งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University with Chiangmai

2 คณะผู้วิจัย นางวลาลักษณ์ ช่างสากล หัวหน้า โครงการ 30% นางสาวดรุณี ชูคันหอม ผู้ร่วม วิจัย 25% อาจารย์ ดร. วรวรรณ ชุมเปีย ผู้ร่วม วิจัย 25% ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้ร่วม วิจัย 20%

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ภูมิภาค ) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของสาขาเทคนิค การแพทย์ และกายภาพบำบัด เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเลิศจากคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันระหว่างสาขาเทคนิคการแพทย์และ กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 Study design 1. กำหนดขอบเขตในการทำ bench mark 2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่มีอยู่ 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้แบบเก็บ ข้อมูลและการสัมภาษณ์ 4. ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 5. ตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ และเก็บข้อมูล เพิ่มเติม 6. สรุปผลและจัดทำรายงาน

5 คณะเทคนิค ขอนแก่น คณะเทคนิค เชียงใหม่ สาขาเทคนิค สาขากายภาพบำบัด สาขาเทคนิค INPUT and environment Teaching Research Academic services วลาลักษณ์ ดรุณี วรวรรณ ไพศาล ดรุณี วรว รรณ วลา ลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย การเปรียบเทียบสมรรถนะคณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Comparative Benchmarking of Faculty of Associated Medical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google