งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันต สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี

2 จำนวนหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ON TOP ปี 2553-2556 จำนวน PCU

3 ร้อยละการผ่านเกณฑ์ ONTOP ปี 2553- 2556

4 เงิน On Top Payment 2553-2556 ( รอบที่ 1)

5 สัดส่วน OP VISIT 2553-255 ( ภาพรวม จังหวัด )

6 จำนวน PCU ที่มีสัดส่วน OP VISIT ≥ 0.88 ปี 2553-255

7 จังหวัด ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1) จันทบุรี 10,268,500.00 7,295,850.00 11,539,115.00 10,596,200.00 ฉะเชิงเทร า 11,939,475.00 13,892,350.00 13,902,309.00 10,715,725.00 ชลบุรี 4,622,900. 00 7,249,400.00 15,312,326.00 12,764,125.00 ตราด 4,707,300. 00 5,023,550.00 5,451,128. 00 4,260,125. 00 ปราจีนบุรี 5,665,250. 00 4,981,950.00 7,447,209. 00 5,757,925. 00 ระยอง 4,896,125. 00 12,506,900.00 14,016,694.00 9,347,300. 00 สมุทรปรา การ 7,646,475. 00 12,208,400.00 18,505,119.00 14,091,150.00 สระแก้ว 5,605,000. 00 4,948,150.00 6,603,250. 00 5,330,825. 00 ผลรวม ทั้งหมด 55,351,025.00 68,106,550.00 92,777,150.00 72,863,375.00 เงิน On Top Payment 2553-2556 ( รอบที่ 1)

8 จังหวัด ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 PCU 53HOS 53 สัดส่วน PCU 54 HOS 54 OPvisit 54 PCU 55 HOS 55 OPvisit 55 จันทบุรี 70381 1 74389 20.95 4098 11 3457 011.19 4235 87 1097 1760.39 ฉะเชิงเ ทรา 82211 6 62860 31.31 4472 48 3560 761.26 4652 43 9859 530.47 ชลบุรี 11628 92 95113 21.22 5043 37 5041 011.00 9193 61 1291 7150.71 ตราด 32957 1 33800 80.98 2473 70 1214 572.04 1789 02 5148 620.35 ปราจีนบุ รี 89214 3 60947 11.46 3624 15 2889 651.25 3265 40 6510 010.50 ระยอง 65363 9 71134 80.92 4659 85 2739 081.70 4915 81 1006 3890.49 สมุทรปรา การ 83166 0 78573 61.06 7774 18 3417 332.27 6773 60 8186 520.83 สระแก้ว 87809 2 48641 01.81 5338 79 3021 031.77 4079 26 5698 110.72 เขต 6 62739 24 52546 001.19 3748 463 2534 0441.48 3890 500 6935 5590.56 สัดส่วน OP VISIT 2553-255 ( ภาพรวม จังหวัด )

9 จังหวัด จำนวน PCU จำนวน PCU ที่ผ่านเกณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 จันทบุรี 118745782117 ฉะเชิงเทรา 1298087 117 ชลบุรี 14125365483 ตราด 7349485063 ปราจีนบุรี 10537365070 ระยอง 11230606880 สมุทรปราก าร 8940475877 สระแก้ว 11935314053 เขต 886370402489660 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ON TOP ปี 2553- 2556 1) ปี 2553-2555 ใช้เกณฑ์ OP visit, สัดส่วน RN, จนท 2) ปี 2556 ใช้เกณฑ์ สัดส่วน NP, จนท.( จ่ายรอบแรก 25 บาท : ปชก UC)

10 จังหวัด PCU255325542555 จันทบุรี 118738691 ฉะเชิงเทร า 1299692106 ชลบุรี 1411109188 ตราด 73425852 ปราจีนบุรี 105857685 ระยอง 1126893 สมุทรปรา การ 895571 สระแก้ว 119101113102 เขต 886630680688 จำนวน PCU ที่มีสัดส่วน OP VISIT ≥ 0.88 ปี 2553-255

11 ชลบรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,926,90 0.00 3,457,197.00 2,122,877.00 P4P 8,839,57 6.20 5,670,309.65 7,746,916.86 on top payment 7,249,40 0.00 15,312,32 6.00 12,693,60 0.00 รวม 19,015,8 76.20 24,439,83 2.65 22,563,39 3.86 ระยอง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,893,15 6.00 4,072,396.00 1,642,070.00 P4P 4,336,35 9.20 3,558,592.00 7,646,596.17 on top payment 12,506,9 00.00 14,016,69 4.00 9,276,775.00 รวม 18,736,4 15.20 21,647,68 2.00 18,565,44 1.17 จันทบุรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,428,65 4.00 2,763,744.00 1,386,391.00 P4P 3,808,68 9.90 2,130,397.00 7,408,808.93 on top payment 7,295,85 0.00 11,539,11 5.00 10,525,67 5.00 รวม 12,533,1 93.90 16,433,25 6.00 19,320,87 4.93 ตราด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 725,716. 00 926,112.0 0 407,664.0 0 P4P 1,677,28 5.70 1,315,191.00 2,609,406.11 on top payment 5,023,55 0.00 5,451,128.00 4,189,600.00 รวม 7,426,55 1.70 7,692,431.00 7,206,670.11 งบประมาณที่จัดสรรลงระดับปฐมภูมิ ปี 25534-2556

12 สมุทรปราก าร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 5,330,23 2.00 5,364,443.00 2,714,425.00 P4P 6,575,66 2.70 5,370,328.95 12,076,69 8.83 on top payment 12,208,4 00.00 18,505,11 9.00 14,091,15 0.00 รวม 24,114,2 94.70 29,239,89 0.95 28,882,27 3.83 ฉะเชิงเทร า ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,208,002.00 4,342,493.00 2,199,549.00 P4P 4,551,585.80 2,628,241.00 1,970,012.39 on top payment 13,892,35 0.00 13,902,30 9.00 10,645,20 0.00 รวม 20,651,93 7.80 20,873,04 3.00 14,814,76 1.39 ปราจีนบุรี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 1,295,11 0.00 2,279,72 8.00 963,442.0 0 P4P 3,452,27 5.40 2,595,50 3.00 7,473,536.93 on top payment 4,981,95 0.00 7,447,20 9.00 5,687,400.00 รวม 9,729,33 5.40 12,322,4 40.00 14,124,37 8.93 สระแก้ว ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ประเภท OPPP Indiv. 2,319,57 4.00 3,128,001.00 1,398,942.00 P4P 4,594,44 7.10 2,792,193.00 3,387,781.78 on top payment 4,948,15 0.00 6,603,250.00 5,260,300.00 รวม 11,862,1 71.10 12,523,44 4.00 10,047,02 3.78 สรุปงบประมาณที่จัดสรรลงระดับปฐม ภูมิ ปี 25534-2556

13 ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข ทันแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันต สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี

14 เป้าหมาย พัฒนา 1. เกณฑ์การขึ้นทะเบียน 2. เกณฑ์ ON-TOP 3. เกณฑ์ PCA 4. การเข้าถึงบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 5. การพัฒนาอำเภอ DHS 6. การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 7. แผนพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับ จังหวัด ปี 2556(4 แผน ) 8. แผนตามนโยบายและเร่งรัดพัฒนา (3 นโยบายเร่งรัดพัฒนา )

15 ผลการ พัฒนา 1) เกณฑ์ขึ้นทะเบียน ( แห่ง ) 53 87 96 86 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1) 2) เกณฑ์ ON-TOP( แห่ง ) 37 36 50 70 3) OP visit ≥ 0.88 ( แห่ง ) 85 76 85 77 4) PCA ปี 2553-2555 ผ่านขั้นที่ 1 53 แห่ง ผ่านขั้นที่ 2 19 แห่ง ผ่านขั้นที่ 3 21 แห่ง ผ่านขั้นที่ 4 - แห่ง ( ใช้การประเมินภายนอก ) ผ่านขั้นที่ 5 - แห่ง ( ใช้การประเมินภายนอก )

16 ผลการ พัฒนา ( ต่อ ) 5. การพัฒนาอำเภอ DHS - - - 2 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556(1) 6. การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชน ยั่งยืน - 5 12 14 7. บูรณาการแผนการดำเนินงานด้วยงบประมาณ PP Prepaid (6.2 ล้านบาท ) เพื่อดำเนินงานตอบสนอง 85 ตัวชี้วัด และ แผนตาม นโยบายและเร่งรัดพัฒนา โดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ในการประเมินผลการดำเนินเพื่อจัดสรรเงินพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ P4P (PPE) ปี 2556 จำนวน 17 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดระดับ CUP 5 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดระดับ PCU 12 ตัวชี้วัด

17 1. แผนพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการระดับ จังหวัด ปีงบประมาณ 2556 - แผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม โรค - แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - แผนบริหารจัดการระบบสุขภาพ - แผนตรวจราชการแบบบูรณาการและ ติดตามภารกิจเฉพาะ ผนว ก 2. แผนตามนโยบายและเร่งรัดพัฒนา - ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน - การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลใน การป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัย - การพัฒนาการป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้า การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข เขตที่ 6 อนุโรจน์ เล็ก เจริญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google