งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะออกมาในลักษณะของสื่อประสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะออกมาในลักษณะของสื่อประสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะออกมาในลักษณะของสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia)

2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะ ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) => เป็นซอฟท์แวร์ทางการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองได้รวดเร็ว ในแต่ละบทเรียนจะมีภาพกราฟิก ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ

3 2. สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย
2. สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย MSU-Cyberclass บทเรียนบนเครือข่าย (Web based course) วีดิทัศน์ตามสั่ง (Video On Demand)

4 3. e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คือ หนังสือหรือเอกสารที่ดัดแปลงอยู่ในรูปที่สามารถแสดงผลโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 4.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) คือ วารสารที่มีการจัดเก็บ บันทึก และเผยแพร่ในรูปของแฟ้มคอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ 5. ฐานข้อมูล คือ สารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กัน เก็บไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปของแฟ้มข้อมูล

5 ฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database) ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง (In-house Database) ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM)

6 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Dissertation Abstracts Online (DAO) : วิทยานิพนธ์ทั่วโลก LexisNexis : กฎหมายและธุรกิจ H.W. Wilson : ทุกสาขาวิชา IEEE : วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ABI/Inform : บัญชีและบริหารธุรกิจ Science Direct : วิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ TIAC AGRICOLA : การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะออกมาในลักษณะของสื่อประสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google