งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ประจำปี 2555 ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Original Article รางวัลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ประจำปี 2555 ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Original Article รางวัลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ประจำปี 2555 ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Original Article รางวัลที่ 1 ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และ นรีเวชวิทยา

2 ศ. วันชัย มาลีวงษ์ สังกัด : ภาควิชาปรสิตวิทยา นักวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก ประจำปี 2555

3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก : ผศ. นิษณา นามวาท และ คณะฯ สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี ผลงาน : Downregulation of reversion-inducing-cysteine-rich protein with Kazal motifs (RECK) is associated with enhanced expression of matrix metalloproteinases and cholangiocarcinoma metastases. ตีพิมพ์ใน : Journal of Gastroenterology. 2011 May;46(5):664- 675. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก : ผศ. วัชรินทร์ ลอยลม และ คณะฯ สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี ผลงาน : PRKAR1A is overexpressed and represents a possible therapeutic target in human Cholangiocarcinoma. ตีพิมพ์ใน : International Journal of Cancer. 2011 Jul;129(1):34-44. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก : รศ. โส พิศ วงศ์คำ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี ผลงาน : A novel serum carbohydrate marker on mucin 5AC. ตีพิมพ์ใน : Cancer. 2011 Aug;117(15):393– 3403. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research 1 2 3

4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก : ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผลงาน : Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: A multicentre randomised controlled non- inferiority trial. ตีพิมพ์ใน : BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology,2011 Sep;118(10):1247-52. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก : ศ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ และ คณะฯ สังกัด : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลงาน : Survival of HIV-Infected Children: A Cohort Study from the Asia- Pacific Region. ตีพิมพ์ใน : Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.2011 Apr; 56(4):365-371. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก : รศ. สุรพล เวียงนนท์ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลงาน : Childhood cancer incidence and survival 2003-2005, Thailand :study from the Thai Pediatric Oncology Group. ตีพิมพ์ใน : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2011;12(9):2215-20. 1 2 3

5 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Original Article ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผลงาน : Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08. ตีพิมพ์ใน : Lancet 2010; 375: 490-9. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 31 ครั้ง รศ. วิจิตรา ทัศนียกุล และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาเภสัชวิทยา ผลงาน : Strong association between HLA-B*5801 and allopurinol- induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in a Thai population. ตีพิมพ์ใน : Pharmacogentics and Genomics. 2009 ;19:704-9. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 20 ครั้ง รศ. วิจิตรา ทัศนียกุล และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาเภสัชวิทยา ผลงาน : Association between HLA-B*1502 and carbamazepine– induced severe cutaneous adverse drug reactions in a Thai population. ตีพิมพ์ใน : Epilepsia. 2010 ;51:926-30. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 15 ครั้ง 1 23

6 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Review Article 1 รศ. บรรจบ ศรีภา และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาพยาธิวิทยา ผลงาน : Liver fluke induces cholangiocarcinoma. ตีพิมพ์ใน : The Public Library of Science: Medicine 2007;4:1148-1155. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 27 ครั้ง รศ. บรรจบ ศรีภา และคณะฯ ผลงาน : Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand. ตีพิมพ์ใน : Current Opinion in Gastroenterology. 2008;24:349- 356. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 18 ครั้ง รศ. บรรจบ ศรีภา และคณะฯ ผลงาน : Food-Borne Trematodiases in Southeast Asia: Epidemiology, Pathology, Clinical Manifestation and Control. ตีพิมพ์ใน : Advances in Parasitology 2010;72:305-350. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 17 ครั้ง รศ. ไพบูลย์ สิทธิถาวร และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาปรสิตวิทยา ผลงาน : Epidemiology of Opisthorchis viverrini. ตีพิมพ์ใน : Acta Tropica. 2003; 88(3):187-94. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 17 ครั้ง 23 3


ดาวน์โหลด ppt นักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ประจำปี 2555 ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Original Article รางวัลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google