งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น

2 2507 2545 2547 2553 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2567 มหาวิทย าลัย ชั้นนำของ เอเชีย

3 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงปริมาณ

4 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอปรดวยวิทยา จริยา ปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึง ประสงค เปนผูมีจิตสาธารณะ มีความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีบทบาทและ ภาวะผูนําในภาคสวนตางๆ 2. ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไดถูกนําไปใชการพัฒนา มีสวน ในการเสริมสรางคุณคา และพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 3. สังคมไดรับบริการการถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย ขอนแกน 4. มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและของชาติ 5. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในเครือขายตางๆ

5 กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 เป้าหมายผลลัพธ์เชิงคุณภาพ(ต่อ) 6. นักศึกษา ศิษยเกา และบุคลากร ไดรับการยกยองในเวทีตางๆ 7. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถสูง บุคลากรมี คุณภาพชีวิตในการทํางาน บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพัน 8. มหาวิทยาลัยขอนแกนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุก รอบการประเมิน 9. มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับการศึกษาจากองคกรตางประเทศ เชน THES เปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับและชั้นนําของโลกแหงหนึ่ง

6 2507 2545 2547 2553 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการ 2567 มหาวิทย าลัย ชั้นนำของ เอเชีย

7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2549 นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2550-2554)  ด้านการบริหาร นโยบาย เปนสถาบันที่มีระบบการบริหารองคกร โดยใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององคกร แหง การเรียนรู และพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี สมรรถนะขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนแหงความเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของชาติ ที่สามารถแขงขันกับ นานาชาติได 

8  ด้านการผลิตบัณฑิต นโยบาย เปนสถาบันที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการ ทำงาน รวมทั้งการใชชีวิตในสังคม ใฝรู และ สามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต และมี สมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย

9  ด้านการพัฒนานักศึกษา นโยบาย เปนสถาบันที่มุงเนนการสรางสรรคและ พัฒนานักศึกษา ใหเปนทรัพยากรมนุษย ที่มีคุณคาตอสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู และประสบการณที่กอใหเกิดความเขาใจอันดี และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

10  ด้านการวิจัย นโยบาย เปนสถาบันชั้นนําในการวิจัย การสร้าง องคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล และยั่งยืน เพื่อตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม และประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม นโยบาย เป็นสถาบันเสริมสรางศักยภาพของ มนุษยและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เปนที่พึ่ง ของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ นําความรูทางวิชาการสูการพัฒนาบนพื้นฐาน ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

12  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นโยบาย เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

13  ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง นโยบาย เปนสถาบันที่มีความพรอมและความ ยืดหยุนในการบริหารองคกรเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

14  ด้านการพัฒนาคุณภาพ นโยบาย เปนสถาบันที่มุงสนับสนุนและสงเสริม ใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบของ องคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่ ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

15 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4ปี(2551-2554) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ ภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหาร จัดการที่ดี วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย และพัฒนา ที่สร้างองค์ความรู้ ให้เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ที่เสริมสร้างการพัฒนา ที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

16

17 นโยบายการบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 2551-2555  ด้านการบริหาร  ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  ด้านการพัฒนานักศึกษา  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเสี่ยง  ด้านการพัฒนาคุณภาพ  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร  ด้านพัฒนาวิชาชีพ  ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

18 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  วิสัยทัศน์ “เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน”  พันธกิจ “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับ มาตรฐานสากล ทำนุบำรุงและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

19 ด้านการบริหาร  นโยบาย บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บุคลากรมี ส่วนร่วม สามัคคี และมีความสุขในการ ปฏิบัติงาน

20 ด้านการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  นโยบาย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม

21 ด้านการพัฒนานักศึกษา  นโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การ เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์

22 ด้านการวิจัย  นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างและ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเอง

23 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  นโยบาย บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการ พัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ อนามัย แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

24 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  นโยบาย สร้างค่านิยม ความรัก ความ ภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของคนไทยและคนอีสาน

25 ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงและ บริหารความเสี่ยง  นโยบาย มีความพร้อมและความยืดหยุ่น ในการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือจัดการความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น

26 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์  นโยบาย สร้างความผูกพันเพื่อเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ

27 ด้านการพัฒนาคุณภาพ  นโยบาย เป็นสถาบันชั้นนำที่มีคุณภาพทั้งด้าน การศึกษาและการให้บริการในมาตรฐาน ระดับประเทศและสากล

28 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  นโยบาย พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้ ร่มเย็น มีบรรยากาศวิชาการ

29 ด้านการพัฒนาแหล่งทรัพยากร  นโยบาย การแสวงหาทรัพยากรและ รายได้ให้เพียงพอเพื่อบริหารงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

30 ด้านพัฒนาวิชาชีพ  นโยบาย พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของวิชาชีพ

31 แผนปฏิบัติการ ติดตามและ ประเมินผล ปรับปรุง การปฏิบัติงาน

32 Strategy 1 VISION Strategy 2Strategy 3Strategy 4Strategy 5 ???? Organization Change management


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย/ทิศทางการบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของม.ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google