งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดในเม็กซิโก 29 เมษายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดในเม็กซิโก 29 เมษายน 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดในเม็กซิโก 29 เมษายน 2552
โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดในเม็กซิโก 29 เมษายน 2552

2 IHR report Human swine flu As of 26 Apr
Mexico: As of 26 April, 26 confirmed human cases of swine influenza A/H1N1 and 7 deaths from the 17 of April to 26 April. The case fatality rate is 26.9%. The affected states with confirmed cases are: Distrito Federal (17), Mexico (7), Oaxaca (1), and Veracruz (1) influenza-like illnesses under investigation. USA: As of 26 April, 40 laboratory-confirmed human cases of H1N1swine influenza: 7 in California, 2 in Texas, 28 in New York, 2 in Kansas, and 1 in Ohio. All confirmed cases to date have displayed relatively mild symptoms. Canada: As of 26 April, total of 6 laboratory-confirmed cases of human swine influenza A (H1N1) have been identified in Canada (including 4 in Nova Scotia and 2 in British Columbia), 4 cases travel to Cancun, Mexico. All 4 had mild influenza like illness and have fully recovered

3

4

5 Situation Global Mexican Flu As of 28 April, 2009.
Update! Situation Global Mexican Flu As of 28 April, 2009.

6 WHO and AP news agency April, 28, 2009 – 0700am (Thai)
Mexico (26 lab confirmed) and 149 dead(7). USA (CA, NY, KS, TX, OH) Canada 6 (all confirmed) Scotland 2 Spain 1, France 1 Isarael 1 New Zealand 13 (students)

7 Global Response Hong Kong: surveillance measures at boundary control points had been stepped up to detect travellers with fever and respiratory symptoms and coming from places where cases of human infection of Swine Influenza were reported. People traveling to the affected places should take precautionary measures The swine influenza virus is killed by cooking temperatures of 160O /70OC, corresponding to the general guidance for the preparation of pork and other meat.

8 6. Pandemic Path towards influenza pandemic… 5. Significant increase
in man-to-man Tx, extended outbreak 4. Increased man-to-man Tx, limited outbreak As we are aware, the world suffered three major pandemics in the past century. The most serious one was the Spanish flu in 1918, that ended up with 40 million deaths. Basing on WHO, phases in the development of influenza pandemic, currently the situation in Asia has evolved through phases 1 and 2, to phase 3, that is, we have seen human infections of the new virus, with no or inefficient human-to-human transmission. However, recent changes, for instance -- increasing number of family clusters, lower severity of the cases, occurrence of asymptomatic infections, and continuous changes in viral genome-- are causes for concern that we may be, sooner or later, approaching phase 4, where the virus has adapted well enough to cause efficient man-to-man transmission. If this really happens, we will have a narrow window of opportunity, probably the matter of a few weeks, to interrupt the spread before it goes out of control into a large-scale epidemic, and finally a pandemic. 3. Human infections, no or only inefficient man-to-man Tx 2. High risk for human 1. New influenza virus in animals low risk for human 10 Sep 06

9 Hypothetical scenarios
In-country pandemic origin Cross-border introduction The pandemic virus might originate in the country or introduced from overseas. 21 Feb 08

10 Pandemic build-up ; Narrow window of opportunity for containment
Early phase Ro = 2 Later stage Ro = 4 16 Nov 05

11 คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดนก (รองนายกฯ จาตุรนต์)
ครม. เห็นชอบ 10 กค. 2550 คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดนก (รองนายกฯ จาตุรนต์) แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ )

12 ภาคบริการพื้นฐาน (Essential services)
การเตรียมความพร้อมโดย ความร่วมมือพหุภาคี Multi-sector cooperation ภาครัฐ Public ภาคเอกชน Private ภาคบริการพื้นฐาน (Essential services) พลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง คมนาคม สื่อสาร / IT การงิน / ธนาคาร รักษาความปลอดภัย 22 Aug 07

13 การเตรียมพร้อม รับการระบาดใหญ่ ใช้หลายยุทธศาสตร์
ยาต้านไวรัส วัคซีน การดูแลผู้ป่วย อุปกรณ์ป้องกันตัว ด้านการ แพทย์/เวชภัณฑ์ (Medical/Pharma.) ส่งเสริมอนามัยบุคคล จำกัดการเดินทาง แยกกักผู้สัมผัสโรค จำกัดกิจกรรมทางสังคม ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ด้านสาธารณสุข/สังคม (Non-med/non-pharma) ด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social and economic systems - to keep the society running) รักษาความมั่นคง / กฎหมาย จัดหาอาหารและน้ำดื่ม จ่ายพลังงาน เชื้อเพลิง บริการคมนาคมขนส่ง บริการสื่อสารโทรคมนาคม จัดระบบการเงิน ธนาคาร Source: David Nabarro at APEC-HMM, Sydney 8 June 2007

14 Surveillance & control (including international travel advisory)
Laboratory investigation Case management Surveillance & control (including international travel advisory) public health responses to a new flu Risk communication Logistics (antiviral, PPE, etc.

15 การเฝ้าระวังของไทย 2550 2551 Influenza H1 จำนวน 29 ราย
ไข้หวัดใหญ่ที่ไม่ใช่ Influenza A H1, H3 หรือ H5 จำนวน 66 ราย 2551 Influenza H1 จำนวน 55 ไข้หวัดใหญ่ที่ไม่ใช่ Influenza A H1, H3 หรือ H5 จำนวน 34 ราย เฝ้าระวังโรค ขณะนี้การเฝ้าระวังอยู่ใน phase3 กำลังจะเข้า phase 4 วัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง Detect ว่าเราเข้า phase 4 แล้วหรือยัง Early containment ประเมินว่ายังอยู่ที่ 4 ไม่ใช่ phase 5

16 การเฝ้าระวังโรค เร่งรัดและเพิ่มระดับความเข้มข้นการเฝ้าระวังโรค เพื่อ
1. ค้นหาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก Influenza A H1N1 2. ตรวจจับกลุ่มก้อนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 3. ค้นหาผู้ป่วยไข้หวัดนก หรือผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อื่นๆ ประสานความร่วมมือ การเฝ้าระวังโรค กับ อสม.และชุมชน อย่างใกล้ชิด

17 การเก็บตัวอย่าง ทบทวนวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี
ตรวจสอบความพร้อมของ การขนส่ง สิ่งส่งตรวจอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม ประสานการเก็บตัวอย่างกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต

18 การดูแลผู้ป่วย ตรวจสอบความพร้อมของระบบงานและคุณภาพการรักษา ทั้งด้านบุคลากร/สถานที่/วัสดุเวชภัณฑ์ สื่อสารความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย และ การดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่

19 การให้สุขศึกษา เป็นมาตรการที่ได้ผลสูงสุด ในการป้องกันการติดเชื้อของประชาชน เผยแพร่คำแนะนำการป้องกันตัวและการดูแลสุขภาพ อย่างกว้างขวาง สม่ำเสมอ สื่อสารทุกช่องทางในระดับชุมชน การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจอย่างละเอียดและครอบคลุม

20 ภารกิจของสาธารณสุข สธ. ถือว่าการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดในเม็กซิโก เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลกระทบสูง เช่นเดียวกับ การดำเนินงานไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ที่ผ่านมา ผู้บริหาร สธ. ให้ความสำคัญ และ ดูแลอย่างเต็มที่ สาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบสถานการณ์โรค ความพร้อมของระบบงาน และการสำรองเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเพียงพอ ทบทวนและส่งเสริมทีม SRRT ทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากร ให้เพียงพอ สื่อสารกับอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อช่วยค้นหาโรคในชุมชน ส่งเสริมความตระหนัก และบทบาทของประชาชน ในการป้องกันตนเอง ประสานงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างสาธารณสุข ปศุสัตว์ และ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

21


ดาวน์โหลด ppt โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ระบาดในเม็กซิโก 29 เมษายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google