งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University with Chiangmai

2 คณะผู้วิจัย นางวลาลักษณ์ ช่างสากล หัวหน้าโครงการ 30%
นางวลาลักษณ์ ช่างสากล หัวหน้าโครงการ 30% นางสาวดรุณี ชูคันหอม ผู้ร่วมวิจัย % อาจารย์ ดร.วรวรรณ ชุมเปีย ผู้ร่วมวิจัย % ผศ.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้ร่วมวิจัย %

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภูมิภาค) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของสาขาเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 Study design กำหนดขอบเขตในการทำ bench mark
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่มีอยู่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้แบบเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม สรุปผลและจัดทำรายงาน

5 คณะเทคนิค ขอนแก่น คณะเทคนิค เชียงใหม่ สาขาเทคนิค สาขาเทคนิค สาขากายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด INPUT and environment วลาลักษณ์ ดรุณี วรวรรณ ไพศาล ไพศาล ดรุณี Teaching วรวรรณ วลาลักษณ์ Research Academic services


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google