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสอง ฝ่ายมาตกลง ทำบันทึกยินยอมให้ กม. ประนีประนอม 2. ผู้ใหญ่บ้านนัดหมาย กม. ทำการ ประนีประนอม - กม. จะมอบหมายให้กรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 คน ดำเนินการแทนก็ได้ - กม. จะเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วม ทำการประนีประนอมด้วยก็ได้

9 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ ) 3. แสวงหาข้อเท็จจริง โดย (1) สอบถามคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (2) ตรวจสอบเอกสาร หรือวัตถุ หรือสถานที่ 4. การประนีประนอมข้อพิพาทให้กระทำโดย เปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ เห็นสมควร 5. ประนีประนอมข้อพิพาทโดยอาศัยหลัก กฎหมาย จารีต ประเพณี แห่งท้องถิ่น ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี

10 6. ผลการประนีประนอม จัดทำ สัญญา ประนีประนอ มยอมความ ขึ้น 4 ฉบับ ตกลง กันได้ ยุติเรื่อง ตกลง กัน ไม่ได้

11 7. รายงานผลให้นายอำเภอทราบ ทุกเดือน


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) กับการประนีประนอมข้อพิพาท นายอนันต์ นาคนิยม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google