งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญและคณะ 17 ตุลาคม 2551. กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 1. ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน กำหนด/ปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญและคณะ 17 ตุลาคม 2551. กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 1. ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน กำหนด/ปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญและคณะ 17 ตุลาคม 2551

2 กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 1. ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน กำหนด/ปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 2. ระยะยาว กำหนดทิศทางการดำเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ ใน 4 ปีข้างหน้า กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ

3 กลุ่มภารกิจ และกลุ่มวิชา แบ่งตามการบริหารภายในของคณะ

4

5 คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง คณะกรรมการส่งเสริมจรรยา บ รรณประจำคณะฯ

6 ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองปีการศึกษา 2550 รับการตรวจประเมิน คุณภาพภายใน จากสำนักประกัน มข.(25 กค. 51) รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับ สถาบัน (4 กย. 51) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552

7 แผน 51แผน 52 จำนวน โครงการใหม่ ร้อยละ โครงการ ใหม่ ของแผน 52 พัฒนา นักศึกษา 35314(4/31) 12.9 วิชาการ111710(10/17) 58.5 บัณฑิต-239(9/23) 39.1 วิจัย6187(7/18) 38.8 บริหาร492117(17/21) 81.0 รวม101113474741.6% แผนปฏิบัติการปี 2552 จำนวน 113 โครงการ

8 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานบริหาร วันที่ สถานที่กิจกรรม จำนวนคนร่วมผลลัพธ์ 2 พฤษภาคม 2551 ดูงานด้านการบริหาร จัดการบุคคล ที่โรงงาน SCG paper อ.น้ำพอง สายสนับสนุน 45 คน 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการบุคคล ที่ โรงงาน SCG paper 2-4 พฤษภาคม 2551 โรงแรมนาข่าบุรีรี สอร์ท จังหวัดอุดรธานี “การประยุกต์องค์ ความรู้ในการสร้าง ประสิทธิภาพ และ ความสุขในการทำงาน ขององค์กร” โดย วิทยากรรับเชิญ ศูนย์บริการวิชาการ สายสนับสนุน 45 คน 1. รายงานสรุปกิจกรรม 2. ภาระงานของกลุ่ม สนับสนุนงานบริหาร และ วิชาการ

9 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานบริหาร(ต่อ) วันที่ สถานที่กิจกรรม จำนวนคนร่วมผลลัพธ์ 29 เมษายน 2551 7-8 สิงหาคม 2551 อบรมวิธีการใช้งาน โปรแกรม N.Workload ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับ กรอกภาระงาน 3 ครั้ง ครั้งที่1 Admin ครั้ง2 สายสนับสนุน และธุรการกลุ่มวิชา ครั้งที่3 สายผู้สอน 1. ธุรการภาคกรอกภาระงาน สอนตามตารางเรียนของ กลุ่มวิชาให้คณาจารย์ 21-22 มิถุนายน 2551จัดอบรมการใช้ โปรแกรมสร้างweb นักศึกษาในชมรม คอมพิวเตอร์ และ เจ้าหน้าที่สาย สนับสนุนจาก สำนักงานคณบดี รวม 40 คน 12 – 16 มิถุนายน 2551 จัดนิทรรศการในในงาน E-san Innovation คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและ พัฒนาการตรวจวินิจฉัย ทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์

10 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิชาการ วันที่ สถานที่กิจกรรม จำนวนคนร่วมผลลัพธ์ 19-23 พฤษภาคม 2551 คณะเทคนิคการแพทย์ ทบทวนความรู้เพื่อสอบ ขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ ประจำปี การศึกษา 2550 สำหรับนักศึกษา เทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ รุ่นที่ 2 นักศึกษา 57 คนนักศึกษาสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ ผ่าน 100 % 29 กรกฎาคม 2551 คณะเทคนิคการแพทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง ห้องเรียนออนไลน์ด้วย ตนเอง โดยใช้ โปรแกรม Moodle อาจารย์ 14 คน สายสนับสนุน 1 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความ เข้าใจและสามารถสร้าง ห้องเรียนโดยใช้โปรแกรม Moodle ได้ - ตั้ง กก. ปรับปรุงหลักสูตร

11 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิชาการ(ต่อ) วันที่ สถานที่กิจกรรม จำนวนคนร่วมผลลัพธ์ 26 สิงหาคม 2551 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 ตุลาคม 2551 คณะเทคนิคการแพทย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม การประเมินผลการเรียน การสอน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 อาจารย์ 15 คน สายสนับสนุน 2 คน อาจารย์ 19 คน สายสนับสนุน 2 คน ผู้เข้ารับการอบรมบางท่าน บันทึกผลการเรียนผ่านเว็บ 3 และ 10 กันยายน 2551 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินการ สอนผ่านเว็บ นักศึกษาเทคนิค การแพทย์ โครงการ พิเศษ ชั้นปีที่ 2 และ 4 จำนวน 117 คน นักศึกษาประเมินการสอน 100 % 2 ตุลาคม 2551ประชุมสัมมนาเรื่อง การศึกษาทั่วไป กรรมการปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาเทคนิค การแพทย์ รองคณบดี และคณบดี 12 คน - ประชุมระหว่างรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และกลุ่มภารกิจวิชาการเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อ รับทราบปัญหาและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ

12 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงห้องพักบัณฑิต การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอ่าน วิเคราะห์ และเขียนบทความทางวิชาการที่ได้มาตรฐานเพื่อการ ตีพิมพ์” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10-11 มีนาคม 2551 โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการสื่อสาร และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ สำหรับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องบรรยาย 4 ชั้น 4 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-30 พฤษภาคม 2551.

13 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวิชาการ(ต่อ) การเยี่ยมคณะของ Professor Pat Carnegie และการสัมมนา เรื่อง "Manipulation of a gene regulator by immunization with a mimic of its receptor" by Professor Pat Carnegie, Murdoch University (Lecture room 3, AMS Building 2) พร้อมทั้งการนำเสนอเพื่อการวิพากย์ของผลงานนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ห้องบรรยาย 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ตุลาคม 2551 การเสวนาเรื่องความต้องการใช้เครื่องมือในการบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง ”Flow cytometry user group” ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 สิงหาคม 2551 การเสวนาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ห้อง ประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 เมษายน 2551

14 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานพัฒนานักศึกษา กิจกรรม 20 กิจกรรม กิจกรรมที่จะทำ ต.ค. 2551- ก.พ. 2552 กิจกรรม 17 กิจกรรม กิจกรรมใหม่ 4 กิจกรรม โครงการอบรม PMQA โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า กิจกรรมมอบรางวัลให้ศิษย์เก่าดีเด่น

15 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานประกันและพัฒนาคุณภาพ วันที่ สถานที่กิจกรรมผลลัพธ์ เมษายน- กรกฎาคม 2551 แต่งตั้งคณะทำงาน และ ดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพและ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2550 1. SAR 1 เล่ม 25กรกฎาคม 2551 4กันยายน 2551 1. รับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายในจากกรรมการสำนัก ประเมิน มข. 2. รับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน 1. ผ่านการประเมิน โดยไม่มี การลดค่าคะแนน 2. ได้ข้อแนะนำและได้นำมา ดำเนินการปรับปรุง

16 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานประกันและพัฒนาคุณภาพ(ต่อ) วันที่ สถานที่กิจกรรมผลลัพธ์ 20 มิถุนายน 2551เยี่ยมชมระบบคุณภาพ ISO 15189 ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ อุดรธานี 1.นักเทคนิคการแพทย์และ เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ ชันสูตรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ จำนวน 17 คน 16 สค 2551สัมมนาการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 15189 1.คณาจารย์ นักศึกษาเทคนิค การแพทย์ปี4 หลักสูตรปกติและ โครงการรพิเศษ 140 คน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคุณภาพ ISO 15189

17 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานวางแผน ดำเนินการโครงการตามแผนประจำปี 2551ต่อจากทีม บริหารชุดก่อน แล้วเสร็จ 101 จาก 105 โครงการ คิดเป็น 96% จัดแผนปฎิบัติการ ปี 2552 รวม 113 โครงการ (เป็นโครงการใหม่ 41%) การจัดทำรายงาน กพร. ปี 2551 โครงการสัมมนาทำแผน 4 ปี 14, 17-19 ตุลาคม 2551

18 การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ก.ย.51) งานสารสนเทศ ทดลองใช้และประเมิน โปรแกรมกรอกภาระงาน วางนโยบายด้านสารสนเทศ (อ.ปรีชา กำกับงานด้าน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

19 ภูมิทัศน์และสถานที่ สร้างลานจอดรถ สำหรับบุคลากรของคณะ ปรับภูมิทัศน์เนื่องใน 30 ปี AMS โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในวันสถาปนาคณะ ปรับปรุงห้องวิจัยอนุบาลเซลล์เพาะเลี้ยง ห้องพักนักศึกษาโครงการพิเศษ บริหารพยาธิ จัดหาห้องเก็บข้อสอบรวม การเจรจาขอคืนพื้นที่จากคณะเภสัชศาสตร์

20 อัตรากำลัง เงินรายได้ จ้างรายปี 5 อัตรา ธุรการกลุ่มงาน (3) เพื่อให้ one stop service คนขับรถ (1) ดึงวีระศักดิ์กลับงานซ่อมเดิม ชีวเวชศาสตร์ (1) รองรับงานหลักสูตรป.เอกและงานวิเทศน์ เงินงบประมาณ จาก มข 4 อัตรา พ.ธุรการ (PT) บริการวิชาการ วิเทศน์ นักกายภาพบำบัด

21 วิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือรวม ทั้งสิ้น 10 MOU แลกเปลี่ยนนักศึกษาและวิจัย ตาม ข้อตกลงกับ Fujita U. MOU ใหม่ U. of London,UK (ผศ.กาญจนาได้รับการ สนับสนุนทุน Visiting Professor จาก มข.)

22 วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวง การต่างประเทศ สนับสนุนโครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้ เป็นปริญญาตรี ระยะที่ 2 เป็นเวลา 4 ปี โดยกำหนดกรอบของแผนงาน จำนวน 5 แผน แผนงานการพัฒนาหลักสูตร แผนงานการพัฒนาการเรียนการสอน แผนงานการพัฒนาบุคลากร (คณาจารย์...ววส.) แผนงานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แผนงานการติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการ - เจรจา Kumamoto U. - ร่างข้อตกลงร่วมมือด้านวิชาการศูนย์หัวใจ(ต่อ),คณะเภสัชฯ (ใหม่)

23 งานวิจัยสถาบัน เสนอโครงการวิจัยสถาบัน 2 เรื่อง ปีงบประมาณ 2551

24 การดำเนินงานใน 6 เดือนข้างหน้า จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 4 ปี (2552-2555) งานประชุมวิชาการ 30 ปี(16-18 มีนาคม 2552) การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 15189 ของสถานบริการฯ การสรุปการปฏิบัติงานประจำปี ระดับสายวิชา/กลุ่มวิชา

25

26

27

28

29

30 Strategy 1 VISION Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 ???? Organization Change management


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญและคณะ 17 ตุลาคม 2551. กำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 1. ระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วน กำหนด/ปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google