งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ ในน้ำบริโภค โดย สุพจน์ ชำนาญไพร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 18 สิงหาคม 2549

2 จังหวัดลำพูน ฟลูออไรด์เกิน 0
จังหวัดลำพูน ฟลูออไรด์เกิน 0.70 mg/l = 36 % จากตัวอย่างน้ำทั้งหมด 354 ตัวอย่าง (ประปาหมู่บ้าน / บาดาล / น้ำบ่อ) ข้อมูลศูนย์ทันตฯ ปี

3 วิธีการวิเคราะห์ฟลูออไรด์
Ion – Selective Electrode Method

4 - น้ำประปา - น้ำบ่อ - น้ำบาดาล - น้ำดื่มบรรจุขวด - น้ำฝน

5 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ
- ขวดพลาสติก ปริมาตร 50 ซีซี - ล้างขวดด้วยน้ำที่ต้องการเก็บ 2-3 ครั้ง - ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ปิดฝาให้สนิท - เขียนฉลากติดข้างขวดให้ชัดเจน ชื่อ ที่อยู่ แหล่งน้ำ วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง - นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจฟลูออไรด์

6 รถเคลื่อนที่ตรวจฟลูออไรด์

7 วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคที่เกินมาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

8 บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ให้กับชุมชน ในพื้นที่ที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูง เพื่อการวางแผนและการดำเนินการให้เกิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในชุมชน

9 กระตุ้นให้องค์กรชุมชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของฟลูออไรด์ เกิดความ สนใจและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

10 กิจกรรม นิทรรศการ “น้ำบริโภคฟลูออไรด์สูงเป็นภัยต่อชีวิต และเป็นพิษต่อสุขภาพ” - วิดิทัศน์ “ สถานการณ์ฟลูออไรด์ในประเทศไทย ”

11 ตรวจฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค และแจ้งผลให้ทราบทันที
ค่าบริการ 50 บาท / 1 ตัวอย่าง

12 1. กรณี =< 0.70 mg/l ถือว่าปลอดภัย บริโภคได้ จะแสดงผลปริมาณ ฟลูออไรด์ในแผ่นป้ายสีเขียว
ฟลูออไรด์ในแผ่นป้ายสีแดง

13 ตรวจสภาวะฟันตกกระ เด็ก อายุ ปี

14 ผู้ใหญ่ / ผู้สูงอายุ ดูความผิดปกติของกระดูกขา และแขน

15 ประสบการณ์ทางเลือก บ้านดงเจน / แม่อิง จ. พะเยา ทำกองทุนโอ่งเก็บน้ำฝน
ระบบประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน กระจายไปยังชุมชนในพื้นที่เสี่ยง

16 บ้านแม่อิง จ. พะเยา น้ำฝนทำอาหาร

17 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ทำน้ำดื่มบรรจุขวดจากเครื่อง กรองน้ำ ระบบ R.O.

18 จังหวัดตาก ปริมาณฟลูออไรด์ มากกว่า 0.70 mg/l = 54.3 % ของบ่อทั้งหมด 497 บ่อ หมายเหตุ : ข้อมูลกรมทรัพย์ฯ ปี 2543

19 บ้านแม่สัน อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง
บ้านแม่สัน อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง น้ำแม่สัน ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน mg/l หมู่1 (13.7mg/l), หมู่ 2 (5.21mg/l), หมู่5 (11.2mg/l), หมู่8 (16.8mg/l)

20 เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ส่งน้ำวิเคราะห์ฟลูออไรด์เพื่อหาแหล่งน้ำที่ปลอดภัย - เปลี่ยนแหล่งน้ำบริโภค - ทางเลือก ประภูเขา / น้ำห้วย

21 ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ภาคสนาม
Fluoride Test Kit

22 Dr.NARAYANA

23 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

24 ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคทางภาคสนาม

25 ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค
ทางภาคสนาม อุปกรณ์ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ทางภาคสนาม ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ประมาณ 3/4 ของภาชนะ - ขวดเทียบสีมาตรฐานฟลูออไรด์ระบุระดับความ เข้มข้นของฟลูออไรด์ที่ระดับ 0.0, 0.2, 0.7และ 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร จำนวน 4 ขวด ขวดเปล่าสำหรับใส่น้ำตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ จำนวน 1 ขวด โดยมีขีดข้างขวดกำหนดปริมาณ ตัวอย่างน้ำที่จะตรวจสอบ - สารเคมี 1 พร้อมช้อนตักสาร - สารเคมี 2 พร้อมช้อนตักสาร 1

26 2. รินน้ำตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบลงในขวดแก้ว
จนถึงขีดที่กำหนดไว้

27 3. ตักสารเคมี 1 จำนวน 1 ช้อนใส่ลงในขวดน้ำตัวอย่าง

28 4.ตักสารเคมี 2 จำนวน 1 ช้อน ใส่ลงในขวดน้ำตัวอย่างในข้อ 3

29 5. ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไปมา 20 ครั้ง
สังเกตการเกิดสีในขวดตัวอย่างตรวจสอบ

30 6. เทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐาน ฟลูออไรด์ ค่าที่อ่านได้คือ
ค่าฟลูออไรด์ที่ตรวจพบในน้ำตัวอย่าง (มิลลิกรัม/ลิตร)

31 - ประชาชนสามารถทดสอบได้เอง - ทราบผลทันที
- ราคาถูก - ประชาชนสามารถทดสอบได้เอง - ทราบผลทันที ข้อดี

32 ชุดตรวจฟลูออไรด์ ราคา 400 บาท / 1 ชุด
ชุดตรวจฟลูออไรด์ ราคา บาท / 1 ชุด สามารถตรวจฟลูออไรด์ ตัวอย่าง / 1 ชุด

33 ถ้าต้องการทราบผลยืนยันแน่นอน ISE

34 ทางเลือกอื่นๆ น้ำบ่อ

35 น้ำฝน

36 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google