งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทะเบียนทั่วไป โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทะเบียนทั่วไป โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทะเบียนทั่วไป โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

2 ความสำคัญของทะเบียนครอบครัว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  เป็นนิติกรรม  ป. พ. พ. มาตรา 149 “ นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทำลง โดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งตรงต่อการผูกนิติ สัมพันธ์ ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ ” ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

3 ความสำคัญของงานทะเบียนครอบครัว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043  ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณี - โมฆะ - โมฆียะ - ถูกเพิกถอน - ไม่สมบูรณ์

4 การทำให้ถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  ต้องศึกษาหาความรู้ & ต้องอ่าน - ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 - กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พ.ร.บ.จดทะเบียน ครอบครัว 2478 - พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว 2478 - พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2522 - พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 2481 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

5 การทำให้ถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  นายทะเบียน 1.พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2478 มาตรา 3 “นายทะเบียน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งขึ้น ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

6 การทำให้ถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  นายทะเบียน 2.กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2499) ข้อ 2 (1) ให้ ผอ.กองทะเบียน เป็นนายทะเบียนกลาง (2) ให้ นอ. เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ (3) ให้ ป. หน. กิ่ง อ. เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียน กิ่ง อ. (4) ในกรณีนายทะเบียนไม่อาจไปจดทะเบียนนอกสำนักทะเบียน ได้ให้ปลัดอำเภอเป็นนายทะเบียนไปจดทะเบียนได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

7 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  ผู้มีส่วนได้เสีย - ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ. ศ.2541 ข้อ 5 1. คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว 2. คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคลตาม 1 3. ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้เสียเกี่ยวกับ ทะเบียนครอบครัวนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

8 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การร้องขอจดทะเบียนครอบครัว - ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ. ศ.2541 ข้อ 6,7,8 1. ผู้ร้องจะร้องขอต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนแห่งใดแห่ง หนึ่งก็ได้ 2. นายทะเบียนต้องรับจดทะเบียนให้ กรณีไม่สามารถดำเนินการ ได้ ให้แจ้งผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผล 3. กรณีผู้ร้องเป็นบุคคลต่างด้าว ให้นายทะเบียนตรวจสอบ หลักฐานหรือเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้องเป็นใครและมี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กม. กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

9 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ ความหมาย “การจดทะเบียน” หมายความว่า การจดข้อความลง ในทะเบียน เพื่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย “การบันทึก” หมายความว่า การจดข้อความลงใน ทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ พ. ร. บ. จดทะเบียนครอบครัว พ. ศ.2478 มาตรา 3 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

10 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ พยาน  พ. ร. บ. จดทะเบียนครอบครัว พ. ศ.2478 ม. 4 บุคคลที่เป็นพยานไม่ได้ 1. บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็น ผู้เสมือนไร้ความสามารถ 3. บุคคลที่หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

11 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การจดทะเบียน 1. ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญในทะเบียนต่อหน้า นายทะเบียนและต่อหน้าพยานสองคนซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ใน ทะเบียนในขณะนั้นด้วย 2. ให้นายทะเบียนลงวัน เดือน ปี และลายมือชื่อนายทะเบียนไว้ เป็นสำคัญ ( พ. ร. บ. จดทะเบียนครอบครัว พ. ศ. 2478 มาตรา 6,7) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

12 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การลงลายมือชื่อ 1. กรณีผู้ร้อง หรือผู้ให้ความยินยอม หรือพยาน ไม่อาจ ลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อก็ได้ 2. กรณีไม่สามารถกระทำได้โดยวิธีใดเลย ให้นายทะเบียนบันทึก เหตุขัดข้องไว้ในช่องลายมือชื่อนั้น 3. กรณีลงลายมือชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ระบุชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล เป็นภาษาไทยกำกับไว้ด้วย ( ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ. ศ.2541 ข้อ 9,10) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

13 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การจดทะเบียนตามคำสั่งศาล 1. นายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรส ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคำ ร้องต่อศาลก็ได้ ( พ. ร. บ. จดทะเบียนครอบครัว มาตรา 15) 2. นายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ผู้ร้องขอจด ทะเบียนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะยื่นคำร้องต่อศาลก็ได้ ( พ. ร. บ. จดทะเบียนครอบครัว มาตรา 22) 3. กรณีเด็กหรือมารดาเด็กคัดค้าน หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่ อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำ พิพากษาของศาล ( ป. พ. พ. มาตรา 1548) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

14 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การบันทึกเพิ่มเติม 1. คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย 2. ร้องขอบันทึกเพิ่มเติม หรือแก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนที่ได้ ลงรายการไว้แล้ว 3. ให้บันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึก ให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ร้อง เรื่องที่ขอให้บันทึก และเอกสารหลักฐาน และให้ผู้ร้องและ นายทะเบียนลงลายมือชื่อกำกับไว้โดยไม่ต้องแก้ไขรายการเดิม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

15 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้ 4. ห้ามมิให้บันทึกเพิ่มเติมที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 5. นายทะเบียนต้องบันทึกให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับศาล เลขที่คดี วัน เดือน ปีที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง และ สาระสำคัญของคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น แล้วลงลายมือชื่อ กำกับไว้ ( ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ. ศ.2541 ข้อ 38,41) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

16 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การกำหนดเลขและการจัดเก็บ 1. ให้นายทะเบียนกำหนดเลขทะเบียนของทะเบียนครอบครัว แต่ละประเภทเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นเลขลำดับที่ซึ่งได้รับ จดทะเบียนในปีหนึ่ง ๆ เมื่อขึ้นปีใหม่ให้ขึ้นหนึ่งใหม่ ส่วน ตอนหลัง เป็นเลขลำดับที่ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอได้รับ จดทะเบียนหรือบันทึกไว้ทั้งหมด 2. ให้นายทะเบียนเก็บรักษาทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยแยกเก็บแต่ละประเภททะเบียนเรียงลำดับตามเลขที่ ทะเบียน ( พ. ร. บ. จดทะเบียนครอบครัว 2541 ข้อ 12,42) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

17 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การสมรสของคนต่างด้าว 1. ให้นายอำเภอปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน 2. กรณีไม่อยู่ให้ ทำคำสั่งมอบหมาย มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ( นส. มท. ดม. ที่ มท 0402/ ว 14 ลว. 3 ธ. ค.30) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

18 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การทุจริตทะเบียนครอบครัว 1. มีผู้สวมตัวมาจดทะเบียนสมรส, รับบุตรบุญธรรม 2. คนต่างด้าวใช้เอกสารรับรองปลอม 3. จ้างคนไทยจดทะเบียนสมรส 4. จดทะเบียนสมรสโดยมิได้ยินยอมเป็นสามีภริยากัน ( ป. พ. พ. ม.1458, ฎ.1127/2536, ฎ 1067/2545) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

19 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การสมรสในต่างประเทศ 1. ทำตามกฎหมายไทย 2. ทำตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น ( ป. พ. พ. ม.1459, พ. ร. บ. ว่าด้วยการขัดกันฯ ม.20) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

20 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การให้ความยินยอมสมรส 1. ลงลายมือชื่อขณะจดทะเบียน 2. ทำเป็นหนังสือระบุให้ชัดเจน 3. ด้วยวาจา 4. ความยินยอมนั้น ให้แล้วถอนไม่ได้ ( ป. พ. พ. ม. 1455) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

21 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การสมรสที่ไม่ถูกต้อง 1. การสมรสที่เป็นโมฆะ ( วิกลจริต ซ้อน ญาติสืบสายโลหิต ไม่ยินยอมเป็นสามีภริยากัน ) 2. การสมรสที่เป็นโมฆียะ ( อายุไม่ครบ 17 ปี สำคัญผิด กลฉ้อฉล ข่มขู่ ไม่ได้รับความยินยอม ) - เมื่อรับจดทะเบียนแล้วยกเลิกไม่ได้ – ( หนังสือกรมมหาดไทย ที่ 92/2484 ลว. 30 ก. ค.84) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

22 ความถูกต้อง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การสิ้นสุดการสมรส 1. ความตาย 2. การหย่า - หย่าโดยความยินยอม - หย่าโดยคำพิพากษาศาล 3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน ( กรณีโมฆียะ ) ( ป. พ. พ. ม. 1501,1514,1516) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมก ารปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

23 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  ศาลพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะ ถือเป็นการสิ้นสุดการสมรสหรือไม่  การสมรสที่เป็นโมฆะ ได้แก่  ม.1449 วิกลจริต  ม.1450 สืบสายโลหิต  ม.1452 สมรสซ้อน  ม.1458 ไม่ได้ยินยอมเป็นสามีภริยา  โมฆะเหมือนไม่มีการสมรสเกิดขึ้น  ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน  หากสุจริตเรียกค่าทดแทนและค่าเสียหายได้  จึงไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดการสมรส เพราะเหมือนไม่มีการสมรส ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

24 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การหย่าโดยความยินยอม ( ม.1514)  ต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่อ อย่างน้อยสองคน  ฏ. 592/2538 หนังสือสัญญาหย่ามีพยานลง ลายมือชื่อเพียงคนเดียวจึงไม่สมบูรณ์ โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยให้หย่าขาดไม่ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

25 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ( ม.1547)  บิดามารดาได้รสรสกันในภายหลัง  บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร  ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

26 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร ( ม.1548) 1. บิดายื่นคำร้องขอ 2. ต้องได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก 3. ยื่นคำร้องขอต่อศาล กรณีเด็กมารดาเด็กคัดค้าน / ไม่ ยินยอม / ไม่อาจให้ความยินยอมได้ 4. นำคำพิพากษาไปยื่นขอจดทะเบียน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

27 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ( ม. 1555,1556)  บุตร หรือผู้สืบสันดาน หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ฟ้อง  เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียน  ม.20 พ. ร. บ. จดทะเบียนครอบครัว บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้ เสียนำมาบันทึกในทะเบียนก็ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

28 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  บุตรบุญธรรม  บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมก่อน ( ป. พ. พ. ม.1598/27)  กรณีมีพฤติการณ์พิเศษ ให้ขยายเวลาการจดทะเบียนออกไป อีก 3 เดือน ( พ. ร. บ. รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ม.29)  การเลิกรับบุตรบุญธรรมที่ยังเป็นเด็กต้องเข้าสู่กระบวนการ ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อน ( พ. ร. บ. รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ม. 31/1) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

29 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  บุตรบุญธรรม  ผู้รับบุตรบุญธรรมตาย การเป็นบุตรบุญธรรมสิ้นสุดหรือไม่ ( ฎ. 1397/2511, ฎ. 349/2540)  นาย ก. อายุ 22 ปี เป็นบุตรบุญธรรมของนาย ข, ค, และ ง พร้อมกันได้หรือไม่ ( ม.1598/27) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

30 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  พินัยกรรม ( ม. 1646,1643,1650)  เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว  สมบูรณ์เมื่อได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย  มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายแล้ว  เป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือ ในการต่าง ๆ  ทำพินัยกรรมกำหนดให้ผู้อื่นรับผิดแต่เฉพาะหนี้สินโดยลำพัง ไม่ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

31 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  พินัยกรรม ( ม. 1646)  ข้อความที่จดลงในพินัยกรรมไม่มีกำหนดไว้  เป็นทรัพย์สินหรือในการต่าง ๆ คือ มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิจะได้ - ในการต่าง ๆ เช่น การจัดการศพ ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ ตั้งผู้จัดการมรดก ตัดมิให้รับมรดก อุทิศศพหรืออวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น  ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

32 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  พินัยกรรม การเพิกถอนพินัยกรรม  โดยพินัยกรรม ( ม. 1694)  โดยการทำลายหรือขีดฆ่าพินัยกรรม ( ม. 1695)  โดยการโอนหรือทำลายทรัพย์สินนั้น ( ม. 1696) ( ฎ. 6135/2534 – ผู้ทำพินัยกรรมอาจเพิกถอนพินัยกรรม โดยทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจ หมายความว่า ต้องเพิกถอนด้วยการฉีก ทำลาย หรือทำให้หมดสิ้นไปจนใช้การไม่ได้ หรือขีดฆ่าลงบน พินัยกรรมนั้นเพื่อให้เห็นว่าผู้ทำพินัยกรรมไม่มีเจตนาจะให้มีผลเป็นพินัยกรรมต่อไป ดังนั้นเพียงแต่ บันทึกในทะเบียนพินัยกรรมของที่ว่าการอำเภอว่าขอถอนพินัยกรรมและบันทึกในใบรับพินัยกรรมว่า ขอถอน 14 มี. ค.20 ยังไม่ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนาทำลายพินัยกรรม พินัยกรรมจึงยังมีผลสมบูรณ์ ) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

33 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การใช้ชื่อสกุลของผู้สืบสายราชตระกูล  ใช้สร้อย ณ อยุธยา ต่อท้ายชื่อสกุล  เฉพาะผู้ที่สืบสายราชตระกูล ( บุตรบุญธรรม, ภรรยา )  นับได้แต่ฝ่ายชาย ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

34 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส  มีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน  หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้  จะตกลงกันในขณะจดทะเบียนสมรสหรือในระหว่างที่เป็น สามีภริยาก็ได้  คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ได้ ( พ. ร. บ. ชื่อบุคคล 2505 ม. 12) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

35 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การใช้ชื่อสกุลของบุตร ( ม.1561)  บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา  กรณีบิดาไม่ปรากฏบุตรก็ย่อมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดา  ฎ.1283/2522  เมื่อบิดาและมารดายินยอมพร้อมใจกันให้บุตรใช้ชื่อสกุล ของมารดา จึงไม่ต้องห้ามตาม ป. พ. พ. ม.1561  การแก้ไขเป็นไปตาม นส. มท. ที่ มท 0402/ ว 1303 ลว. 29 พ. ย. 27 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

36 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  การใช้ชื่อสกุลของบุตรบุญธรรม ( ม.1598/28)  บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย  การใช้ชื่อสกุลพระราชทาน  ต้องขอพระบรมราชานุญาต  ใช้ ณ อยุธยา ไม่ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

37 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  คำนำหน้านาม กรณีเด็ก อายุตั้งแต่ 15 ปีลงมา  เด็กผู้ชาย ให้ใช้คำว่า “ เด็กชาย ”  เด็กผู้หญิง ให้ใช้คำว่า “ เด็กหญิง ” กรณีชาย  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “ นาย ” ( ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนำหน้าชื่อชนต่าง ๆ, พ. ร. ฎ. ว่าด้วยคำนำนามเด็ก 2464) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

38 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  คำนำหน้านาม กรณีหญิง  มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ยังไม่สมรส ให้ใช้คำว่า “ นางสาว ”  สมรสแล้ว ให้ใช้คำว่า “ นาง ” หรือ “ นางสาว ” ตามสมัครใจ  สิ้นสุดการสมรส ให้ใช้คำว่า “ นาง ” หรือ “ นางสาว ” ตามสมัครใจ ( พ. ร. บ. คำนำหน้านามหญิง 2551 ม. 4,5,6) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

39 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  คำนำหน้านาม กรณีสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า  มีสามีแล้วให้ใช้คำว่า “ คุณหญิง ” หรือ “ ท่านผู้หญิง ” ตามบรรดาศักดิ์สามี  เป็นนางกำนัลหรือพนักงาน ให้ใช้คำว่า “ คุณ ” ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

40 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  คำนำหน้านาม  สตรีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “ ท่านผู้หญิง ”  สตรีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า ให้ใช้คำว่า “ คุณหญิง ”  สตรีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นจตุตถ จุลจอมเกล้าขึ้นไปและยังไม่มีสามี ให้ใช้คำว่า “ คุณ ” ( พ. ร. ฎ. ให้ใช้คำนำนามสตรี 2460,2464 และ นส. ปค. ที่ มท.0309.3/ ว 18942 ลว. 25 ส. ค. 53) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

41 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  คำนำหน้านาม กรณีผู้ที่มียศ  ยศข้าราชการทหาร ตำรวจ  สามารถใช้ยศที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับ พระราชทานเป็นคำนำหน้านามได้ ( หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313/ ว 542 ลว. 10 มิถุนายน 19) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

42 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  คำนำหน้านาม กรณีพระภิกษุ สามเณร  ดำเนินการได้เฉพาะในทะเบียนบ้าน ( ทร.14 ของวัดเท่านั้น )  สามเณร ให้ใช้คำว่า “ สามเณร ” ตามด้วยชื่อตัวและชื่อสกุล  พระภิกษุที่ไม่มีสมณศักดิ์ให้ใช้คำว่า “ พระ ” ตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุล  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ให้ใช้สมณศักดิ์นำหน้า แล้ววงเล็บชื่อตัว ชื่อสกุล ต่อท้าย  พระภิกษุที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป ให้ใช้คำว่า “ พระมหา ” ตามด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล ( นส. ปค. ที่ มท 0309.3/ ว 1500 ลว. 20 ส. ค.46, นส. ปค. ที่ มท 0309.3/ ว 20022 ลว. 3 พ. ย.52) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

43 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน นายอำเภอต้องรู้  อื่น ๆ  ตำแหน่งทางวิชาการ / บริหาร เช่น ศาสตราจารย์, ด็อกเตอร์, ผู้อำนวยการ, นายอำเภอ, พราหมณ์  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศ เช่น ดาโต๊ะ +++ ไม่สามารถใช้เป็นคำนำหน้านามได้ +++ ( นส. ปค. ที่ มท 0310.2/ ว 1154 ลว.23 พ. ค.40, นส. สนท. กลาง ที่ มท 0309.3/80 ลว.28 ก. พ.50, นส. ปค. ที่ มท 0309.3/18158 ลว.1 ต. ค.52) ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

44


ดาวน์โหลด ppt การทะเบียนทั่วไป โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google