งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic] WHERE ([username] = @username)”  สร้าง FormView แล้วจับคู่กับ datasource ข้างต้น  สร้าง ภายใน FormView โดย Edit DataBindings ดังรูป 2

3  สร้างตารางโดยไปที่ Database explorer > table > add new table ◦ กำหนดให้สร้างตาราง Student เก็บข้อมูลนักศึกษา 3

4  สร้าง DataSource ติดต่อกับตาราง Student โดยใช้ คำสั่ง select * from student  กำหนดให้ DataSource สามารถเพิ่มคำสั่ง insert/update/delete ได้ 4

5  สร้าง FormView เพื่อใช้แสดงผลข้อมูล Student  สามารถเข้าไปแก้ไข template ได้ที่ Edit Template 5

6 protected void exeSQL(string ins_cmd) { try { SqlCommand insert_cmd = new SqlCommand(ins_cmd, dbcon.conn); insert_cmd.ExecuteNonQuery(); lbStatus.Text = " เพิ่มข้อมูลสำเร็จ "; } catch (SqlException se) { lbStatus.Text = " เพิ่มข้อมูลไม่สำเร็จ " + se.ToString(); } 6

7 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { bool isPay; double mid,final; char grade; string ins_cmd; connect_db(); foreach (GridViewRow gvr in GridView1.Rows) { isPay = ((CheckBox)(gvr.FindControl("cbPay"))).Checked; if (isPay == true) { mid = Convert.ToDouble(((TextBox)(gvr.FindControl("tbMid"))).Text); final = Convert.ToDouble(((TextBox)(gvr.FindControl("tbFinal"))).Text); grade = 'A'; ins_cmd = “ เขียนคำสั่ง update………"; ins_cmd += " where studentID='"+gvr.Cells[0].Text+"'"; exeSQL(ins_cmd); } dbcon.closeDB(); GridView1.DataBind(); } protected void connect_db() { 7

8 protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) { char x; if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) { x = Convert.ToChar( DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "grade")); if (x == 'F') { e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.Red; } 8


ดาวน์โหลด ppt 1.  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google