งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
นักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ประจำปี 2555 ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research รางวัลที่ 1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Original Article รางวัลที่ 1 ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

2 นักวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก ประจำปี 2555
ศ.วันชัย มาลีวงษ์ สังกัด : ภาควิชาปรสิตวิทยา

3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก : ผศ.นิษณา นามวาท และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี ผลงาน : Downregulation of reversion-inducing-cysteine-rich protein with Kazal motifs (RECK) is associated with enhanced expression of matrix metalloproteinases and cholangiocarcinoma metastases. ตีพิมพ์ใน : Journal of Gastroenterology May;46(5): 1 2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก : ผศ.วัชรินทร์ ลอยลม และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี ผลงาน : PRKAR1A is overexpressed and represents a possible therapeutic target in human Cholangiocarcinoma. ตีพิมพ์ใน : International Journal of Cancer Jul;129(1):34-44. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก : รศ.โสพิศ วงศ์คำ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาชีวเคมี ผลงาน : A novel serum carbohydrate marker on mucin 5AC. ตีพิมพ์ใน : Cancer Aug;117(15):393–3403. 3

4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research
1 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก : ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผลงาน : Rapid versus stepwise application of negative pressure in vacuum extraction-assisted vaginal delivery: A multicentre randomised controlled non-inferiority trial. ตีพิมพ์ใน : BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology,2011 Sep;118(10): 2 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก : ศ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลงาน : Survival of HIV-Infected Children: A Cohort Study from the Asia- Pacific Region. ตีพิมพ์ใน : Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.2011 Apr; 56(4): 3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก : รศ.สุรพล เวียงนนท์ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผลงาน : Childhood cancer incidence and survival , Thailand :study from the Thai Pediatric Oncology Group. ตีพิมพ์ใน : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2011;12(9):

5 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Original Article
ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผลงาน : Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health ตีพิมพ์ใน : Lancet 2010; 375: จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 31 ครั้ง 1 รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาเภสัชวิทยา ผลงาน : Strong association between HLA-B*5801 and allopurinol-induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in a Thai population. ตีพิมพ์ใน : Pharmacogentics and Genomics ;19:704-9. จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 20 ครั้ง 2 รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาเภสัชวิทยา ผลงาน : Association between HLA-B*1502 and carbamazepine–induced severe cutaneous adverse drug reactions in a Thai population. ตีพิมพ์ใน : Epilepsia ;51: จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 15 ครั้ง 3

6 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด Review Article
รศ.บรรจบ ศรีภา และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาพยาธิวิทยา ผลงาน : Liver fluke induces cholangiocarcinoma. ตีพิมพ์ใน : The Public Library of Science: Medicine 2007;4: จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 27 ครั้ง 1 2 รศ.บรรจบ ศรีภา และคณะฯ ผลงาน : Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand. ตีพิมพ์ใน : Current Opinion in Gastroenterology. 2008;24: จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 18 ครั้ง 3 รศ.บรรจบ ศรีภา และคณะฯ ผลงาน : Food-Borne Trematodiases in Southeast Asia: Epidemiology, Pathology, Clinical Manifestation and Control. ตีพิมพ์ใน : Advances in Parasitology 2010;72: จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 17 ครั้ง รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร และคณะฯ สังกัด : ภาควิชาปรสิตวิทยา ผลงาน : Epidemiology of Opisthorchis viverrini. ตีพิมพ์ใน : Acta Tropica. 2003; 88(3): จำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงในปี 2011 : 17 ครั้ง 3


ดาวน์โหลด ppt ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google