งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สุพจน์ ชำนาญไพร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 18 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สุพจน์ ชำนาญไพร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 18 สิงหาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สุพจน์ ชำนาญไพร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 18 สิงหาคม 2549

2 จังหวัดลำพูน ฟลูออไรด์เกิน 0.70 mg/l = 36 % จากตัวอย่างน้ำทั้งหมด 354 ตัวอย่าง ( ประปาหมู่บ้าน / บาดาล / น้ำบ่อ ) ข้อมูลศูนย์ทันตฯ ปี 2544 - 2549

3 วิธีการวิเคราะห์ ฟลูออไรด์ Ion – Selective Electrode Method

4 - น้ำประปา - น้ำบ่อ - น้ำบาดาล - น้ำดื่มบรรจุ ขวด - น้ำฝน

5 ขั้นตอนการเก็บ ตัวอย่างน้ำ - ขวดพลาสติก ปริมาตร 50 ซีซี - ล้างขวดด้วยน้ำที่ต้องการเก็บ 2-3 ครั้ง - ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ปิดฝาให้ สนิท - เขียนฉลากติดข้างขวดให้ชัดเจน ชื่อ ที่อยู่ แหล่งน้ำ วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง - นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ ฟลูออไรด์

6 รถเคลื่อนที่ตรวจ ฟลูออไรด์

7  เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ที่เกินมาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ :

8  บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ให้กับชุมชน ใน พื้นที่ที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูง เพื่อการ วางแผนและการดำเนินการให้เกิดการ ป้องกันและการแก้ไขปัญหาในชุมชน

9  กระตุ้นให้องค์กรชุมชนและประชาชน ตระหนักถึงผลกระทบของฟลูออไรด์ เกิด ความ สนใจและมีศักยภาพในการแก้ไข ปัญหาร่วมกัน

10 - นิทรรศการ “ น้ำบริโภคฟลูออไรด์สูงเป็น ภัยต่อชีวิต และเป็นพิษต่อสุขภาพ ” - วิดิทัศน์ “ สถานการณ์ฟลูออไรด์ใน ประเทศไทย ” กิจกรร ม

11 ตรวจฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค และแจ้งผลให้ ทราบทันที ค่าบริการ 50 บาท / 1 ตัวอย่าง

12 1. กรณี =< 0.70 mg/l ถือ ว่าปลอดภัย บริโภคได้ จะแสดงผล ปริมาณ ฟลูออไรด์ในแผ่นป้ายสี เขียว 2. กรณี > 0.70 mg/l ถือว่า ไม่ปลอดภัย ไม่ควรบริโภค จะแสดงผล ปริมาณ ฟลูออไรด์ในแผ่นป้ายสี แดง

13 ตรวจสภาวะฟันตก กระ เด็ก อายุ 11- 13 ปี

14 ผู้ใหญ่ / ผู้สูงอายุ ดูความผิดปกติของกระดูกขา และแขน

15 บ้านดงเจน / แม่อิง จ. พะเยา ทำกองทุนโอ่งเก็บน้ำฝน ระบบประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน กระจายไปยังชุมชนใน พื้นที่เสี่ยง ประสบการณ์ทางเลือก

16 บ้านแม่อิง จ. พะเยา น้ำฝน ทำอาหาร

17 อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ทำน้ำดื่มบรรจุขวดจากเครื่อง กรองน้ำ ระบบ R.O.

18 ปริมาณฟลูออไรด์ มากกว่า 0.70 mg/l = 54.3 % ของบ่อทั้งหมด 497 บ่อ หมายเหตุ : ข้อมูลกรมทรัพย์ฯ ปี 2543 จังหวัดตาก

19 น้ำแม่สัน ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 0.46 mg/l หมู่ 1 (13.7mg/l), หมู่ 2 (5.21mg/l), หมู่ 5 (11.2mg/l), หมู่ 8 (16.8mg/l) บ้านแม่สัน อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง

20 ส่งน้ำวิเคราะห์ฟลูออไรด์เพื่อหาแหล่งน้ำ ที่ปลอดภัย - เปลี่ยนแหล่งน้ำบริโภค - ทางเลือก ประภูเขา / น้ำ ห้วย เมืองแปง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน

21 ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ ภาคสนาม Fluoride Test Kit

22 Dr.NARAYANA

23 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย อาคารศูนย์ ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย กระทรวง สาธารณสุข ถนนติวา นนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

24 ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค ทางภาคสนาม

25 อุปกรณ์ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ใน น้ำบริโภค ทางภาคสนาม - ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ำเพื่อใช้ใน การตรวจสอบ ประมาณ 3/4 ของภาชนะ - ขวดเทียบสีมาตรฐานฟลูออไรด์ ระบุระดับความ เข้มข้นของฟลูออไรด์ที่ระดับ 0.0, 0.2, 0.7 และ 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร จำนวน 4 ขวด  ขวดเปล่าสำหรับใส่น้ำตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ จำนวน 1 ขวด โดยมีขีดข้างขวด กำหนดปริมาณ ตัวอย่างน้ำที่จะตรวจสอบ - สารเคมี 1 พร้อมช้อนตักสาร - สารเคมี 2 พร้อมช้อนตักสาร ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจสอบฟลูออไรด์ใน น้ำบริโภค ทางภาคสนาม 1

26 2. รินน้ำตัวอย่างที่ต้องการตรวจสอบลงในขวด แก้ว จนถึงขีดที่กำหนดไว้

27 3. ตักสารเคมี 1 จำนวน 1 ช้อนใส่ลง ในขวดน้ำตัวอย่าง

28 4. ตักสารเคมี 2 จำนวน 1 ช้อน ใส่ลงในขวดน้ำ ตัวอย่างในข้อ 3

29 5. ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไป มา 20 ครั้ง สังเกตการเกิดสีในขวดตัวอย่าง ตรวจสอบ

30 6. เทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐาน ฟลูออไรด์ ค่าที่อ่านได้คือ ค่าฟลูออไรด์ที่ตรวจพบในน้ำตัวอย่าง ( มิลลิกรัม / ลิตร )

31 - ราคาถูก - ประชาชนสามารถทดสอบ ได้เอง - ทราบผลทันที ข้อดี

32 ชุดตรวจฟลูออไรด์ ราคา 400 บาท / 1 ชุด สามารถตรวจฟลูออไรด์ 50 ตัวอย่าง / 1 ชุด

33 ถ้าต้องการทราบผลยืนยันแน่นอน ISE

34 น้ำบ่อ ทางเลือกอื่นๆ

35 น้ำฝน

36


ดาวน์โหลด ppt โดย สุพจน์ ชำนาญไพร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 18 สิงหาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google