งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ
(Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

2 จำนวนหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ON TOP ปี 2553-2556
จำนวน PCU

3 ร้อยละการผ่านเกณฑ์ ONTOP ปี 2553-2556

4 เงิน On Top Payment 2553-2556 (รอบที่1)

5 สัดส่วน OP VISIT 2553-255 (ภาพรวมจังหวัด)

6 จำนวน PCU ที่มีสัดส่วน OP VISIT ≥ 0.88 ปี2553-255

7 เงิน On Top Payment 2553-2556 (รอบที่1)
 จังหวัด ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1) จันทบุรี 10,268,500.00 7,295,850.00 11,539,115.00 10,596,200.00 ฉะเชิงเทรา 11,939,475.00 13,892,350.00 13,902,309.00 10,715,725.00 ชลบุรี 4,622,900.00 7,249,400.00 15,312,326.00 12,764,125.00 ตราด 4,707,300.00 5,023,550.00 5,451,128.00 4,260,125.00 ปราจีนบุรี 5,665,250.00 4,981,950.00 7,447,209.00 5,757,925.00 ระยอง 4,896,125.00 12,506,900.00 14,016,694.00 9,347,300.00 สมุทรปราการ 7,646,475.00 12,208,400.00 18,505,119.00 14,091,150.00 สระแก้ว 5,605,000.00 4,948,150.00 6,603,250.00 5,330,825.00 ผลรวมทั้งหมด 55,351,025.00 68,106,550.00 92,777,150.00 72,863,375.00

8 สัดส่วน OP VISIT 2553-255 (ภาพรวมจังหวัด)
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 PCU 53 HOS 53 สัดส่วน PCU 54 HOS 54 OPvisit54 PCU 55 HOS 55 OPvisit55 จันทบุรี 703811 743892 0.95 409811 345701 1.19 423587 0.39 ฉะเชิงเทรา 822116 628603 1.31 447248 356076 1.26 465243 985953 0.47 ชลบุรี 951132 1.22 504337 504101 1.00 919361 0.71 ตราด 329571 338008 0.98 247370 121457 2.04 178902 514862 0.35 ปราจีนบุรี 892143 609471 1.46 362415 288965 1.25 326540 651001 0.50 ระยอง 653639 711348 0.92 465985 273908 1.70 491581 0.49 สมุทรปราการ 831660 785736 1.06 777418 341733 2.27 677360 818652 0.83 สระแก้ว 878092 486410 1.81 533879 302103 1.77 407926 569811 0.72 เขต 6 1.48 0.56

9 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ON TOP ปี 2553-2556
จังหวัด จำนวน PCU จำนวน PCU ที่ผ่านเกณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 จันทบุรี 118 74 57 82 117 ฉะเชิงเทรา 129 80 87 ชลบุรี 141 25 36 54 83 ตราด 73 49 48 50 63 ปราจีนบุรี 105 37 70 ระยอง 112 30 60 68 สมุทรปราการ 89 40 47 58 77 สระแก้ว 119 35 31 53 เขต 886 370 402 489 660 1) ปี ใช้เกณฑ์ OP visit , สัดส่วน RN ,จนท 2) ปี 2556 ใช้เกณฑ์สัดส่วน NP,จนท.(จ่ายรอบแรก 25 บาท:ปชก UC)

10 จำนวน PCU ที่มีสัดส่วน OP VISIT ≥ 0.88 ปี2553-255
จังหวัด PCU 2553 2554 2555 จันทบุรี 118 73 86 91 ฉะเชิงเทรา 129 96 92 106 ชลบุรี 141 110 88 ตราด 42 58 52 ปราจีนบุรี 105 85 76 ระยอง 112 68 93 สมุทรปราการ 89 55 71 สระแก้ว 119 101 113 102 เขต 886 630 680 688

11 งบประมาณที่จัดสรรลงระดับปฐมภูมิ
ปี ชลบรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,926,900.00 3,457,197.00 2,122,877.00 P4P 8,839,576.20 5,670,309.65 7,746,916.86 on top payment 7,249,400.00 15,312,326.00 12,693,600.00 รวม 19,015,876.20 24,439,832.65 22,563,393.86 ระยอง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,893,156.00 4,072,396.00 1,642,070.00 P4P 4,336,359.20 3,558,592.00 7,646,596.17 on top payment 12,506,900.00 14,016,694.00 9,276,775.00 รวม 18,736,415.20 21,647,682.00 18,565,441.17 จันทบุรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,428,654.00 2,763,744.00 1,386,391.00 P4P 3,808,689.90 2,130,397.00 7,408,808.93 on top payment 7,295,850.00 11,539,115.00 10,525,675.00 รวม 12,533,193.90 16,433,256.00 19,320,874.93 ตราด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 725,716.00 926,112.00 407,664.00 P4P 1,677,285.70 1,315,191.00 2,609,406.11 on top payment 5,023,550.00 5,451,128.00 4,189,600.00 รวม 7,426,551.70 7,692,431.00 7,206,670.11

12 สรุปงบประมาณที่จัดสรรลงระดับปฐมภูมิ
ปี สมุทรปราการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 5,330,232.00 5,364,443.00 2,714,425.00 P4P 6,575,662.70 5,370,328.95 12,076,698.83 on top payment 12,208,400.00 18,505,119.00 14,091,150.00 รวม 24,114,294.70 29,239,890.95 28,882,273.83 ฉะเชิงเทรา ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,208,002.00 4,342,493.00 2,199,549.00 P4P 4,551,585.80 2,628,241.00 1,970,012.39 on top payment 13,892,350.00 13,902,309.00 10,645,200.00 รวม 20,651,937.80 20,873,043.00 14,814,761.39 ปราจีนบุรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,295,110.00 2,279,728.00 963,442.00 P4P 3,452,275.40 2,595,503.00 7,473,536.93 on top payment 4,981,950.00 7,447,209.00 5,687,400.00 รวม 9,729,335.40 12,322,440.00 14,124,378.93 สระแก้ว ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,319,574.00 3,128,001.00 1,398,942.00 P4P 4,594,447.10 2,792,193.00 3,387,781.78 on top payment 4,948,150.00 6,603,250.00 5,260,300.00 รวม 11,862,171.10 12,523,444.00 10,047,023.78

13 การดำเนินงานพัฒนาระบบริการสุขภาพ
ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข ทันแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

14 เป้าหมายพัฒนา 1. เกณฑ์การขึ้นทะเบียน 2. เกณฑ์ ON-TOP 3. เกณฑ์ PCA
1. เกณฑ์การขึ้นทะเบียน 2. เกณฑ์ ON-TOP 3. เกณฑ์ PCA 4. การเข้าถึงบริการหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 5. การพัฒนาอำเภอ DHS 6. การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 7. แผนพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับจังหวัด ปี 2556(4 แผน) 8. แผนตามนโยบายและเร่งรัดพัฒนา(3 นโยบายเร่งรัดพัฒนา)

15 ผลการพัฒนา ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1)
ปี ปี ปี ปี 2556(1) 1) เกณฑ์ขึ้นทะเบียน(แห่ง) 2) เกณฑ์ ON-TOP(แห่ง) 3) OP visit ≥ 0.88 (แห่ง) 4) PCA ปี ผ่านขั้นที่ แห่ง ผ่านขั้นที่ แห่ง ผ่านขั้นที่ แห่ง ผ่านขั้นที่ แห่ง (ใช้การประเมินภายนอก) ผ่านขั้นที่ แห่ง (ใช้การประเมินภายนอก)

16 ผลการพัฒนา(ต่อ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1)
ปี 2553 ปี ปี ปี 2556(1) 5. การพัฒนาอำเภอ DHS 6. การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 7. บูรณาการแผนการดำเนินงานด้วยงบประมาณ PP Prepaid (6.2 ล้านบาท) เพื่อดำเนินงานตอบสนอง 85 ตัวชี้วัด และ แผนตามนโยบายและเร่งรัดพัฒนา โดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลการดำเนินเพื่อจัดสรรเงินพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ P4P (PPE) ปี2556 จำนวน 17 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดระดับ CUP ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดระดับ PCU ตัวชี้วัด

17 ผนวก 1.แผนพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
- แผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค - แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - แผนบริหารจัดการระบบสุขภาพ - แผนตรวจราชการแบบบูรณาการและติดตามภารกิจเฉพาะ 2. แผนตามนโยบายและเร่งรัดพัฒนา - ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน - การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลในการป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัย - การพัฒนาการป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google