งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามประกอบกิจกรรม ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนของ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กับการแก้ปัญหา “ ขยะในโรงเรียน ” ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามประกอบกิจกรรม ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนของ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กับการแก้ปัญหา “ ขยะในโรงเรียน ” ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามประกอบกิจกรรม ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนของ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กับการแก้ปัญหา “ ขยะในโรงเรียน ” ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชน ในการแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างไร ประเด็นที่ 3 บทบาทของชุมชน / โรงเรียนจะ สนับสนุนให้โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ได้อย่างไร ประเด็นที่ 4 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ สร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ของ โรงเรียน

2 วิธีดำเนินการ F ACILITATOR แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม 1. ให้แต่ละกลุ่มกำหนด ผู้อำนวยการกลุ่ม 1 คน (Facilitator)* * หน้าที่ : 1. ให้อำนวยการระดมสมองในประเด็นที่ กำหนดให้ โดยพยายามกระต้นให้ทุกคนในกลุ่ม แสดงความคิดเห็น โดยผู้ที่สวมบทบาทต้องไม่ เสนอความคิดเห็นใด ๆ 2. ให้จดความเห็นที่กลุ่มเสนอลงบน Flip Chart

3 วิธีดำเนินการ F ACILITATOR ( ต่อ ) 2. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองในประเด็น ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 : ประเด็นที่ 1 กลุ่มที่ 2 : ประเด็นที่ 2 กลุ่มที่ 3 : ประเด็นที่ 3 กลุ่มที่ 4 : ประเด็นที่ 4

4 วิธีดำเนินการ F ACILITATOR ( ต่อ ) 3. ให้เปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้อำนวยการ กลุ่ม (Facilitator) ทุก ๆ 10 นาที เมื่อได้ยิน เสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้น ( หรืออื่นๆ ) 4. เมื่อเวลาทำกิจกรรมครบ 40 นาที ให้ ตัวแทนกลุ่ม 1 คน มานำเสนอความเห็น โดยสรุปให้ห้องฟัง กลุ่มละ 5 นาที เมื่อครบ ทั้ง 4 กลุ่มแล้วให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยน / เสนอความเห็นเพิ่มเติม 5-10 นาที 5. เวลาทำกิจกรรมนี้ใช้ทั้งหมด 1 ชั่วโมง 15 นาที


ดาวน์โหลด ppt คำถามประกอบกิจกรรม ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนของ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กับการแก้ปัญหา “ ขยะในโรงเรียน ” ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google