งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันต สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี

2 จำนวนหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ON TOP ปี จำนวน PCU

3 ร้อยละการผ่านเกณฑ์ ONTOP ปี

4 เงิน On Top Payment ( รอบที่ 1)

5 สัดส่วน OP VISIT ( ภาพรวม จังหวัด )

6 จำนวน PCU ที่มีสัดส่วน OP VISIT ≥ 0.88 ปี

7 จังหวัด ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1) จันทบุรี 10,268, ,295, ,539, ,596, ฉะเชิงเทร า 11,939, ,892, ,902, ,715, ชลบุรี 4,622, ,249, ,312, ,764, ตราด 4,707, ,023, ,451, ,260, ปราจีนบุรี 5,665, ,981, ,447, ,757, ระยอง 4,896, ,506, ,016, ,347, สมุทรปรา การ 7,646, ,208, ,505, ,091, สระแก้ว 5,605, ,948, ,603, ,330, ผลรวม ทั้งหมด 55,351, ,106, ,777, ,863, เงิน On Top Payment ( รอบที่ 1)

8 จังหวัด ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 PCU 53HOS 53 สัดส่วน PCU 54 HOS 54 OPvisit 54 PCU 55 HOS 55 OPvisit 55 จันทบุรี ฉะเชิงเ ทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุ รี ระยอง สมุทรปรา การ สระแก้ว เขต สัดส่วน OP VISIT ( ภาพรวม จังหวัด )

9 จังหวัด จำนวน PCU จำนวน PCU ที่ผ่านเกณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราก าร สระแก้ว เขต หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ON TOP ปี ) ปี ใช้เกณฑ์ OP visit, สัดส่วน RN, จนท 2) ปี 2556 ใช้เกณฑ์ สัดส่วน NP, จนท.( จ่ายรอบแรก 25 บาท : ปชก UC)

10 จังหวัด PCU จันทบุรี ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปรา การ สระแก้ว เขต จำนวน PCU ที่มีสัดส่วน OP VISIT ≥ 0.88 ปี

11 ชลบรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,926, ,457, ,122, P4P 8,839, ,670, ,746, on top payment 7,249, ,312, ,693, รวม 19,015, ,439, ,563, ระยอง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,893, ,072, ,642, P4P 4,336, ,558, ,646, on top payment 12,506, ,016, ,276, รวม 18,736, ,647, ,565, จันทบุรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,428, ,763, ,386, P4P 3,808, ,130, ,408, on top payment 7,295, ,539, ,525, รวม 12,533, ,433, ,320, ตราด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 725, , , P4P 1,677, ,315, ,609, on top payment 5,023, ,451, ,189, รวม 7,426, ,692, ,206, งบประมาณที่จัดสรรลงระดับปฐมภูมิ ปี

12 สมุทรปราก าร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 5,330, ,364, ,714, P4P 6,575, ,370, ,076, on top payment 12,208, ,505, ,091, รวม 24,114, ,239, ,882, ฉะเชิงเทร า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,208, ,342, ,199, P4P 4,551, ,628, ,970, on top payment 13,892, ,902, ,645, รวม 20,651, ,873, ,814, ปราจีนบุรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,295, ,279, , P4P 3,452, ,595, ,473, on top payment 4,981, ,447, ,687, รวม 9,729, ,322, ,124, สระแก้ว ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,319, ,128, ,398, P4P 4,594, ,792, ,387, on top payment 4,948, ,603, ,260, รวม 11,862, ,523, ,047, สรุปงบประมาณที่จัดสรรลงระดับปฐม ภูมิ ปี

13 ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข ทันแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันต สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี

14 เป้าหมาย พัฒนา 1. เกณฑ์การขึ้นทะเบียน 2. เกณฑ์ ON-TOP 3. เกณฑ์ PCA 4. การเข้าถึงบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ มากกว่าหรือเท่ากับ การพัฒนาอำเภอ DHS 6. การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 7. แผนพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับ จังหวัด ปี 2556(4 แผน ) 8. แผนตามนโยบายและเร่งรัดพัฒนา (3 นโยบายเร่งรัดพัฒนา )

15 ผลการ พัฒนา 1) เกณฑ์ขึ้นทะเบียน ( แห่ง ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1) 2) เกณฑ์ ON-TOP( แห่ง ) ) OP visit ≥ 0.88 ( แห่ง ) ) PCA ปี ผ่านขั้นที่ 1 53 แห่ง ผ่านขั้นที่ 2 19 แห่ง ผ่านขั้นที่ 3 21 แห่ง ผ่านขั้นที่ 4 - แห่ง ( ใช้การประเมินภายนอก ) ผ่านขั้นที่ 5 - แห่ง ( ใช้การประเมินภายนอก )

16 ผลการ พัฒนา ( ต่อ ) 5. การพัฒนาอำเภอ DHS ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1) 6. การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชน ยั่งยืน บูรณาการแผนการดำเนินงานด้วยงบประมาณ PP Prepaid (6.2 ล้านบาท ) เพื่อดำเนินงานตอบสนอง 85 ตัวชี้วัด และ แผนตาม นโยบายและเร่งรัดพัฒนา โดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ในการประเมินผลการดำเนินเพื่อจัดสรรเงินพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ P4P (PPE) ปี 2556 จำนวน 17 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดระดับ CUP 5 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดระดับ PCU 12 ตัวชี้วัด

17 1. แผนพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับ จังหวัด ปีงบประมาณ แผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม โรค - แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - แผนบริหารจัดการระบบสุขภาพ - แผนตรวจราชการแบบบูรณาการและ ติดตามภารกิจเฉพาะ ผนว ก 2. แผนตามนโยบายและเร่งรัดพัฒนา - ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน - การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลใน การป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัย - การพัฒนาการป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google