งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอรับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอรับรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอรับรอง
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

2 หัวใจการเตรียมเอกสาร
เข้าใจเกณฑ์ แม่นเกณฑ์ ข้อมูลครบถ้วน ตาม keywordของเกณฑ์ ข้อมูลกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ลดการอธิบายข้อความยาวๆ แสดงผลลัพธ์เป็นตาราง รูป หรือแผนผัง จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้หาง่าย ตรงประเด็น จัดหมายเลขเอกสารหมด ไม่มีการอ้างลอยๆว่าเป็นเอกสารแนบ

3 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารรองรับการตรวจ
ก่อนตรวจ อ่านแบบประเมินตนเอง ซ้อมตรวจ อ่านแล้วเข้าใจ? ควรมีรายละเอียดแสดงเป็นตารางเพื่อให้เข้าใจง่าย กรณีต้องอ้างอิงเอกสารเพิ่มเติม จัดทำระบบหมายเลขอ้างอิง ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิง ระบุไว้ใน SAR เอกสารแสดงดัชนีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้ผู้ประเมินค้นหาเอกสารได้ง่าย เอาแบบ checklist คะแนนมาประเมินความครบถ้วน ลองประเมินจุดอ่อนและคุยกับทีม => จำลองการประเมิน และตรวจความสอดคล้องหลักฐานที่เตรียม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และประชุมซักซ้อมความพร้อม การเตรียมต้อนรับเมื่อได้กำหนดการเยี่ยม

4 ขั้นตอนการเตรียมรับการตรวจ
ระหว่างการตรวจ Control เวลา นำเสนอ ความพร้อมเพรียงทีมบริหาร/ สายสนับสนุน setting ผู้ตอบประกอบด้วย ทีมบริหาร/อาจารย์ นักศึกษา ที่จะให้เข้า สัมภาษณ์ เตรียมอุปกรณ์ IT เครื่องคอม printer ให้พร้อม ถ้าต้องการตรวจฐานข้อมูล update กดดูได้เลย

5 ตัวอย่าง 4.3 ระบุข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 1 หน้าอธิบายฐานข้อมูลที่มี และสรุปเป็นตารางแสดงแหล่งข้อมูลและlink แสดงความเชื่อมโยงระดับฐานข้อมูลคณะ/สถาบัน

6 ระบบฐานข้อมูล ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิจัย AMS-MIS ora.kku.ac.th/ ด้านการเรียนการสอน N workload pe.kku.ac.th/ ด้านบริการวิชาการ AMS based ด้านบริหาร e-office

7 การจัดทำแผน แผนระยะยาว / ระยะสั้น
Alignment กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ :แสดงเป้าประสงค์ชัด เช่นชั้นนำในประเทศและภูมิภาคเอเชีย Process : PDCA

8 การจัดทำแผน Process : PDCA
มีแผนของการจัดทำแผน 5 ขั้นตอน / กำหนดเวลา/ ผู้รับผิดชอบ - ขั้น 1 review ทบทวนแผน: SWOT/ แผนใหม่ๆ ขั้น 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ระยะยาว/ สั้น/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ขั้น 3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี: กิจกรรม/ เวลา/เงิน /เจ้าภาพ ขั้น 4 ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ : ทำข้อตกลง ขั้น 5 ประเมินผล : มีระบบรายงาน กำกับติดตาม

9 Key success ของแผน - มีระบบกำกับติดตาม :warning system รายงานทุก 3เดือน การมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมทำแผน บริหารการเปลี่ยนแปลง Rapid response ทีม บริหารประชุม ทุก เดือน กกคณะประชุม 2ครั้ง/เดือน สิ่งที่ท้าทาย : ความยั่งยืนระบบ ทำ KM ;Share &Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประจำ พัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอรับรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google