งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 7 result. 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 7 result. 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ปี การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 7 result

2 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ปี การศึกษา

3 7.1 นักศึกษาจบตาม กำหนดเวลา ปี การศึกษา

4 7.2 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปี การศึกษา

5 7.3 การตลาด : อัตราการแข่งขัน การ รับเข้า : หลักสูตรใหม่ นักศึกษา ปตรี บัณฑิต รับเข้า ที่ เพิ่มขึ้น

6 หลักสูตร ( พศ. ที่รับรองได้ ) วิธีการรับเข้าอัตราการแข่งขัน 255025512552 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ( 2545 ) รับตรง ( โควต้า ) 14:122:1 ผ่านระบบแอดมิดชัน 11:113:1 รับทุนของอบต. 1.5:13:1 นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 1:1 6:1 โครงการพิเศษ 2.8:13:1 นักเรียนเรียนดี 19:113:1 21:1 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด ( 2552 ) รับตรง ( โควต้า ) 7.5:111:1 ผ่านระบบแอดมิดชัน 11:112:1 รับทุนของอบต. 1:12:1 4:1 นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 1:1 นักเรียนเรียนดี 5:1 7:1 อัตราการแข่งขัน การรับเข้า

7 หลักสูตร ( พศ. ที่รับรองได้ ) วิธีการรับเข้าอัตราการแข่งขัน 255025512552 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กายภาพบำบัด (2552 ) สปป. ลาว 1:1 สอบคัดเลือก 2:1 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารพยาธิ คลินิก (2552 ) โครงการพิเศษ 1:1 2:1 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ( ปกติ )** (2551) สอบคัดเลือก -1:1 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ( นานาชาติ )** (2551) สอบคัดเลือก - อัตราการแข่งขัน การรับเข้า ( ต่อ )

8 7.3 การประหยัดพลังงาน

9 7.3 เงินรายได้ของคณะ สัดส่วนการใช้งบเงินรายได้ต่อ งบดำเนินการทั้งหมด ปีงบประม าณ

10 7.4 อัตราการลาออก ย้าย ของ บุคลากร นุรักษ์ 9 กค. 50 นุรักษ์ 9 กค. 50 พิไล พร 3 พย. 51 กัปกันชรธ์ 9 กพ. 52 ปี การศึกษา

11 7.4 ความพึงพอใจบุคลากร สาย สนับสนุน อาจารย์

12 7.4 ร้อยละบุคลากรที่รับการฝึกอบรม สนับสนุน / อาจารย์

13 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง ตามเกณฑ์

14 7.5 ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุตามเป้า ปีงบประม าณ

15 7.5 ลดรอบเวลา การคัดเลือก นักศึกษารับเข้าโดยวิธีพิเศษ 2552 ใช้เกรดเฉลี่ย 6 เทอม โดยผู้สมัครแนบเกรด 5 เทอมมาสมัครก่อน แล้วส่งเทอมที่ 6 ให้ คณะในภายหลัง นักเรียนผู้สมัครต้องส่ง คะแนน O-Net ให้ คณะ 2553 ใช้เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต้องรอให้ผู้สมัครส่ง เกรดเทอมสุดท้ายให้ คณะดึงคะแนนเอง ซึ่ง จะทำให้เร็วขึ้น ไม่ต้อง รอผู้สมัครส่งคะแนน O-Net ให้

16 7.5 อัตราผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดการหลักสูตร

17 7.5 การควบคุมต้นทุน unit cost ต่อหลักสูตร ค่าตอบแทน / การจัดการเรียนการสอน ค่าถ่ายเอกสารการทำข้อสอบเทียบกับ copy print ประหยัดกระดาษ จาก e- office

18 7.6 ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และความ รับผิดชอบต่อชุมชน การจัดการข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ลด การบริหารความเสี่ยง อุบัติการณ์ลด การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จำนวนโครงการลงชุมชนตามความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หมวด 7 result. 7.1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google