งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ นครพนม 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ที่จะศึกษาในชั้น เรียน ขั้นตอนที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ นครพนม 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ที่จะศึกษาในชั้น เรียน ขั้นตอนที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการ CCE @ นครพนม 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ที่จะศึกษาในชั้น เรียน ขั้นตอนที่ 3

3 2 ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมข้อมูลของปัญหา ที่คัดเลือก หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมควรเข้าใจถึงวิธีการต่างๆ ดังนี้ : ระบุได้ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและเนื้อหา เพื่อใช้สำหรับปัญหาที่คัดเลือก หาวิธีการและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล และเนื้อหาที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา ทบทวนและประเมินข้อมูลและเนื้อหาที่ ทางกลุ่มหามาได้ ประมวลเป็นกิจกรรมเสนอแนะในการ แก้ปัญหา สรุปเป็นนโยบาย / โครงการ เลือกข้อมูลและเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อใส่ ในผังนิทรรศการ (Display Portfolio) และ แฟ้มเอกสาร (Documentation Binder)

4 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ( น้ำ ) ใคร ? รับผิดชอบต่อ ปัญหานี้ ข้อมูลที่ต้องการ ใช้วิธีการใด ข้อมูลที่ได้ กิจกรรมเสนอแนะ โครงการ / นโยบาย 3

5 4 (1) ห้องสมุด (2) สำนักงานหนังสือพิมพ์ (3) อาจารย์ และนักวิชาการ (4) ทนาย นักกฎหมาย หรือ ผู้พิพากษา (5) องค์กรชุมชน และกลุ่ม ผลประโยชน์ (6) สำนักงานด้านนิติ บัญญัติ (7) องค์กรบริหาร (8) เครือข่ายข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

6 5 (1) การสืบค้นสื่อสิ่งพิมพ์จาก ห้องสมุด และ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ แหล่งข้อมูลอื่นๆ (2) การหาข้อมูลทาง โทรศัพท์ (3) การสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ยวข้อง (4) การเขียนจดหมายเพื่อขอ ข้อมูล

7 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ที่จะศึกษาในชั้นเรียน กรณีตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ที่จะศึกษาในชั้นเรียน โครงการ 1 โรงเรียน 1 สวน ป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

8 ห้องสมุด หนังสือ นิ วัติ เรียงพานิช (2542). การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม. ( พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์ลินครอน์ โปโมรชั่น. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. (2546). ( พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด. วรทิพย์ มีมาก (2548). สาระการเรียนรู้พื้นฐานหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนิน ชีวิตในสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

9 ข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดตัดไม้.(2549, เมษายน 10 -16). คนเมืองเหนือ. หน้า 1. ข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดตัดไม้. (2549, เมษายน 7 -13). ลานนาโฟสต์. หน้า 1. ภาพและข่าวการระบายน้ำออกจากถนนพหลโยธิน ย่าน นาก่วม เขตเทศบาลนคร ลำปาง ที่เกิดจากการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่. (2549, มิถุนายน 5 -11). คนเมืองเหนือ. หน้า 1. หนังสือพิมพ์ สำนักงาน หนังสือพิมพ์

10 หน่วยงาน องค์กร เอกสารเผยแพร่ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง, สถานี.(2549). การตรวจจับการกระทำ ความผิดต่อ พรบ. ป่าไม้ใน เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมิถุนายน 2549. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง.(2549). พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด ลำปางถูกบุกรุกเข้าครอบครอง. เทศบาลนครลำปาง.(2548) สภาพความเสียหายจากการเกิดน้ำ ท่วมในช่วงเดือนกันยายน 2548.

11 เครือข่ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ [Online].(2549,, กรกฎาคม 12). http://www.forwest.go.th/efd/. policy/ policy_t...htm. นโยบายของรัฐบาล [Online].(2549, พฤศจิกายน 6). http://www.thalogov.go.th.download /289 คำแถลงนโยบาย.pdf

12 สื่อบันทึกภาพ ( CD- Rom) เขลางค์นคร เคเบิลทีวี จำกัด, บริษัท ( ผู้สร้าง ).(2548). ภาพและข่าวการ เกิดอุทกภัยของจังหวัดลำปาง ในปีพ. ศ. 2548.

13 การสัมภาษณ์บุคคล ชาตรี ทาไชยวงศ์.(2549, กรกฎาคม 14). บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลำปางนิวส์. สัมภาษณ์. ประชา ตันจริยานนท์. ( 2549, กรกฎาคม 23). ผู้อำนวยการสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง. สัมภาษณ์. ไ พรเวศ ศรีบุตรภา. ( 2549, กรกฎาคม 23). นักวิชาการป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 สาขาลำปาง. สัมภาษณ์. วิชัย พรหมศิลป์.(2549, กรกฎาคม 25) ผู้จัดการบริษัทเขลางค์ นคร เคเบิลทีวี จำกัด. สัมภาษณ์. สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์.(2549, สิงหาคม 17). ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง. สัมภาษณ์.

14 ถาม & ตอบ 13 แลกเปลี่ยน เรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt โครงการ นครพนม 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ที่จะศึกษาในชั้น เรียน ขั้นตอนที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google