งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic] WHERE ([username] = @username)”  สร้าง FormView แล้วจับคู่กับ datasource ข้างต้น  สร้าง ภายใน FormView โดย Edit DataBindings ดังรูป 2

3  สร้างตารางโดยไปที่ Database explorer > table > add new table ◦ กำหนดให้สร้างตาราง Student เก็บข้อมูลนักศึกษา 3

4  สร้าง DataSource ติดต่อกับตาราง Student โดยใช้ คำสั่ง select * from student  กำหนดให้ DataSource สามารถเพิ่มคำสั่ง insert/update/delete ได้ 4

5  สร้าง FormView เพื่อใช้แสดงผลข้อมูล Student  สามารถเข้าไปแก้ไข template ได้ที่ Edit Template 5

6  สร้าง DataSource2 เพื่อติดต่อกับตาราง Student โดย สามารถ insert/update/delete ผ่าน DataSource ได้  สร้าง Gridview แล้ว binding กับ DataSource2  ลบฟิลด์ midterm, final, pay ที่เป็นแบบ databound ทิ้งแล้วสร้างใหม่เป็นแบบ template field โดยสร้างเป็น textbox และ checkbox 6

7 โค้ดสำหรับประมวลผลคำสั่ง sql ตามพารามิเตอร์ cmd ที่ส่ง เข้ามา protected void exeSQL(string cmd) { try { SqlCommand updatecmd = new SqlCommand(cmd, dbcon.conn); updatecmd.ExecuteNonQuery(); lbStatus.Text = " เพิ่มข้อมูลสำเร็จ "; } catch (SqlException se) { lbStatus.Text = " เพิ่มข้อมูลไม่สำเร็จ " + se.ToString(); } 7

8 // โค้ดของปุ่มตกลง โดยจะดึงค่าของสถานะการชำระเงินมาคำนวน หากชำระเงิน แล้วจะนำคะแนนกลางภาคและปลายภาคมาคำนวนหาเกรด หากยังไม่ได้ชำระเงิน จะยังไม่ออกเกรดให้ // หมายเหตุ เขียนฟังก์ชันคำนวนเกรดเพิ่ม protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { bool isPay; double mid,final; char grade; string ins_cmd; dbcon.connectToDB(); foreach (GridViewRow gvr in GridView1.Rows) { // วนลูปภายในกริดวิวทุกแถว isPay = ((CheckBox)(gvr.FindControl("cbPay"))).Checked; // ดึงค่าจาก checkbox ชื่อ cbPay ที่เรา สร้างขึ้นมาเก็บในตัวแปร if (isPay == true) { // หากมีการชำระเงินแล้ว คือผู้ใช้มีการเลือก checkbox จริง mid = Convert.ToDouble(((TextBox)(gvr.FindControl("tbMid"))).Text); // ดึงค่าจาก tbMid เก็บใส่ตัวแปร final = Convert.ToDouble(((TextBox)(gvr.FindControl("tbFinal"))).Text); // ดึงค่าจาก tbFinal เก็บใส่ตัว แปร grade = ‘F’; // เดี๋ยวต่อมาเขียนฟังก์ชันคำนวนเกรดใส่แทนบรรทัดนี้ ins_cmd = “ เขียนคำสั่ง update ให้ถูกต้องครบทุกฟิลด์ ………"; ins_cmd += " where studentID='"+gvr.Cells[0].Text+"'"; // เงื่อนไขการอัพเดทดูจาก studentID คน นั้น exeSQL(ins_cmd); // บรรทัดนี้เรียกใช้ฟังก์ชันประมวลคำสั่ง sql ที่เราเขียนไว้หน้าที่แล้ว } dbcon.closeDB(); GridView1.DataBind(); // คำสั่งอัพเดท gridview ให้แสดงผล } 8

9 โค้ดการเปลี่ยนสีบรรทัดที่มีเกรดเป็น F โดยโค้ดส่วนนี้ให้ ใส่ไปใน event ของ GridView โดยเปิด event ที่มีชื่อว่า RowDataBound ( ตรงเครื่องหมายสายฟ้า ) protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) { char x; if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow) { x = Convert.ToChar( DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "grade")); if (x == 'F') { e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.Red; } 9


ดาวน์โหลด ppt 1.  สร้าง datasource ติดต่อกับตาราง UserPic เพื่อเลือก username และ รูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยให้ ค่าพารามิเตอร์ username มาจาก Session "SELECT * FROM [UserPic]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google