งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจาก วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน จะออกมาในลักษณะของสื่อประสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจาก วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน จะออกมาในลักษณะของสื่อประสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจาก วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน จะออกมาในลักษณะของสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะ ดังนี้ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) => เป็น ซอฟท์แวร์ทางการศึกษา ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองได้ รวดเร็ว ในแต่ละบทเรียนจะมี ภาพกราฟิก ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ

3 2. สื่อการเรียนการสอนบน เครือข่าย  MSU-Cyberclass http://cyberclass.msu.ac.th  บทเรียนบนเครือข่าย (Web based course) http://wbc.msu.ac.th/wbc1  วีดิทัศน์ตามสั่ง (Video On Demand) http://vod.msu.ac.th

4 3. e-book หรือหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ คือ หนังสือหรือเอกสารที่ดัดแปลงอยู่ใน รูปที่สามารถแสดงผลโดยเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ 4. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) คือ วารสารที่มีการจัดเก็บ บันทึก และ เผยแพร่ในรูปของแฟ้มคอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ 5. ฐานข้อมูล คือ สารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กัน เก็บ ไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปของ แฟ้มข้อมูล

5 ฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ฐานข้อมูลออฟไลน์ (Offline Database)  ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง (In- house Database)  ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM)

6 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย ได้แก่ Dissertation Abstracts Online (DAO) : วิทยานิพนธ์ทั่วโลก LexisNexis : กฎหมายและธุรกิจ H.W. Wilson : ทุกสาขาวิชา IEEE : วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ABI/Inform : บัญชีและบริหารธุรกิจ Science Direct : วิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของ TIAC AGRICOLA : การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจาก วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน จะออกมาในลักษณะของสื่อประสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google