ภายใน FormView โดย Edit DataBindings ดังรูป">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน GridView FormView การแสดงรูปภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน GridView FormView การแสดงรูปภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน GridView FormView การแสดงรูปภาพ

2 การแสดงรูปภาพผ่าน FormView
สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพ ขึ้นมาแสดงผล โดยให้ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic] WHERE ([username] สร้าง FormView แล้วจับคู่กับ datasource ข้างต้น สร้าง <asp:Image> ภายใน FormView โดย Edit DataBindings ดังรูป

3 สร้างตารางเพิ่มเติม สร้างตารางโดยไปที่ Database explorer > table > add new table กำหนดให้สร้างตาราง Student เก็บข้อมูลนักศึกษา

4 สร้างหน้า Student.aspx
สร้าง DataSource ติดต่อกับตาราง Student โดยใช้คำสั่ง select * from student กำหนดให้ DataSource สามารถเพิ่มคำสั่ง insert/update/delete ได้

5 หน้า Student.aspx สร้าง FormView เพื่อใช้แสดงผลข้อมูล Student
สามารถเข้าไปแก้ไข template ได้ที่ Edit Template

6 การใช้งาน Gridview การสร้างฟิลด์แบบ template field และการเข้าถึงข้อมูลภายใน
สร้าง DataSource2 เพื่อติดต่อกับตาราง Student โดยสามารถ insert/update/delete ผ่าน DataSource ได้ สร้าง Gridview แล้ว binding กับ DataSource2 ลบฟิลด์ midterm, final, pay ที่เป็นแบบ databound ทิ้งแล้วสร้างใหม่เป็นแบบ template field โดยสร้างเป็น textbox และ checkbox

7 โค้ดสำหรับประมวลผลคำสั่ง sql ตามพารามิเตอร์ cmd ที่ส่งเข้ามา protected void exeSQL(string cmd) { try { SqlCommand updatecmd = new SqlCommand(cmd, dbcon.conn); updatecmd.ExecuteNonQuery(); lbStatus.Text = "เพิ่มข้อมูลสำเร็จ"; } catch (SqlException se) { lbStatus.Text = "เพิ่มข้อมูลไม่สำเร็จ " + se.ToString();

8 //หมายเหตุ เขียนฟังก์ชันคำนวนเกรดเพิ่ม
//โค้ดของปุ่มตกลง โดยจะดึงค่าของสถานะการชำระเงินมาคำนวน หากชำระเงินแล้วจะนำคะแนนกลางภาคและปลายภาค มาคำนวนหาเกรด หากยังไม่ได้ชำระเงินจะยังไม่ออกเกรดให้ //หมายเหตุ เขียนฟังก์ชันคำนวนเกรดเพิ่ม protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { bool isPay; double mid,final; char grade; string ins_cmd; dbcon.connectToDB(); foreach (GridViewRow gvr in GridView1.Rows) { //วนลูปภายในกริดวิวทุกแถว isPay = ((CheckBox)(gvr.FindControl("cbPay"))).Checked; //ดึงค่าจาก checkbox ชื่อ cbPay ที่เราสร้างขึ้นมาเก็บในตัวแปร if (isPay == true) { //หากมีการชำระเงินแล้ว คือผู้ใช้มีการเลือก checkbox จริง mid = Convert.ToDouble(((TextBox)(gvr.FindControl("tbMid"))).Text); //ดึงค่าจาก tbMid เก็บใส่ตัวแปร final = Convert.ToDouble(((TextBox)(gvr.FindControl("tbFinal"))).Text); //ดึงค่าจาก tbFinal เก็บใส่ตัวแปร grade = ‘F’; //เดี๋ยวต่อมาเขียนฟังก์ชันคำนวนเกรดใส่แทนบรรทัดนี้ ins_cmd = “เขียนคำสั่ง update ให้ถูกต้องครบทุกฟิลด์………"; ins_cmd += " where studentID='"+gvr.Cells[0].Text+"'"; //เงื่อนไขการอัพเดทดูจาก studentID คนนั้น exeSQL(ins_cmd); //บรรทัดนี้เรียกใช้ฟังก์ชันประมวลคำสั่ง sql ที่เราเขียนไว้หน้าที่แล้ว } dbcon.closeDB(); GridView1.DataBind(); //คำสั่งอัพเดท gridview ให้แสดงผล

9 โค้ดการเปลี่ยนสีบรรทัดที่มีเกรดเป็น F โดยโค้ดส่วนนี้ให้ใส่ไปใน event ของ GridView โดยเปิด event ที่มีชื่อว่า RowDataBound (ตรงเครื่องหมายสายฟ้า) protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) { char x; if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) { x = Convert.ToChar( DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "grade")); if (x == 'F') { e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.Red; }


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน GridView FormView การแสดงรูปภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google