งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Regular expression. นิพจน์ปรกติ (regular expression) คือ สตริง ที่อธิบายถึงรูปแบบของสตริงตาม โครงสร้างรูปแบบที่กำหนด สตริง นิพจน์ปรกตินั้นใช้อยู่แพร่หลายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Regular expression. นิพจน์ปรกติ (regular expression) คือ สตริง ที่อธิบายถึงรูปแบบของสตริงตาม โครงสร้างรูปแบบที่กำหนด สตริง นิพจน์ปรกตินั้นใช้อยู่แพร่หลายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 regular expression

2 นิพจน์ปรกติ (regular expression) คือ สตริง ที่อธิบายถึงรูปแบบของสตริงตาม โครงสร้างรูปแบบที่กำหนด สตริง นิพจน์ปรกตินั้นใช้อยู่แพร่หลายใน โปรแกรมประเภท Text editor ในการ ค้นหาและปรับเปลี่ยนข้อความText editor ภาษาโปรแกรมหลายภาษายังรองรับการใช้ นิพจน์ปรกติสำหรับการจัดการและ ปรับเปลี่ยนสตริง ภาษาโปรแกรม

3 การสร้างทางเลือก | เครื่องหมายขีดตั้ง ใช้สำหรับสร้าง ทางเลือกที่จะใช้ค้นหานิพจน์ เครื่องหมายขีดตั้ง เช่น "express|expand" มีความหมายว่า express หรือ expand

4 การจัดกลุ่ม ( ) วงเล็บ ใช้ในการกำหนดลำดับและ ขอบเขตของนิพจน์ วงเล็บ เช่น "ex(pres|pan)sion" มีความหมายว่า expression หรือ expansion

5 การบอกจำนวน ? ปรัศนี ใช้บ่งบอกว่ามีนิพจน์ก่อนหน้านี้ จำนวน 0 หรือ 1 นิพจน์ ( มีนิพจน์ หรือไม่มีก็ได้ ) ปรัศนี เช่น " ปร ? กติ " มีความหมายว่า ปกติ หรือ ปรกติ

6 การบอกจำนวน * เครื่องหมายดอกจัน ใช้บ่งบอกว่ามีนิพจน์ก่อนหน้านี้จำนวน 0 นิพจน์หรือมากกว่า เครื่องหมายดอกจัน เช่น "go*gle" มีความหมายว่า ggle gogle google gooogle เป็นต้น + เครื่องหมายบวก ใช้บ่งบอกว่ามีนิพจน์ก่อนหน้านี้จำนวน 1 นิพจน์หรือมากกว่า เครื่องหมายบวก เช่น "go+gle" มีความหมายว่า gogle google gooogle เป็นต้น แต่ไม่เท่ากับ ggle

7 การบอกจำนวน {n} วงเล็บปีกกา วงเล็บปีกกา ใช้บ่งบอกว่าต้องมีนิพจน์ก่อนหน้านี้จำนวน n นิพจน์ เช่น "go{5}gle" มีความหมายว่า gooooogle เพียงตัวเดียว {m,n} วงเล็บปีกกาที่มีจุลภาคข้างในจุลภาค ใช้บ่งบอกว่าต้องมีนิพจน์ก่อนหน้านี้จำนวน m นิพจน์ถึง n นิพจน์ เช่น "go{2,4}gle" มีความหมายว่า google gooogle และ goooogle หากไม่ระบุตัวเลข n จะหมายถึงต้องมีนิพจน์จำนวนตั้งแต่ m นิพจน์ เป็นต้นไป

8 การระบุตำแหน่ง ^ เครื่องหมายหมวก ใช้เขียนเป็นตัวแรกสุด ของนิพจน์ปรกติ เพื่อบ่งบอกว่านิพจน์ที่ ต้องการค้นหาอยู่ต้นบรรทัดหรือต้นสตริง เท่านั้น เครื่องหมายหมวก $ เครื่องหมายสกุลเงิน ดอลลาร์ ใช้เขียนเป็น ตัวท้ายสุดของนิพจน์ปรกติ เพื่อบ่งบอกว่า นิพจน์ที่ต้องการค้นหาอยู่ท้ายบรรทัดหรือ ท้ายสตริง เครื่องหมายสกุลเงิน ดอลลาร์

9 การระบุช่วงอักขระ [ ] วงเล็บเหลี่ยม วงเล็บเหลี่ยม ใช้เขียนแทนอักขระหนึ่งตัวที่อยู่ใน ขอบเขต ซึ่งระบุไว้ภายในวงเล็บ เช่น "[bcdf]an" มีความหมายว่า ban can dan และ fan

10 การระบุช่วงอักขระ ^ เครื่องหมายหมวก ใช้เขียนภายในวงเล็บ เหลี่ยมเป็นตัวแรก เพื่อบ่งบอกว่าเป็นอักขระ หนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขต เช่น "[^bcdf]an" มีความหมายว่า aan ean gan han ian เป็นต้น - ยัติภังค์ ใช้เขียนภายในวงเล็บเหลี่ยม ระหว่างอักขระสองตัว เพื่อบ่งบอกว่าเป็น อักขระหนึ่งตัวที่มีรหัสแอสกีหรือยูนิโคดอยู่ ในช่วงนั้น เช่น "[a-z]an" มีความหมายว่า aan ban can เรื่อยไปจนถึง zan ยัติภังค์แอสกียูนิโคด

11 เครื่องหมายอื่นๆ. มหัพภาค ใช้บ่งบอกว่าอักขระในตำแหน่ง นั้นของนิพจน์จะเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ มหัพภาค เช่น ".an" มีความหมายว่า aan ban can 0an 1an -an เป็นต้น \ แบ็กสแลช ใช้ระบุ escape character หรือ สัญลักษณ์ที่ต้องการใช้ในนิพจน์ แต่ซ้ำกับ สัญลักษณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดด้านบน แบ็กสแลชescape character เช่น "[0-9]\.[0-9]\$" มีความหมายว่า 2.3$ 9.0$ 1.7$ เป็นต้น

12 คำถาม รูปแบบของสตริงแบบใดที่ถูกกำหนดได้ จาก regular expression นี้ 1) ^\-?[1-9]+$ 2) ^\-?[1-9]+(\.[0-9]+)?$ สัญลักษณ์ \w แทน [a-zA-Z0-9] \d แทน [0-9]


ดาวน์โหลด ppt Regular expression. นิพจน์ปรกติ (regular expression) คือ สตริง ที่อธิบายถึงรูปแบบของสตริงตาม โครงสร้างรูปแบบที่กำหนด สตริง นิพจน์ปรกตินั้นใช้อยู่แพร่หลายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google