งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LUMBAR DISORDERS. Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis Lumbar spondylolithesis Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LUMBAR DISORDERS. Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis Lumbar spondylolithesis Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LUMBAR DISORDERS

2 Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis Lumbar spondylolithesis Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis Lumbar spondylolithesis

3 LUMBAR DISC HERNIATION OR HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS (HNP) HERNIATED NUCLEUS PULPOSUS (HNP)

4 PHYSICAL THERAPY IN LUMBAR DISC HERNIATION

5 MECHANISM OF DISORDERS Gradual onset Sudden onset Gradual onset Sudden onset

6 พยาธิสภาพ ของโรค Pure HNP HNP ร่วมกับพยาธิ สภาพอื่นๆ เช่น osteophyte, instabiliy, stenosis Pure HNP HNP ร่วมกับพยาธิ สภาพอื่นๆ เช่น osteophyte, instabiliy, stenosis

7 TYPES OF HERNIATION (Esses 1995) Intraspongi nuclear herniation Protrusion or prolapsed disc Extruded intervertebral disc rupture Sequestered disc Intraspongi nuclear herniation Protrusion or prolapsed disc Extruded intervertebral disc rupture Sequestered disc

8 ระดับความรุนแรงของหมอนรองกระดูกสันหลังยื่นหรือปลิ้น ด้านหน้า ระดับที่ 1 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 2 เยลลี่ กาว latex

9 TYPES OF HERNIATION ( โดยเทียบกับที่ตั้งของเส้นประสาท ) Shoulder type ( lateral nerve root type) Axillary type (central nerve root type) Shoulder type ( lateral nerve root type) Axillary type (central nerve root type)

10

11 PHYSICAL THERAPY ASSESSMENT IN LUMBAR DISC HERNIATION

12 SUBJECTIVE EXAMINATION IN LUMBAR DISC HERNIATION

13 SUBJECTIVE EXAMINATION Lifting heavy thing Repeatative flexion activity Back pain +/-leg pain Aggravating factor :coughing, sneezing, prolong flexion position Easing factor: lying down Lifting heavy thing Repeatative flexion activity Back pain +/-leg pain Aggravating factor :coughing, sneezing, prolong flexion position Easing factor: lying down

14 PHYSICAL EXAMINATION IN LUMBAR DISC HERNIATION

15 Physical examination in lumbar disc herniation Without nerve root involvement With nerve root involvement Without nerve root involvement With nerve root involvement

16 PHYSICAL EXAMINATION IN LUMBAR DISC HERNIATION ( without nerve root involvement )

17 ( HNP - non ) OBSERVATION Kyphosis in lumbar spine +/- List Kyphosis in lumbar spine +/- List

18 ( HNP - non ) ACTIVE MOVEMENT Limitation all direction ( flexion and extension)

19 ( HNP - non ) PALPATION Muscle spasm of paravertebral muscle in lumbar spine Tenderness at the lesion level Thickening of soft tissues at the lesion level Muscle spasm of paravertebral muscle in lumbar spine Tenderness at the lesion level Thickening of soft tissues at the lesion level

20 ( HNP - non ) PPIVMs Hardly to close and open at the lesion level

21 ( HNP - non ) PAIVMs PA technique at the lesion level : Increasing pain PA technique at the lesion level : Increasing pain

22 Special test Compression test positive Valsava test positive

23 ( HNP - non ) NEUROLOGICAL EXAMINATION Negati ve

24 ( HNP - non ) NEURAL TENSION TEST Passive neck flexion (PNF) or passive neck extension มักจะ positive

25 Treatment McKenzie’s exercise in derangement I Central postero-anterior pressure grade I, II or VI at the lesion level Back education Strapping Nerve mobilisation (PNF or PKB technique)

26 PHYSICAL EXAMINATION IN LUMBAR DISC HERNIATION ( with nerve root involvement )

27 ( HNP ) OBSERVATION Kyphosis List away from painful side or towards painful side Kyphosis List away from painful side or towards painful side

28 ( HNP ) ACTIVE MOVEMENT Limitation of all directions ( flexion and extension ) Limitation of all directions ( flexion and extension )

29 ( HNP ) PALPATION Muscle spasm of paravertebral muscle in lumbar region Tenderness at the lesion level Thickening of soft tissues at the lesion level Muscle spasm of paravertebral muscle in lumbar region Tenderness at the lesion level Thickening of soft tissues at the lesion level

30 ( HNP ) PPIVMs Stiffness at the lesion level +/- pain when doing PPIVMs Stiffness at the lesion level +/- pain when doing PPIVMs

31 ( HNP ) PAIVMs Increasing local or distal pain when doing PA technique on the lesion level Stiffness when doing unilateral PA technique Increasing local or distal pain when doing PA technique on the lesion level Stiffness when doing unilateral PA technique

32 ( HNP ) NEUROLOGICAL EXAMINATION Posit ive

33 ( HNP ) NEURAL TENSION TEST PNF, PNE, SLR, PKB, Slump test positive

34 Special tests Compression test, distraction test positive SLR or PKB positive +/- Cross over SLR positive Valsalva test positive Sitting root test positive Bowstring test positive

35 PHYSICAL THERAPY TREATMENT IN LUMBAR DISC HERNIATION ( WITH NERVE ROOT INVOLVEMENT )

36 PHYSICAL THERAPY TREATMENT IN LUMBAR DISC HERNIATION (with nerve root involvement) Traction: sustain traction > intermittent traction Mobilisation technique: Unilateral technique and then central postero-anterior pressure technique Electrotherapy: SWD, MWD, US and TENS Traction: sustain traction > intermittent traction Mobilisation technique: Unilateral technique and then central postero-anterior pressure technique Electrotherapy: SWD, MWD, US and TENS

37 ( HNP ) Nerve mobilisation McKenzie or Williams flexion exercise Support Back education Nerve mobilisation McKenzie or Williams flexion exercise Support Back education

38 Lumbar Stenosis

39 Lumbar Stenosis หมายถึง ภาวะที่ขนาดของ central spinal canal หรือ spinal foramen (intervertebral foramen) ตรง กระดูกสันหลังส่วนเอวมีขนาดเล็ก ลงกว่าปกติ ส่งผลทำให้ราก ประสาท (nerve root) หรือไข สันหลัง (spinal cord) ถูกกดทับ นอกจากนี้ยังอาจมีผลทำให้เส้น เลือดที่มาเลี้ยงรากประสาทและ ไขสันหลังถูกกดทับได้เช่นกัน

40 อาการแสดงของ Lumbar Stenosis ผู้ป่วยอาจให้ประวัติว่ามีอาการปวดจากบริเวณ หลังก่อนจากนั้นค่อยๆ มีอาการปวดลงขา (proximal to distal) หรือให้ประวัติว่ามีอาการ ปวดขาก่อน จากนั้นค่อยๆ ขึ้นมาที่หลัง (distal to proximal) อาการปวดของผู้ป่วยอาจจะไม่เป็นไปตาม dermatome ในกรณีที่มีพยาธิสภาพหลาย ระดับ ผู้ป่วยมักให้ประวัติว่าจะมีอาการเพิ่มขึ้น เมื่อมี กิจกรรมในท่ายืน และเดิน อาการของผู้ป่วยมักจะดีขึ้นเมื่ออยู่ในท่านั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งงอตัว (flexion position) ตื่นนอนตอนเช้ามักมีอาการปวดขา และเกิด ภาวะข้อติดแข็งที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วน เอว (morning stiffness)

41 ความแตกต่างระหว่าง NEUROGENIC CLAUDICATION และ ARTERIAL INSUFFICIENT CLAUDICATION (ASPVD)

42 NEUROGENIC ASPVD ปวดขาขณะเดิน Back, buttock, thigh pain Pain in leg induced by walking, standing, kneeling and hyperextension of back ปวดขาขณะเดิน Back, buttock, thigh pain Pain in leg induced by walking, standing, kneeling and hyperextension of back ปวดขาขณะเดิน Rare Pain in leg induced by exercise ปวดขาขณะเดิน Rare Pain in leg induced by exercise

43 NEUROGENIC ASPVD Pain in leg decreased by bend forward, squat flexion Mild degree of sensory loss SLR test จะ normal Arterial pulses จะ normal Pain in leg decreased by bend forward, squat flexion Mild degree of sensory loss SLR test จะ normal Arterial pulses จะ normal Pain in leg decreased by rest Rare of sensory loss SLR test จะ normal Arterial pulses จะ diminished Pain in leg decreased by rest Rare of sensory loss SLR test จะ normal Arterial pulses จะ diminished

44 NEUROGENIC ASPVD NEUROGENIC ASPVD Arterial murmur: no X-ray finding: encrochment of intervertebral foramen Arterial murmur: no X-ray finding: encrochment of intervertebral foramen Arterial murmur: yes X-ray finding: artherioscleros is of abdominal aorta Arterial murmur: yes X-ray finding: artherioscleros is of abdominal aorta

45 NEUROGENIC ASPVD NEUROGENIC ASPVD Skin colour: normal Stationary bicycle: O.K. Skin colour: normal Stationary bicycle: O.K. Skin colour: cyanosis Stationary bicycle: worse Skin colour: cyanosis Stationary bicycle: worse

46 PHYSICAL THERAPY TREATMENT IN LUMBAR STENOSIS

47 Physical therapy treatment in lumbar stenosis Postural correction: pelvic tilting, stretching back muscle, hip flexor muscle and strengthening abdominal exercise Passive mobilisation: disc, PIV joint Traction: widening the intervertebral foramen Postural correction: pelvic tilting, stretching back muscle, hip flexor muscle and strengthening abdominal exercise Passive mobilisation: disc, PIV joint Traction: widening the intervertebral foramen

48 ( STENOSIS ) Orthosis Alter occupatio n Orthosis Alter occupatio n

49 Lumbar Spondylosis

50 Lumbar Spondylosis หมายถึง ภาวะความเสื่อมของหมอนรอง กระดูกสันหลัง และ / หรือ PIV joint ตรงตำแหน่งที่รับน้ำหนัก มาก มักได้แก่ L4-5 และ L5-S1 ภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นนี้จะทำ ให้เกิดการสึกหรอและเกิดกระดูก งอก (spur) ที่ตำแหน่งของ PIV joint หรือที่ uncovertebral joint ได้

51 อาการแสดงของ Lumbar Spondylosis Dull pain and aching pain +/- การกดเบียดของเส้นประสาท ก่อให้มี อาการอ่อนแรงหรือชาลงขาร่วมด้วย Back pain, +/- groin pain, +/-buttock pain มักพบในผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทำงาน แบบก้มๆ เงยๆ aggravating factor โดยการยืน เดิน และ prolong sitting easing factor โดยการอยู่ในท่า lumbar flexion morning stiffness

52 Physical examination in Lumbar Spondylosis ผู้ป่วยมักมี lumbar lordotic curve มากกว่าปกติ มี limitation movement ของ lateral flexion และ rotation towards pain โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่า extension มี spasm of back muscle ทั้งสองข้าง มี thickening ที่บริเวณ interspinous space ในระดับที่มี ปัญหา Hardly to open the lesion level Postero anterior pressure technique ลงบนระดับที่มี ปัญหาจะพบว่ามีอาการ stiffness และ painful ค่อนข้างมาก Neural tension tests มักจะ negative ในระยะที่เป็น early stage แต่มักจะ positive ในระยะที่เป็น chronic stage Neurological examination มักจะ positive ในรายที่มี การกดเบียดของเส้นประสาทร่วมด้วย

53 PT treatment in Lumbar Spondylosis Unilateral postero-anterior pressure technique ลงบน affected joint Transverse pressure technique towards affected side Lumbar traction ควรใช้ intermittent traction มากกว่า static traction Modalities ต่างๆ Therapeutic exercise โดยเน้นการเพิ่ม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและ กล้ามเนื้อหลัง 5. Back education

54 การรักษาผู้ป่วยปวดหลังโดยการ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ การแพทย์แผนปัจจุบัน ( การออก กำลังกายแบบจำเพาะ ) ( รุ้งทิพย์ และคณะ, 2554) Subjects- อสม. และแกนนำหมู่บ้าน บ้านท่ากระเสริม จำนวน 30-40 คน Intervention ที่ให้ - การนวดไทย การใช้ลูกประคบ การ ใช้ยาหม่องน้ำ การออกกำลังกายแบบจำเพาะ (Core Stabilisation Exercise) Outcome measurements- VAS และแบบสำรวจความ พึงพอใจ Results- อสม. และแกนนำหมู่บ้าน มีอาการปวดหลัง ลดลงอย่างมาก และมีความพึงพอใจต่อโครงการเกิน ร้อยละ 80

55 Exercise in Low Back Pain

56 Draw-in action

57

58

59

60 Exercise in Low Back Pain Williams flexion exercise ในปี ค. ศ.1965 Extension exercise (Schiotz, 1975) Passive extension exercise (McKenzie, 1981) Trunk stabilizing exercise (Richardson et al. 1995) Draw-in action (re-educating transversus abdominis muscle) (Richardson et al., 2002; Stuge et al., 2004; O’ Sullivan et al., 1997; Richardson et al., 2002)


ดาวน์โหลด ppt LUMBAR DISORDERS. Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis Lumbar spondylolithesis Lumbar disc herniation Lumbar stenosis Lumbar spondylosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google