งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552

2 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ แยกตาม คณะ

3 คะแนนรวม IQA 2552 คณะเภสัชศาสตร์ 4.90 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4.86 คณะเทคนิคการแพทย์ 4.83 คณะแพทยศาสตร์ 4.80 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 4.80 บัณทิตวิทยาลัย 4.80 คณะพยาบาลศาสตร์ 4.77 คณะทันตแพทยศาสตร์

4 คะแนนรวม IQA 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.70 คณะเกษตรศาสตร์ 4.69 คณะศึกษาศาสตร์ 4.56 คณะวิทยาศาสตร์ 4.51 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.40 MBA4.25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.20 คณะเทคโนโลยี

5 คะแนนรวม IQA 2552 วิทยาเขตหนองคาย 3.99 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3.84 คณะนิติศาสตร์ 3.77 คณะวิทยาการจัดการ

6 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ คณะเทคนิค การแพทย์

7 K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

8 ผลคะแนนรวม 10 องค์ประกอบ คะแนน รวม 10 องค์ประ กอบ

9 องค์ประกอบที่ คะแนน 9

10 องค์ประกอบที่ คะแนน 10

11 องค์ประกอบที่ คะแนน 11

12 องค์ประกอบที่ คะแนน 12

13 องค์ประกอบที่ คะแนน 13

14 องค์ประกอบที่ คะแนน 14

15 องค์ประกอบที่ คะแนน 15

16 องค์ประกอบที่ คะแนน 16

17 องค์ประกอบที่ คะแนน 17

18 องค์ประกอบที่ คะแนน 18

19 คะแนนรายองค์ประกอบ คะแนน องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่

20 คะแนนรายองค์ประกอบ คะแนน องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่

21 มีตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน จำนวน 11 ตัว 21

22 ตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน ตัวชี้วัดคะแน น ข้อมูล 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงานทั้งหมด 497% 2.4FTES ร้อยละของอาจารย์ประจำซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 263% 2.19 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบ ตามกำหนดเวลา 363% 22

23 ตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน ตัวชี้วัดคะแน น ข้อมูล จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ออาจารย์ 128, ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก ภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ 224% 4.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ 323% 23

24 ตัวชี้วัดที่ ผลลัพธ์ไม่ได้ 5 คะแนน ตัวชี้วัดคะแนนข้อมูล 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 482% 7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัลของ ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 37, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 4 7 ข้อ 24


ดาวน์โหลด ppt K hon K aen U niversity O ffice of Q uality M anagement ผลลัพธ์ IQA_KKU 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google