งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 ตุลาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 ตุลาคม 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 ตุลาคม 2551
นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 ตุลาคม 2551

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2567 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของเอเชีย 2553 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน 2547 มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 2545 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค 2507 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน

3 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ

4 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอปรดวยวิทยา จริยา ปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค เปนผูมีจิตสาธารณะ มีความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีบทบาทและภาวะผูนําในภาคสวนตางๆ 2. ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไดถูกนําไปใชการพัฒนา มีสวนในการเสริมสรางคุณคา และพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 3. สังคมไดรับบริการการถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 4. มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของชาติ 5. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในเครือขายตางๆ

5 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ. ศ
กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ(ต่อ) 6. นักศึกษา ศิษยเกา และบุคลากร ไดรับการยกยองในเวทีตางๆ 7. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพัน 8. มหาวิทยาลัยขอนแกนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกรอบการประเมิน 9. มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับการศึกษาจากองคกรตางประเทศ เชน THES เปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับและชั้นนําของโลกแหงหนึ่ง

6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2567 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของเอเชีย 2553 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน 2547 มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 2545 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค 2507 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน

7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2549 นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2550-2554)
ด้านการบริหาร นโยบาย เปนสถาบันที่มีระบบการบริหารองคกร โดยใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององคกรแหง การเรียนรู และพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนแหงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของชาติ ที่สามารถแขงขันกับนานาชาติได

8 ด้านการผลิตบัณฑิต นโยบาย เปนสถาบันที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใชชีวิตในสังคม ใฝรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย

9 ด้านการพัฒนานักศึกษา
นโยบาย เปนสถาบันที่มุงเนนการสรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ใหเปนทรัพยากรมนุษย ที่มีคุณคาตอสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูและประสบการณที่กอใหเกิดความเขาใจอันดี และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

10 ด้านการวิจัย นโยบาย เปนสถาบันชั้นนําในการวิจัย การสร้างองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อตอบสนองปญหาของชุมชน สังคมและประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
นโยบาย เป็นสถาบันเสริมสรางศักยภาพของมนุษยและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เปนที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนําความรูทางวิชาการสูการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

12 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นโยบาย เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย เปนสถาบันที่มีความพรอมและความยืดหยุนในการบริหารองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

14 ด้านการพัฒนาคุณภาพ นโยบาย เปนสถาบันที่มุงสนับสนุนและสงเสริมใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบขององคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

15 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4ปี(2551-2554)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย และพัฒนา ที่สร้างองค์ความรู้ ให้เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ ในการแข่งขัน วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ ภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ที่เสริมสร้างการพัฒนา ที่ยั่งยืน

16

17 นโยบายการบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 2551-2555
ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร ด้านพัฒนาวิชาชีพ ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

18 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของประเทศและภูมิภาคอาเซียน” พันธกิจ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทำนุบำรุงและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

19 ด้านการบริหาร นโยบาย บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บุคลากรมีส่วนร่วม สามัคคี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

20 ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต
นโยบาย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม

21 ด้านการพัฒนานักศึกษา
นโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์

22 ด้านการวิจัย นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นอันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง

23 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
นโยบาย บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัย แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นโยบาย สร้างค่านิยม ความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและคนอีสาน

25 ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยง
นโยบาย มีความพร้อมและความยืดหยุ่นในการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

26 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
นโยบาย สร้างความผูกพันเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ

27 ด้านการพัฒนาคุณภาพ นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและการให้บริการในมาตรฐานระดับประเทศและสากล

28 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นโยบาย พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้ร่มเย็น มีบรรยากาศวิชาการ

29 ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
นโยบาย การแสวงหาทรัพยากรและรายได้ให้เพียงพอเพื่อบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

30 ด้านพัฒนาวิชาชีพ นโยบาย พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ

31 ปรับปรุง การปฏิบัติงาน ติดตามและ ประเมินผล แผนปฏิบัติการ

32 VISION Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4 Strategy 5 ? ? ? ?
Change management ? ? ? ? Organization


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 18 ตุลาคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google