งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. พัชรี เจียร นัยกูร การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ การขอรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. พัชรี เจียร นัยกูร การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ การขอรับรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. พัชรี เจียร นัยกูร การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ การขอรับรอง

2 หัวใจการเตรียมเอกสาร เข้าใจเกณฑ์ แม่นเกณฑ์ ข้อมูลครบถ้วน ตาม keyword ของ เกณฑ์ ข้อมูลกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ลดการอธิบาย ข้อความยาวๆ แสดงผลลัพธ์เป็นตาราง รูป หรือแผนผัง จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้หาง่าย ตรง ประเด็น จัดหมายเลขเอกสารหมด ไม่มีการอ้าง ลอยๆว่าเป็นเอกสารแนบ

3 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารรองรับการ ตรวจ ก่อนตรวจ  อ่านแบบประเมินตนเอง ซ้อมตรวจ อ่านแล้วเข้าใจ ? ควรมีรายละเอียดแสดงเป็นตารางเพื่อให้เข้าใจง่าย  กรณีต้องอ้างอิงเอกสารเพิ่มเติม จัดทำระบบหมายเลข อ้างอิง ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิง ระบุไว้ใน SAR เอกสารแสดงดัชนีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้ผู้ประเมิน ค้นหาเอกสารได้ง่าย  เอาแบบ checklist คะแนนมาประเมินความครบถ้วน ลองประเมินจุดอ่อนและคุยกับทีม => จำลองการ ประเมิน และตรวจความสอดคล้องหลักฐานที่เตรียม  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และประชุมซักซ้อมความพร้อม การเตรียมต้อนรับเมื่อได้กำหนดการเยี่ยม

4 ขั้นตอนการเตรียมรับการตรวจ ระหว่างการตรวจ Control เวลา นำเสนอ ความพร้อมเพรียงทีมบริหาร / สายสนับสนุน  setting ผู้ตอบประกอบด้วย ทีมบริหาร / อาจารย์ นักศึกษา ที่จะให้เข้า สัมภาษณ์  เตรียมอุปกรณ์ IT เครื่องคอม printer ให้ พร้อม ถ้าต้องการตรวจฐานข้อมูล update กดดูได้เลย

5 ตัวอย่าง 4.3 ระบุข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจ 1 หน้าอธิบายฐานข้อมูลที่มี และสรุปเป็นตารางแสดงแหล่งข้อมูล และ link แสดงความเชื่อมโยงระดับ ฐานข้อมูลคณะ / สถาบัน

6 ระบบ ฐานข้อมูล ระดับคณะ ระดับ มหาวิทยาลัย ด้านวิจัย AMS-MIShttp:// ora.kku.ac.th/ ด้านการเรียน การสอน N workloadhttp:// pe.kku.ac.th/ ด้านบริการ วิชาการ AMS basedhttp://amsbase.k ku.net/ ด้านบริหาร e-office http://ams.kku. ac.th/

7 การจัดทำแผน แผนระยะยาว / ระยะสั้น - Alignment กับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย - วิสัยทัศน์ : แสดงเป้าประสงค์ชัด เช่น ชั้นนำในประเทศและภูมิภาคเอเชีย -Process : PDCA

8 การจัดทำแผน Process : PDCA มีแผนของการจัดทำแผน 5 ขั้นตอน / กำหนดเวลา / ผู้รับผิดชอบ - ขั้น 1 review ทบทวนแผน : SWOT/ แผนใหม่ๆ - ขั้น 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ ระยะยาว / สั้น / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ - ขั้น 3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี : กิจกรรม / เวลา / เงิน / เจ้าภาพ - ขั้น 4 ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ : ทำข้อตกลง - ขั้น 5 ประเมินผล : มีระบบรายงาน กำกับติดตาม

9 Key success ของแผน - มีระบบกำกับติดตาม :warning system รายงานทุก 3 เดือน - การมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมทำแผน - บริหารการเปลี่ยนแปลง Rapid response ทีม บริหารประชุม ทุก เดือน กกคณะประชุม 2 ครั้ง / เดือน - สิ่งที่ท้าทาย : ความยั่งยืนระบบ ทำ KM ;Share &Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประจำ พัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. พัชรี เจียร นัยกูร การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ การขอรับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google