งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 หน่วยการ เรียนรู้ที่ การใช้ศักราชใน ชีวิตประจำวัน

3 ตัวชี้ วัด เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

4 ที่มาของศักราชในปฏิทิน ปฏิ ทิน เป็นเครื่องมือในการบอกช่วงเวลา เป็น วัน สัปดาห์ เดือนและปี ศักราชในแต่ละ ประเทศอาจใช้แตกต่างกัน ที่สำคัญ ได้แก่ 1. พุทธศักราช ( พ. ศ.) 2. คริสต์ศักราช ( ค. ศ.) 3. ฮิจเราะห์ศักราช ( ฮ. ศ.)

5 1. พุทธศักราช ( พ. ศ.) เป็นศักราชทางพระพุทธศาสนา นิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา บางประเทศอาจนับแตกต่างกัน เช่น ประเทศพม่า กัมพูชาเริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประเทศไทย เริ่มนับจากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไปแล้ว 1 ปี เป็น พ. ศ. 1 ปรินิพพานสิ้นชีวิต

6 2. คริสต์ศักราช ( ค. ศ.) เป็นศักราชทางคริสต์ศาสนา นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยเริ่มนับจากปีที่พระเยซูประสูติ เป็นปี ค. ศ. 1 คริสต์ศักราชเป็นปีสากล เนื่องจากนิยมใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ประสูติ เกิด ปีพุทธศักราชมีมาก่อนปีคริสต์ศักราช 543 ปี ครับ...

7 3. ฮิจเราะห์ศักราช ( ฮ. ศ.) เป็นศักราชทางศาสนาอิสลาม นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มนับจากปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกกะห์ไปยังเมืองมาดีนะห์ เป็นปี ฮ. ศ. 1

8 การเทียบศักราชที่สำคัญ ถ้าต้องการหาปี ค. ศ. ให้นำปี พ. ศ. - 543 จะเท่ากับ ปี ค. ศ. เช่น ปี พ. ศ. 2552 - 543 = ค. ศ. 2009 ถ้าต้องการหาปี พ. ศ. ให้นำปี ค. ศ. + 543 จะเท่ากับ ปี พ. ศ. เช่น ปี ค. ศ. 2010 + 543 = พ. ศ. 2553

9 พุทธศักราชเป็นปีศักราชที่ นิยมใช้ทั่วโลก ถูก ผิด  30

10 คริสต์ศักราชเริ่มนับจากปี ที่พระเยซูประสูติ ถูก ผิด  30

11 พุทธศักราชเกิดหลัง คริสต์ศักราช 543 ปี ถูก ผิด  30

12 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ ปฏิทิน 30 บอกช่วงเวลา บอกเหตุการณ์ สำคัญ บอกสภาพอากาศ บอกวัน เดือน ปี

13 ประเทศใดใช้ปี คริสต์ศักราชในปฏิทิน 30 ประเทศไทยประเทศพม่า ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศกัมพูชา

14 ศักราชในข้อใดที่นิยมใช้ใน ประเทศที่นับถือศาสนา อิสลาม 30 ฮิจเราะห์ศักรา ช จุลศักราช คริสต์ศักราชพุทธศักราช

15 ให้นักเรียนเทียบ ศักราชต่อไปนี้ พ. ศ. 2553 เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ. 2005 เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ. 1998 เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ. 2000 เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ. 1895 เท่ากับ ค. ศ. ค. ศ. 2008 เท่ากับ พ. ศ. ค. ศ. 1125 เท่ากับ พ. ศ. ค. ศ. 1999 เท่ากับ พ. ศ. ค. ศ. 70 เท่ากับ พ. ศ. 60

16 คะแนนรวม


ดาวน์โหลด ppt ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google