งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายพนพภณษฎ์ ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. กฎหมาย ปปง. : กับ การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม (ชุดบรรยาย นอภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายพนพภณษฎ์ ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. กฎหมาย ปปง. : กับ การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม (ชุดบรรยาย นอภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย นายพนพภณษฎ์ ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. กฎหมาย ปปง. : กับ การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม (ชุดบรรยาย นอภ.)

3 หัวข้อในการบรรยาย หัวข้อในการบรรยาย 4. การเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปปง. ของ นอภ. 1. การฟอกเงินคืออะไร 3. กระบวนการดำเนินคดีทรัพย์สิน ตามกฎหมาย ปปง. ตามกฎหมาย ปปง. 2. ที่มา เจตนารมณ์ และมาตรการ ของกฎหมาย ปปง.

4 1.การฟอกเงินคืออะไร ?

5 การฟอกเงิน :(MONEY LAUNDERING) การฟอกเงิน :(MONEY LAUNDERING) หมายถึง หมายถึง  การนำเงินหรือ ทรัพย์สินที่ได้มาจาก การกระทำความผิด  มาดำเนินการอย่าง ใดๆ เพื่อให้ดูเสมือนว่า เงินหรือทรัพย์นั้นได้มา  โดยถูกต้องตาม กฎหมาย หรือ  ได้มาโดยสุจริต หรือ  การทำเงินหรือ ทรัพย์สินที่สกปรกให้ ดูเสมือนเป็นเงินหรือ ทรัพย์สินที่สะอาด

6 Money Laundering Process  การยักย้าย (Placement)  การปกปิด (Layering)  การนำเข้ามาใช้ (Integration) ทั้งนี้ - เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบ ทั้งนี้ - เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบ - เพื่อทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และ - เพื่อทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และ - เพื่อให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบ - เพื่อให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบ ขั้นตอนการฟอกเงิน

7 การกระทำที่เป็นการฟอกเงิน (MONEY LAUNDERING) การกระทำที่เป็นการฟอกเงิน (MONEY LAUNDERING)  เ เ เ เก็บ ฝาก ซุกซ่อน  ซ ซ ซ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนให้ จำนำ จำนอง  ล ล ล ลงทุน ค้าขาย ทำธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน บริษัท  ล ล ล ลงทุน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย- กรรม การขนส่ง ฯลฯ  อ อ อ อื่นๆ

8 ภาพตัวอย่างการฟอกเงิน ภาพตัวอย่างการฟอกเงิน

9 -โอน รับโอน เปลี่ยนสภาพฯ เพื่อซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาฯ หรือ -กระทำการใดๆ เพื่อปกปิด อำพราง ลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การโอน การจำหน่าย หรือการได้สิทธิ์ใดๆ องค์ประกอบความผิดฐาน องค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใด กระทำด้วย ประการใดๆ โดยเจตนา ซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด มูลฐาน -ต้องระวางโทษจำคุก ๑-๑๐ ปี หรือ ปรับตั้งแต่ ๒ หมื่นบาท ถึง ๒ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕) ๒ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕)

10 2.ที่มา เจตนารมณ์ และมาตรการ ของกฎหมาย ปปง.

11 *มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง ประชาชาติ ปี ค.ศ.1988 ความเป็นมาของกฎหมาย ปปง. ความเป็นมาของกฎหมาย ปปง. 1.กฎหมายมาตรการปราบปราม ยาเสพติด ปี พ.ศ.2534 1.ปราบปรามยาเสพติด 2.ควบคุมเงินฯที่ได้มาจากการกระทำผิด 2.กฎหมาย ปปง.ปี พ.ศ.2542 *การดำเนินการของประเทศไทย

12 มาทำการฟอกเงิน ปัจจุบันมีการนำเงิน หรือทรัพย์สินฯ นำเงินนั้นไปกระทำ นำเงินนั้นไปกระทำความผิดขึ้นอีกกฎหมายที่ใช้อยู่ไม่ได้ผล เพื่อเป็นการตัดวงจร อาชญากรรมจึงให้มี กฎหมาย ปปง. เจตนารมณ์ของกฎหมาย ปปง. เจตนารมณ์ของกฎหมาย ปปง.

13 ภาพตัวอย่างเงินสด ที่ยึดได้ใน การกระทำความผิดทุจริต ที่ กรุงเทพฯ

14

15 ผังแสดงการตรวจสอบทรัพย์สิน นาย ข. เมื่อปี 2547 สายลับแจ้ง เมื่อปี 2547 สายลับแจ้ง สำนักงาน ปปง. แจ้ง พงส.ดำเนิน คดี กับนาย ข. ได้เงินไป 10 กว่าล้านบาท คดีอาญาความผิดฐาน ฟอกเงิน มีประวัติกระทำความผิดทุจริต เมื่อปี 2535 นาย ข.ซุกซ่อน เงินดังกล่าวไว้ ที่บ้านพัก ที่บ้านพัก คดีแพ่งยึดทรัพย์สิน

16 มาตรการทางอาญา  กำหนดให้การกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน เป็นความผิดอาญา (ม.5)  เป็นการนำตัวผู้กระทำ ผิดฐานฟอกเงินมาลง โทษทางอาญาตาม ปอ. ม.18มาตรการทางแพ่ง  กำหนดให้ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความ ผิดตกเป็นของแผ่นดิน  เป็นการดำเนินการกับ ตัวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมิใช่กับตัวบุคคล (PROPERTY IN REM) ประกอบด้วย 2 มาตรการ ประกอบด้วย 2 มาตรการ มาตรการการของกฎหมาย ปปง. มาตรการการของกฎหมาย ปปง.

17 ความผิด ความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน บ่อเกิดความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

18 ผู้ใด ความผิดมูลฐาน ได้ไปซึ่ง ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฯ กระทำ และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฯ ครอบครอง ตก ตกแผ่นดิน ยึด ยึด องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน

19 3. กระบวนการดำเนินคดี ทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมาย ปปง.

20 ต้องมีข้อมูล บุคคลเป้าหมายที่จะ ดำเนินคดี ต้องมีข้อมูล การกระทำผิด มูลฐานหรือเกี่ยว ข้องสัมพันธ์ฯ ต้องมีข้อมูล ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการ กระทำผิดฯ 1 2 3 หลักการดำเนินคดีทรัพย์สิน

21 ขั้นตอนที่ 1 การสืบสวนและรวบรวม พยานหลักฐาน

22 การสืบค้นหา หลักฐานทางบุคคลเป้าหมายที่จะ ดำเนินคดี 1 ชชชชื่อ สกุล เพศ อายุ ทททที่อยู่ ที่เกิด ที่ตาย สสสสถานะครอบครัว ฐานะ ออออาชีพ รายได้ การเสียภาษี ญญญญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด ผผผผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์ โโโโทรศัพท์ อีเมล

23 การสืบค้นหา หลักฐานการกระทำผิดมูลฐานหรือ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ กระทำผิดฯ 2 หลักฐานความผิดมูลฐาน 1111. คดีที่ศาลตัดสินแล้ว 2222. คดีที่อยู่ระหว่างการ สอบสวน ของเจ้าหน้าที่ หรือ 3333. มีการกระทำความผิดมูล ฐานเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ ดำเนินคดี

24 ยาเสพติด ยาเสพติด เพศ ยักยอกฉ้อโกงสถาบันฯ หลบหนีศุลกากร ฉ้อโกงประชาชน ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต กรรโชกรีดเอาทรัพย์ ก่อการร้าย 1 2 3 4 5 6 7 8 ความผิดมูลฐานตาม มาตรา 3 การพนัน 9

25 10 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่น การเลือกตั้ง ส. ส. และ ส. ว. 11 การค้ามนุษย์

26 ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกตั้ง สส. สว.2550 ( มาตรา 53)  ห้ามผู้สมัครหรือผู้ใด จูงใจให้ฯ ลงคะแนน เสียงเลือก ตั้งให้ตนเองหรือผู้อื่น หรือพรรค การเมืองใด หรือให้งดการลงคะแนนให้แก่ ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด โดย (1) จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะ ให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด (2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบัน การศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด  ความผิดตาม(1) หรือ (2)ให้ถือเป็นความผิด มูลฐานกฎหมาย ปปง. และให้ กกต.มีอำนาจส่ง เรื่องให้ ปปง.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้

27 ความผิดตามกฎหมายการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 มาตรา 6 ผู้ใด (1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ รับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อ ฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือให้เงินฯ หรือ (1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ รับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อ ฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือให้เงินฯ หรือ (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ รับไว้ซึ่งเด็ก ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ รับไว้ซึ่งเด็ก ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ มาตรา 14 ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

28 ภาพตัวอย่างคดี ความผิดมูลฐาน (2) เพศ (6) กรรโชก/รีดเอาทรัพย์ โดยอ้างอำนาจอั้งยี่หรือซ่องโจร

29 ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา

30 ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต  1. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 147)  มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ / รักษาทรัพย์ใด  เบียดบังทรัพย์นั้น เป็นของตน หรือ ของผู้อื่นโดยทุจริต หรือ  โดยทุจริต ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไป เสีย  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท

31  2. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 148)  ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจ  เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้  ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง หรือผู้อื่น  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ ปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท หรือประหาร ชีวิต ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

32 ภาพตัวอย่างคดีทุจริต ในจังหวัดทางภาคเหนือ ตามมาตรา 148,157

33  3. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สว. สส. สจ. สท.  เรียก รับ หรือยอมจะรับ  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ  เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดใน ตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วย หน้าที่  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ ปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท หรือประหาร ชีวิต ( มาตรา 149) ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

34  4. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 150)  กระทำการหรือไม่กระทำการ อย่างใด ในตำแหน่ง  โดยเห็นแก่ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด  ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ ก่อนที่ตนได้รับ แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ในตำแหน่งนั้น  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

35  5. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 151)  มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือ รักษา ทรัพย์ใดๆ  ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต  ทำให้เสียหายแก่ รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

36 ภาพตัวอย่างคดีทุจริตที่ จังหวัดทางภาคใต้ ตามมาตรา148,152,157

37  6. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 152)  มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด  เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  อันเนื่องด้วยกิจการนั้น  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอด ชีวิต และปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่น บาท ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

38 7. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 153)  มีหน้าที่จ่ายทรัพย์  จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่าย  เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอด ชีวิต และปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่น บาท ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

39  8. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 154)  มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่ เรียกเก็บหรือ ตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด  โดยทุจริต เรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษี อากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือ  กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดเพื่อ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรืออาธรรมเนียมนั้นมิต้อง เสีย หรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือตลอดชีวิต และปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

40 ภาพตัวอย่างคดีทุจริต ที่ จ.นนทบุรี ตามมาตรา 147,157

41  9. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 155)  มีหน้าที่กำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรม เนียม  โดยทุจริต กำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้า นั้น  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี อากรหรือค่าธรรม เนียมนั้น มิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่ จะต้องเสีย  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

42  10. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 156)  มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย  โดยทุจริต แนะนำ กระทำการหรือไม่กระทำการ อย่างใด  เพื่อให้มีการ ละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จ ในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้น หรือทำหลักฐานในการ ลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียม นั้น มิต้องเสียหรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย  โทษจำคุก 5-20 ปี หรือ จำคุกตลอดชีวิต และ ปรับตั้งแต่ 2 พันบาทถึง 4 หมื่นบาท ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

43  11. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ( มาตรา 157)  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ  ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย ทุจริต  โทษจำคุก 1 – 10 ปี หรือปรับ 2 พันบาท ถึง 2 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ความผิดมูลฐานที่ 5 : ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริต

44 ภาพตัวอย่างคดีเจ้าหน้าที่รัฐ กระทำผิดค้ายาเสพติด

45 การสืบค้น หาหลักฐานทางทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำผิดฯ 3 จจจจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำผิด ตามบทนิยาม คำว่า ””””ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด” ใใใในมาตรา 3 เท่านั้น

46 ที่ได้มาจาก 1. ที่ได้มาจากกระทำผิดมูลฐานหรือสนับสนุนฯ 2. ที่ได้มาจากการ จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินตาม 1 3.ดอกผลของเงินหรือ ทรัพย์สินตาม 1 หรือ 2 ทั้งนี้ไม่ว่าจะจำหน่าย จ่ายโอน เปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนการครอบครองหรือ ทะเบียนไปกี่ครั้งก็ตาม หมายถึงเงินหรือทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

47 ภาพตัวอย่างคดี การยึดทรัพย์สินในความผิด มูลฐานที่เกิดขึ้นก่อน กฎหมาย ปปง.ใช้บังคับ

48 กระทำความผิดค้ายา เสพติด ปี 2530-2538 ศาลตัดสินลง โทษจำคุกปี 2539 กฎหมาย ปปง. ประกาศใช้ปี 2542 ทรัพย์สิน 500 ล้านบาท ที่เกี่ยวกับการกระทำผิด เพื่อขอให้ศาลสั่ง ตกเป็นของแผ่นดิน ผังแสดงคดีที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมาย ปปง. สปง.ดำเนินการยึด/ อายัด ปี 2544-2545

49 ตัวอย่างการสืบทรัพย์สินฯ นาย ก. ธุรกรรม นาย ก. 1 ม.ค.40 ทรัพย์สิน ที่มีอยู่ก่อนหน้า 1 ม.ค.40 จากทำงาน เงินเดือน ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ค้ายาเสพติดหรือ ค้ายาเสพติดหรือ มีประวัติกระทำผิด มีประวัติกระทำผิด 1 ม.ค.40 ถูกจับ 1ล้านบาท ดอกผล ดอกผล จากกระทำผิด ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ทรัพย์สินอื่น ระดับความน่าเชื่อ ตรวจสอบ ก่อนหน้า ทรัพย์สินอื่น

50 ตัวอย่างการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อทำการยึดหรืออายัด นาย ก. ทุจริต 3 แสนบาท ดอกเบี้ย 1 ล้านบาท ซื้อ บ้าน/รถ รับราชการ เงินเดือน แผ่นดิน 1.3 ล้านบาท

51 IT System Architecture IT System Architecture ID ทะเบียนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนปืน ทะเบียนที่ดิน ทะเบียนบริษัท การเสียภาษี ทะเบียนรถ ระบบการสืบค้น ทะเบียนอาชญากรรม ความผิดมูลฐาน

52 การเสนอคณะกรรมการธุรกรรมยึด หลักฐานทางบุคคล หลักฐานทางทรัพย์สิน หลักฐานความผิดมูลฐาน มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์ สินที่เกี่ยวกับการ กระทำผิด

53 ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาของคณะกรรมการ ธุรกรรม/อัยการ/ศาลแพ่ง

54 สรุปหลักในการยึดและอายัด ต้อง มีการกระทำความผิดมูลฐานใด มูลฐานหนึ่งเกิดขึ้น ต้อง มีเงินหรือทรัพย์สิน ที่ได้ไปจากการ กระทำความ ผิดนั้น ต้อง มีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่าอาจมีการจำหน่าย โอน ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นฯ 1 2 3

55 พจท. กธก. อัยการ ศาลแพ่ง เสนอ ยื่น ส่ง การพิจารณาของคณะกรรมการ ธุรกรรม/ อัยการ/ และศาลแพ่ง

56 ผู้คัดค้าน แสดงให้ ศาลเห็นว่า ทรัพย์นั้นไม่ใช่ ทรัพย์ที่เกี่ยวกับ การกระทำผิด เป็นเจ้าของ ทรัพย์ที่แท้จริง ต้อง ตน และ หลักการพิจารณาของศาลแพ่ง(1)

57 ผู้คัดค้าน แสดงให้ ศาลเห็นว่า ได้มาทาง สาธารณกุศล อันดี ได้ทรัพย์ฯ มาโดยสุจริต และ มีค่าตอบแทน ต้อง ตน หรือ หลักการพิจารณาของศาลแพ่ง(2)

58 หลักการพิจารณาของศาลแพ่ง หลักการพิจารณาของศาลแพ่ง เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทำผิดหรือได้มาโดยไม่สุจริต หาก ให้ สัมพันธ์กับ ผู้กระทำความผิด มูลฐานฯมาก่อน เกี่ยวข้อง เคยเกี่ยวข้อง เคยเกี่ยวข้อง

59 กกกกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดใด หลักการใช้กฎหมายอื่นไม่ได้ผล สสสสามารถดำเนินการตามกฎหมาย อื่นได้อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ ดำเนินการ หรือ ดดดดำเนินการแล้วแต่ไม่ เป็นผล หรือ ถถถถ้าดำเนินการตาม กม.ปปง.จะได้ ผลดีกว่าก็ให้ดำเนินการตาม กม.นี้

60 ภาพตัวอย่างคดี ที่ดำเนินการตามกฎหมายอื่น ไม่ได้ผล เนื่องจากศาลฎีกาพิพากษา สั่งยกฟ้องจำเลย

61 4. การเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปปง. ของ นอภ.

62 มิติของการเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปปง.ของ นอภ. มิติที่หนึ่ง : ด้าน ความ ร่วมมือในการ ป้องกันและปราบ ปรามการ ฟอกเงิน มิติที่สอง : ด้านการตก อยู่ ในบังคับ ของ กฎหมาย ปปง.

63 มิติที่หนึ่ง : ความร่วมมือในการ ดำเนินงานในภารกิจของ สปง.(1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพย์สิน สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็น พจท. ปปง.

64 -แจ้งเบาะแสในการนำจับผู้ กระทำความผิดใน 11 มูลฐาน -แจ้งเบาะแสในการนำสืบ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด -การแจ้ง/ต้องแจ้งก่อนการจับหรือ การสืบทรัพย์สินที่แจ้งไปนั้น ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส

65 มิติที่สอง : การตกอยู่ในบังคับ ของกฎหมาย ปปง. กรณีที่หนึ่ง : เมื่อมีการกระทำ ที่เป็นความผิด มูลฐานของ กฎหมาย ปปง. กรณีที่สอง : เมื่อมีการ เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับ ผู้กระทำความผิด มูลฐาน

66 กรณีหนึ่ง : เมื่อมีการกระทำความผิด มูลฐาน/ฐานฟอกเงิน ในหน้าที่การงาน : ความผิดมูลฐาน (5) ต่อตำแหน่ง หน้าที่หรือทุจริต (ม.3(5)) ในทางส่วนตัว : ความผิดมูลฐาน (ม.3(1)(2)(3) (4)(6)(7)(8)(9) (10)(11) ) 1.2.

67 กรณีสอง : เมื่อมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำความผิดมูลฐานฯ ทางการทำธุรกรรม เกี่ยวกับ การเงิน ธุรกิจ หรือ ทรัพย์สิน ทางการสนับสนุน ในการ กระทำความผิด มูลฐาน หรือ การฟอกเงิน 1. 2.

68 ภาพตัวอย่างกรณีศึกษา คดีที่ดำเนินการยึดทรัพย์สิน

69 ภาพตัวอย่างคดี คดีที่บางนาคดีที่ปากท่อ คดีที่ภาคเหนือคดีที่อยุธยา

70 ภาพตัวอย่างคดีแรก ที่เกิดขึ้นที่บางนา กทม.

71 ภาพตัวอย่างคดียาเสพติดที่ อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

72 ภาพตัวอย่างคดี การกระทำผิดค้ายาเสพติด ที่ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

73 ภาพตัวอย่างคดียาเสพติด และทุจริตที่ภาคเหนือ

74 การเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินคดี  มาตรการทางแพ่ง มมมมาตรการทางอาญา พง.สอบสวน พง.อัยการ ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์/ฎีกา พจท. ปปง. พง.อัยการ ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์/ฎีกา (บุคคล+ของกลาง)ความผิดมูลฐาน(ทรัพย์ที่ฯผิด) ความผิดฐานฟอกเงิน

75 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330................ โทร.02-2193600 ต่อ 2031,3003 โทรสาร 02-2193627- 8 Website: www.amlo.go.th Website: www.amlo.go.th

76


ดาวน์โหลด ppt โดย นายพนพภณษฎ์ ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. กฎหมาย ปปง. : กับ การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม (ชุดบรรยาย นอภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google