งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 หน่วยการ เรียนรู้ที่ การใช้ศักราชใน ชีวิตประจำวัน

3 ตัวชี้ วัด เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

4 ที่มาของศักราชในปฏิทิน ปฏิ ทิน เป็นเครื่องมือในการบอกช่วงเวลา เป็น วัน สัปดาห์ เดือนและปี ศักราชในแต่ละ ประเทศอาจใช้แตกต่างกัน ที่สำคัญ ได้แก่ 1. พุทธศักราช ( พ. ศ.) 2. คริสต์ศักราช ( ค. ศ.) 3. ฮิจเราะห์ศักราช ( ฮ. ศ.)

5 1. พุทธศักราช ( พ. ศ.) เป็นศักราชทางพระพุทธศาสนา นิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา บางประเทศอาจนับแตกต่างกัน เช่น ประเทศพม่า กัมพูชาเริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประเทศไทย เริ่มนับจากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ไปแล้ว 1 ปี เป็น พ. ศ. 1 ปรินิพพานสิ้นชีวิต

6 2. คริสต์ศักราช ( ค. ศ.) เป็นศักราชทางคริสต์ศาสนา นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ โดยเริ่มนับจากปีที่พระเยซูประสูติ เป็นปี ค. ศ. 1 คริสต์ศักราชเป็นปีสากล เนื่องจากนิยมใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ประสูติ เกิด ปีพุทธศักราชมีมาก่อนปีคริสต์ศักราช 543 ปี ครับ...

7 3. ฮิจเราะห์ศักราช ( ฮ. ศ.) เป็นศักราชทางศาสนาอิสลาม นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเริ่มนับจากปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกกะห์ไปยังเมืองมาดีนะห์ เป็นปี ฮ. ศ. 1

8 การเทียบศักราชที่สำคัญ ถ้าต้องการหาปี ค. ศ. ให้นำปี พ. ศ จะเท่ากับ ปี ค. ศ. เช่น ปี พ. ศ = ค. ศ ถ้าต้องการหาปี พ. ศ. ให้นำปี ค. ศ จะเท่ากับ ปี พ. ศ. เช่น ปี ค. ศ = พ. ศ. 2553

9 พุทธศักราชเป็นปีศักราชที่ นิยมใช้ทั่วโลก ถูก ผิด  30

10 คริสต์ศักราชเริ่มนับจากปี ที่พระเยซูประสูติ ถูก ผิด  30

11 พุทธศักราชเกิดหลัง คริสต์ศักราช 543 ปี ถูก ผิด  30

12 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ ปฏิทิน 30 บอกช่วงเวลา บอกเหตุการณ์ สำคัญ บอกสภาพอากาศ บอกวัน เดือน ปี

13 ประเทศใดใช้ปี คริสต์ศักราชในปฏิทิน 30 ประเทศไทยประเทศพม่า ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศกัมพูชา

14 ศักราชในข้อใดที่นิยมใช้ใน ประเทศที่นับถือศาสนา อิสลาม 30 ฮิจเราะห์ศักรา ช จุลศักราช คริสต์ศักราชพุทธศักราช

15 ให้นักเรียนเทียบ ศักราชต่อไปนี้ พ. ศ เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ เท่ากับ ค. ศ. พ. ศ เท่ากับ ค. ศ. ค. ศ เท่ากับ พ. ศ. ค. ศ เท่ากับ พ. ศ. ค. ศ เท่ากับ พ. ศ. ค. ศ. 70 เท่ากับ พ. ศ. 60

16 คะแนนรวม


ดาวน์โหลด ppt ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง โรงเรียนบ้าน กระเสาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google