งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบงาน PMQA และ มติการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมอนามัย การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบงาน PMQA และ มติการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมอนามัย การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบงาน PMQA และ มติการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมอนามัย การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2552 18 กุมภาพันธ์ 2552

2 นโยบายการพัฒนาระบบ PMQA ปี 2552 1.การดำเนินการ PMQA ต้องให้ผู้บริหารระดับกลางมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางร่วมกัน 2.ให้เน้นการนำ PMQA มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ระบบงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ โดยต้องประสานการพัฒนา PMQA เข้ากับงานประจำขององค์กร 3.ต้องมีกลไกที่ดำเนินการที่เป็นเอกภาพและมีการ บูรณาการ (ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ / หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน) 4.ปรับปรุงบทบาทของทีม Fast Track ให้เป็น Facilitator ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงาน หลัก รวมทั้งทำหน้าที่ M&E ในเรื่อง PMQA ด้วย 1.การดำเนินการ PMQA ต้องให้ผู้บริหารระดับกลางมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางร่วมกัน 2.ให้เน้นการนำ PMQA มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ระบบงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ โดยต้องประสานการพัฒนา PMQA เข้ากับงานประจำขององค์กร 3.ต้องมีกลไกที่ดำเนินการที่เป็นเอกภาพและมีการ บูรณาการ (ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ / หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน) 4.ปรับปรุงบทบาทของทีม Fast Track ให้เป็น Facilitator ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงาน หลัก รวมทั้งทำหน้าที่ M&E ในเรื่อง PMQA ด้วย กพร. กรม อนามัย 1

3 นโยบายการพัฒนาระบบ PMQA ปี 2552 5.เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่ (Role and Function) ของหน่วยงานให้ชัดเจน - หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ - หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงานกลาง - หน่วยงานย่อย 6.หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ ต้องเป็นหลักในการใช้ PMQA ในดำเนินการงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง วางระบบงาน กระบวนงานหลัก กำลังคนที่ต้องพัฒนา และระบบ IS เพื่อให้ มั่นใจว่า ยุทธศาสตร์จะบรรลุผล 7.หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน ต้องกำหนด“ระบบงาน เป้าหมาย”ที่จะพัฒนาในแผนพัฒนาองค์กร (โดยวิเคราะห์ จากเกณฑ์ PMQA และ OFI ของหมวด1-6) และจัดทำ แผนพัฒนา“ระบบงานเป้าหมาย” ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยจำแนกบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพ(PO) กับ หน่วยงานย่อยที่ประสานสอดคล้องกัน 5.เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่ (Role and Function) ของหน่วยงานให้ชัดเจน - หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ - หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงานกลาง - หน่วยงานย่อย 6.หน่วยงานเจ้าภาพยุทธศาสตร์ ต้องเป็นหลักในการใช้ PMQA ในดำเนินการงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง วางระบบงาน กระบวนงานหลัก กำลังคนที่ต้องพัฒนา และระบบ IS เพื่อให้ มั่นใจว่า ยุทธศาสตร์จะบรรลุผล 7.หน่วยงานเจ้าภาพระบบบริหารงาน ต้องกำหนด“ระบบงาน เป้าหมาย”ที่จะพัฒนาในแผนพัฒนาองค์กร (โดยวิเคราะห์ จากเกณฑ์ PMQA และ OFI ของหมวด1-6) และจัดทำ แผนพัฒนา“ระบบงานเป้าหมาย” ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยจำแนกบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพ(PO) กับ หน่วยงานย่อยที่ประสานสอดคล้องกัน กพร. กรม อนามัย 1

4 “ (TQC) รางวัล “คุณภาพ แห่งชาติ” (TQC) (350 คะแนน) “ (TQC) รางวัล “คุณภาพ แห่งชาติ” (TQC) (350 คะแนน) เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการ ของกรมอนามัย ?? รางวัล PMQA “Fundamen tal Level” (52 ประเด็น) รางวัล คุณภาพ แห่งชาติ (TQA) 650 คะแนน) 650 คะแนน) รางวัล คุณภาพ แห่งชาติ (TQA) 650 คะแนน) 650 คะแนน) 2 ปี 52 ปี 54 ปี 53 รางวัล PMQA “Success- ful Level” ปี ??

5 2) ต้องดำเนินการ ตามเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของ ก. พ. ร. ตาม “ คำรับรอง ” 3) ต้องพัฒนา ระบบบริหาร จัดการภาครัฐให้ ได้ตาม เกณฑ์ PMQA กรอบแนวคิดใหม่ที่ กรมอนามัยจะตอบโจทย์ 1) ต้องบรรลุ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กรม อนามัย หมวด 7 กพร. กรม อนามัย

6 1)การบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง 20 บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ (13) บรรลุเป้าหมายร่วมระหว่างกระทรวง (5) ความสำเร็จเรื่องศูนย์บริการร่วม (2) มิติ : ประสิทธิผล (50%) มิติ : พัฒนา องค์กร (20%) มิติ : คุณภาพ บริการ (15%) มิติ : ประสิทธิภาพ (15%) 8) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน 4 4) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 5 14) ความสำเร็จในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) 20 เป้าหมายการพัฒนาระบบราชการปี 2552 ที่กรมอนามัยพิจารณาแล้ว 2) การบรรลุเป้าหมายระดับกลุ่มภารกิจ 10 3) การบรรลุเป้าหมายระดับ กรม 20 บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์กรม บรรลุผลผลิตตามเอกสารงบฯ 6) การป้องกันปราบปรามทุจริต 5 5) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ 5 11) ระบบตรวจสอบภายใน 3 10)ระบบต้นทุนต่อหน่วยฯ 3 9) การประหยัดพลังงาน 3 12) แผนพัฒนา กม. 2 ตัวชี้วั ด ก. พ. ร. ปี 52 กพร. กรม อนามัย กองแผนฯ/ เจ้าภาพยุทธ์ สลก./กพร. กอง จ. สลก. กอง ค. กตส. กอง ค. สลก. ศกม. เจ้าภาพระบบงานฯ/ คกก.สนับสนุนฯ

7 อธิบดีให้แนวคิดการบูรณาการ โดยใช้ Matrix ระหว่าง PMQA กับประเด็นยุทธศาสตร์ หมวด 6 (กระบวนงาน) หมวด 5 (HRM) หมวด 4 (ระบบข้อมูล,KM) หมวด 3 (ให้ความสำคัญ C/SH) หมวด 2 (จัดทำแผน/ถ่ายทอด) หมวด 1 (การนำองค์กร) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มิติที่ 1 ประสิทธิผล มิติที่ 2 คุณภาพบริการ มิติที่ 3 ประสิทฺภาพ มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หมวด1 หมว ด 2 หมว ด 3 หมว ด 4 หมว ด 5 หมว ด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( ภายใต้ PIRAB+ Six Key Function) Out come 4 perspecti ve PMQAPMQA ผลลั พธ์ หมว ด 7

8 การจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ และการ ถ่ายทอด อธิบดีให้แนวคิดการบูรณาการ โดยใช้ Matrix ระหว่าง PMQA กับประเด็นยุทธศาสตร์ ผลลั พธ์ หมว ด 7 หมวด 6 (กระบวนงาน) หมวด 5 (HRM) หมวด 4 (ระบบข้อมูล,KM) หมวด 3 (ให้ความสำคัญ C/SH) หมวด 2 (จัดทำแผน/ถ่ายทอด) หมวด 1 (การนำองค์กร) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มิติที่ 1 ประสิทธิผล มิติที่ 2 คุณภาพบริการ มิติที่ 3 ประสิทฺภาพ มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(GG) การเบิกจ่ายงบลงทุน ระบบต้นทุนต่อหน่วยฯ การประหยัดพลังงาน การป้องกันปราบปรามทุจริต การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน

9 เป้าหมายยุทธศาสตร์ กับ PMQA และระบบงานประจำ ใน “คำรับรอง” KPI 1-3 -เป้าหมายยุทธ์ (3 ระดับ) KPI 4 -ความพึงพอใจ KPI 5-6 -ป้องกันทุจริต -เปิดเผย KPI 8-11 -เบิกจ่าย –In. Audit –ต้นทุน –ประหยัด KPI 12 -พัฒนา กม. KPI 14 - PMQA PMQA ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เรื่อง คำรับรองฯ 12 KPIs หมวด 7 (RM1-10) หมวด 1 (การนำองค์กร) หมวด 2 (แผน/ถ่ายทอด) หมวด 3 (ให้ความสำคัญ C/SH) หมวด 4 (ระบบข้อมูล,KM) หมวด 5 (HRM) หมวด 6 (กระบวนงาน) ระบบ งาน ประจำ เกณฑ์ 52 ประเด็น LD1-7 SP1-7 HR1-5 IT 1-7 CS1-10 PM1-6

10 ให้เจ้าภาพระบบงานวิเคราะห์ระบบงานตาม FL แล้วบูรณาการ ให้เป็นระบบงานกลาง พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ ให้หน่วยงาน เจ้าภาพยุทธศาสตร์/หน่วยย่อยไปประยุกต์ใช้ตามภารกิจ หน้าที่ โดย คกก.สนับสนุน PMQA จะเป็น Fa ตามการร้องขอ หน่วยงานเจ้าภาพ ระบบงาน หน่วยงานเจ้าภาพ ประเด็นยุทธ์ คณะ กก. อนก.PMQA SM/SLM 6 แผ่น ที่ใช้แนวคิด PMQA คำรับรองฯ กรม (SLM กรมที่บูรณาการกับระบบงาน) วิเคราะห์ระบบงานตามเกณฑ์ FL 123456 วางระบบงานแบบบูรณาการ กระบวนการ& เกณฑ์ คุณภาพ ของระบบงาน ชี้แจง คำรับรองหน่วยงาน SLM(สำนัก/กอง/ศอ.) ดำเนินงานตามคำรับรองฯ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ ทีมสนับสนุน PMQA ร่วมจัดทำ ระบบ แผนงาน ติดตาม/สนับ สนุน/ประเมินผล ติดตามกำกับ/รายงาน /ประเมินผล

11 จ.ยุทธ์ ประยุกต์ใช้ PMQA กับการวางแผนยุทธศาสตร์ 1.ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง / ผลกระทบ(-) ของ ยุทธศาสตร์ และมีแผน จัดการ 2.กำหนดระบบงานที่รองรับ ยุทธศาสตร์ 3.กำหนดกระบวนหลักที่จะ พัฒนาตาม SPO 4.เน้นให้มีการจัดการ CRM ตามยุทธศาสตร์ 5.ต้องการระบบข้อมูลอะไร รองรับยุทธศาสตร์ 6.ต้องพัฒนาบุคลากรอย่างไร เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ จ.ระบบงาน วางเกณฑ์ คุณภาพ & สนับสนุน 1.วิเคราะห์ระบบงาน และ Jigsaw เป็นระบบรวม (เพื่อสื่อสารหน่วย จ.ยุทธ์ +หน่วยย่อย) 2.จัดทำแผนพัฒนาระบบงาน (ตามเกณฑ์ FL + OFI+ ผลลัพธ์ตามหมวด 7) 3.วิเคราะห์บทบาทของ จ. ระบบงาน/จ.ยุทธ์/หน่วย ย่อย เพื่อให้ทุกหน่วยเข้า ใจบทบาทของกันและกัน 4.กำหนดเกณฑ์คุณภาพ ของระบบงาน พร้อม แบบฟอร์มอย่างง่าย (เสนอหน่วย จ.ยุทธ์)

12 มุ่งเน้นปฏิบัติมากกว่าการ เขียนรายงาน เน้นระบบงานและการสร้าง ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ เน้นการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องและบูรณาการ เน้นการพัฒนามากกว่าการ ได้รางวัล แนวคิดการพัฒนา PMQA เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เกณฑ์ 90 คำถาม เกณฑ์ 52 ประเด็น

13 ระบบงานที่รองรับเกณฑ์ PMQA (FL 52 ประเด็น) 1.ระบบการนำองค์การ (กพร.) 2.ระบบแผนงานและการติดตาม ประเมินผล (กอง ผ.) 3.ระบบการเรียนรู้และสร้าง ความสัมพันธ์กับ C/SH (สลก.) 4.ระบบข้อมูลสารสนเทศ(กอง ผ.) 5.ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (กอง จ.) 6.ระบบการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนงานสร้างคุณค่าและ กระบวน งานสนับสนุน (สส./สว./ กอง ค.) 7.การสื่อสารภายในองค์การ (สลก.) 8.ระบบการจัดการความรู้ของ องค์การ (สทป./สนง.KM) 1.ระบบการนำองค์การ (กพร.) 2.ระบบแผนงานและการติดตาม ประเมินผล (กอง ผ.) 3.ระบบการเรียนรู้และสร้าง ความสัมพันธ์กับ C/SH (สลก.) 4.ระบบข้อมูลสารสนเทศ(กอง ผ.) 5.ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (กอง จ.) 6.ระบบการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนงานสร้างคุณค่าและ กระบวน งานสนับสนุน (สส./สว./ กอง ค.) 7.การสื่อสารภายในองค์การ (สลก.) 8.ระบบการจัดการความรู้ของ องค์การ (สทป./สนง.KM) Jigsaw

14 ระบบการนำองค์การ กระบวนการกำหนด ทิศทางองค์การ LD 1 ระบบประเมินผลผู้บริหาร กระบวนการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ LD 1 กระบวนการสร้าง บรรยากาศ/มอบหมาย LD 2 กระบวนการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี LD 5 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง Two ways communication ระบบสื่อสาร กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ ระบบติดตามประเมินผล หมวด 2 มอบอำนาจ LD 2 การเรียนรู้ขององค์การ สร้างแรงจูงใจ LD 3 หมวด4.2 หมวด 5 กระบวนการทบทวน ผลการดำเนินงาน LD 4 หมวด 4 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LD 7 ด้านผู้ปฏิบัติการ ด้านองค์การ LD 6 หมวด 6 หมวด 3 หมวด 1 หมวด 2

15 ระบบแผนงานและการ ติดตามประเมินผล

16 กระบวนการรอง 1.1 การจัดทำแผนภาพ (Flow Chart) การ ดำเนินงาน 1.2 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์(รวบรวมข้อมูล/ วิเคราะห์) 1.3 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ 1.4 การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 1.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหาร ทรัพยากร แผนบริหารความเสี่ยง 1.6 การจัดทำ MTEF 1.7 การจัดทำความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 1.8 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี / แผนปฏิบัติ การประจำปี (ตามกรอบเวลา) 2.1 การกำหนดกลไกการสื่อสารและ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 2.2 การสื่อสารทำความเข้าใจแผน 4 ปี แผนประจำปี 2.3 การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ หน่วยงาน 2.4 การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน 2.6 การจัดทำรายละเอียด แผนงาน โครงการของหน่วยงาน 3.1 การกำหนดกลไกการติดตามประเมินผล 3.2 การจัดทำ/ทบทวนระบบรายงานผลการ ดำเนินงาน 3.3 การรายงานผล 3.4 การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ตัววัดต่าง ๆ 4.1 การสร้างช่องทางเวทีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.2 การทบทวนแผน/ผล 4.3 การจัดทำฐานข้อมูลความรู้การ ดำเนินงาน

17

18 (4.1) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.1 กระบวนงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.5 กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร 4.4 กระบวนงาน บำรุงรักษาและ บริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 4.3 กระบวนงานพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 4.2 กระบวนงานพัฒนา ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ด้านวิชาการ/บริหารจัดการ 4.5 กระบวนงานการใช้ ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน IT 1,2,3,4 IT 5

19 การจัดทำแผน สนับสนุนการ จัดการความรู้ของ KM team การจัดทำแผน KM ที่ รองรับประเด็น ยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน การสร้างความรู้/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง Explicit /Tacit K ด้วย รูปแบบต่างๆ การจัดทำระบบคลัง ความรู้(ด้าน Electronic) (4.2) ระบบการจัดการความรู้ การประเมินผลการจัดการ ความรู้ขององค์การ

20 นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (หมวด 1+2) HR 3 วางแผนและ บริหารกำลังคน (ปริมาณและ คุณภาพ) HR1 การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร บรรยากาศในการทำงาน+แรงจูงใจ(การยกย่องชมเชย(HR3)) HR 3 การสรรหา คัดเลือก และการ รักษาบุคลากร HR 5 การสร้าง ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน - บุคลากรทั่วไป - Talent/HIPP สายงานหลัก (HR3) - สืบทอดตำแหน่ง บริหาร (HR3) HR 3 การพัฒนา บุคลากร - การประกันคุณภาพ การฝึกอบรม การ ประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่า (HR4) HR 3 การปรับปรุง ระบบงาน -การมอบอำนาจการ ตัดสินใจ -ความคล่องตัว -การมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการบริหาร จัดการ HR 2 การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน HR 3 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR scorecard ผลลัพธ์การดำเนินการ (หมวด 7) การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (หมวด 4) HR 3 – การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล - การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 การกำหนด/ทบทวน กระบวนการสร้างคุณค่า/ สนับสนุน PM1 การกำหนด/ทบทวนข้อกำหนดที่ สำคัญของกระบวนการสร้าง คุณค่า/สนับสนุน PM2 การออกแบบกระบวนการสร้าง คุณค่า/สนับสนุน PM3 กระบวนการสร้างคุณ ค่าที่รองรับต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน PM4 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ของ กระบวนการสร้างคุณค่า/สนับสนุน PM5 การนำSOPไปปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการ สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน PM6 (6) ระบบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน สร้างคุณค่า / สนับสนุน

22 1.กระบวนการวิเคราะห์ประเด็นการสื่อสาร 1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ระบบการสื่อสาร 1.2 สำรวจความต้องการประเด็นการสื่อสาร 1.3 สรุปผลสำรวจประเด็นการสื่อสาร 2. กระบวนการวางแผน และดำเนินการสื่อสาร ตามแผน 3. กระบวนการ ติดตามและ ประเมินผล Out Put = การรับรู้การสื่อสาร ระบบการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ระบบการสื่อสาร

23 (3) ระบบการเรียนรู้ความต้องการสร้าง ความสัมพันธ์กับ C/SH 3.1กระบวนการวิเคราะห์ และกำหนดกลุ่ม C/SH 3.2 กระบวนการรับฟังและ รวบรวมความเห็นของ C/SH 3.3 กระบวนการ จัดการข้อร้องเรียน ของ C/SH 8. กระบวนการติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพบริการ กระบวนการกำหนด Std./วิธีการ/ ระยะเวลาการให้บริการ (ประกาศ/คู่มือ/แผนภูมิการให้บริการ) 9. กระบวนการวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจของ C/SH 6.กระบวนการสร้าง เครือข่าย/กิจกรรม สัมพันธ์ กับ C/SH 3.4 กระบวนการเปิดโอกาสให้ C/SH มีส่วนร่วม (5 ระดบ) CS2 CS1 CS7,8 CS5 CS2,3 CS9 CS10 CS6 3.5 กระบวนการ ปรับปรุงคุณภาพ บริการ CS4 1.1 กระบวนการกำหนด ทิศทางองค์การ LD 1 1.2 กระบวนการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ LD 1 1.3 กระบวนการ สร้างบรรยากาศ LD 2 1.4 กระบวนการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี LD 5 1.5 กระบวนการทบทวน ผลการดำเนินงาน LD 4 (1) ระบบการนำองค์การ 7.1 กระบวนการวิเคราะห์ ประเด็นการสื่อสาร 7.2 กระบวนการวางแผน / ดำเนินการสื่อสาร 7.3 กระบวนการติดตาม และประเมินผล (7) ระบบการสื่อสารภายในฯ 2.2 กระบวนการ สื่อสารและ ถ่ายทอดไปสู่ การปฏิบัติ 2.1.กระบวนการ จัดทำแผนปฏิบัติ การ 4ปี / รายปี 2.3 กระบวนการ ติดตามประเมิน 2.4 กระบวนการ ทบทวนแผน / ผล (2) ระบบแผนงานและ การติดตามประเมินผล SP 1, 2,3,6,7 SP 2,4 SP 4,5,6 SP 5,6 (4) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 4.1 กระบวนงานพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 4.5 กระบวนงานประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 4.4 กระบวนงาน บำรุงรักษาและ บริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 4.3 กระบวนงานพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 4.2 กระบวนงานพัฒนา ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ด้านวิชาการ/บริหารจัดการ 4.5 กระบวนงานการใช้ ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน IT 1,2,3,4 IT 5 IT 6HR 3 การวางแผนและบริหาร ทรัพยากรบุคคล HR1 การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร บรรยากาศในการทำงาน+แรงจูงใจ(การยกย่องชมเชย(HR3)) HR 3 การสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร HR 5 การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน - บุคลากรทั่วไป - Talent/HIPPสายงานหลัก - สืบทอดตำแหน่งบริหาร HR 3 การพัฒนาบุคลากร - การประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม การประเมิน ประสิทธิผล และความ คุ้มค่า (HR4) HR 3 การปรับปรุงระบบงาน -การมอบอำนาจการตัดสินใจ -ความคล่องตัว -การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน การบริหารจัดการ HR 3 – การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล - การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล HR 2 การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (5) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนด/ทบทวน กระบวนการสร้างคุณค่า/ สนับสนุน PM1 การกำหนด/ทบทวนข้อกำหนดที่ สำคัญของกระบวนการสร้าง คุณค่า/สนับสนุน PM2 การออกแบบกระบวนการสร้าง คุณค่า/สนับสนุน PM3 กระบวนการสร้างคุณ ค่าที่รองรับต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน PM4 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ของ กระบวนการสร้างคุณค่า/สนับสนุน PM5 การนำSOPไปปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการ สร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุน PM6 (6) ระบบการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนงานสร้างคุณค่า / สนับสนุน ระบบงานของกรมอนามัย การจัดทำแผนสนับสนุนการ จัดการความรู้ของKM team การจัดทำแผน KM ที่รองรับ ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การสร้างความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง Explicit /Tacit K ด้วยรูปแบบต่างๆ การจัดทำระบบคลัง ความรู้(ด้านElectronic) (8) ระบบ การ จัดการ ความรู้ การประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์การ

24 รางวัล PMQA ภาพรวม กับ ภาพหน่วยงานย่อย กรมอนามัย สำนัก/กอง ศูนย์อนามัย PMQA(FL )

25 หมวด /ระบบ ประเด็นเรื่อง บทบาท เจ้าภาพ ระบบงาน เจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ย่อย 1XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 2XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 3XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX บทบาทของหน่วยงานในระบบงาน ต่างๆ

26 มติที่ประชุมคณะอนก.PMQA ครั้งที่ 4/2552 (16 ม.ค.2552)

27 มติที่ประชุม ข้อเสีย 1. เป็นเรื่องที่มีขั้นตอนยุ่งยาก 2. ใช้เวลาในการทำแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ ให้ทำทุกประเด็นยุทธศาสตร์ และ ครบทุกระบบงาน ( ทุกหมวด ) ภายใต้เงื่อนไข “ ร่วมทำเต็มที่ หวัง ผล เรียนรู้เป็นหลัก ได้คะแนนเป็น รอง ” ข้อดี 1. ครอบคลุมทุกระบบ ทุกประเด็น ยุทธศาสตร์ 2. เกิดการพัฒนาครอบตุลมทุกระบบ ไม่มีความลักลั่น ในการพัฒนา 3. ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

28 ปรับระบบงานเป็น 6 หมวด 1 เรื่อง 1.ระบบการนำองค์การ (กพร.) หมวด 1 2.ระบบแผนงานและการติดตามประเมินผล (กอง ผ.) หมวด 2 3.ระบบการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH (สลก.) หมวด 3 4.ระบบข้อมูลสารสนเทศ (กอง ผ.) หมวด 4.1 5.ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (กอง จ.) หมวด 5 6.ระบบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนงานสนับสนุน (สส./สว./กอง ค.) หมวด 6 7.ระบบการสื่อสารภายในองค์การ (สลก.) เรื่อง 8.ระบบการเรียนรู้ขององค์การ (สทป./สนง.KM) หมวด 4.2

29 ระบบงานที่ 6 (หมวด 6) 2. กระบวนงานถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม - สื่อสารมวลชน - สื่อบุคคล - รณรงค์สร้างกระแส เลือก 2 กระบวนงาน ที่จะประเมิน SOP ในปี 2552 1. กระบวนงานผลิตพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการส่งเสริม สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม - ศึกษาวิจัย - จัดทำเกณฑ์/มาตรฐาน/คู่มือ/หลักสูตร

30 หมวด /ระบบ ประเด็นเรื่อง บทบาท เจ้าภาพ ระบบงาน เจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานย่อย 11.1 การกำหนดนโยบาย และทิศทาง 4 ด้าน 11 เรื่อง 1.2 การติดตามกำกับ/ ทบทวน จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อกำหนด และ ปฏิบัติตามนโยบาย รวบรวมประเมินผล นโยบายแต่ละด้าน ตามที่ได้รับมอบ หมาย ร่วมกำหนดและ ปฏิบัติตามนโยบาย รายงานผลการ ปฏิบัติ ร่วมกำหนดและ ปฏิบัติตามนโยบาย รายงานผลการ ปฏิบัติ 22.1 การจัดทำแผนยุทธ- ศาสตร์(4ปี) และ แผน ปฏิบัติการประจำปี 2.2 การติดตามกำกับและ ทบทวนผลงานและ แผนงาน จัดเวทีทำแผนและ ร่วมวิเคราะห์ในมิติ ระบบงาน /รวบรวม เป็นแผนยุทธ์กรม และการDeployเป้า จัดทำแผนพัฒนา ระบบงานสนับสนุน วางระบบการราย- งานรองรับ(IT) วิเคราะห์ผลงานใน ภาพรวมตาม KPIsที่ สำคัญเสนอผู้บริหาร เป็นหลักจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ที่ประ- สานPIRAB/PMQA ครอบคลุม 4 มิติ วิเคราะห์ความเสี่ยง/ ผล กระทบทางลบ ดำเนินการตามแผน กำหนด KPIsที่ สำคัญ ติดตามผลและ รายงานผลงาน วิเคราะห์ผลงาน เสนอผู้บริหาร ร่วมพิจารณาใน การจัดทำแผน ยุทธ์/ตามภารกิจ ดำเนินการตาม แผนความเสี่ยง/ ผลกระทบทางลบ รายงานผลงาน ร่วมวิเคราะห์ ผลงาน ประเด็นที่ระบบงานจะต้องเชื่อมโยง กับเจ้าภาพยุทธศาสตร์

31 หมวด /ระบบ ประเด็นเรื่อง บทบาท เจ้าภาพ ระบบงาน เจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานย่อย 33.1 ระบบการรับฟัง C/SH 3.2 ระบบการจัดการข้อร้อง เรียน 3.3 ระบบการเปิดโอกาสให้ ปชช. มีส่วนร่วม 5 ระดับ 3.4 การสร้างเครือข่าย& กิจกรรมสัมพันธ์ 3.5 การกำหนดบริการที่จะ ปรับปรุงและวัดความพึง พอใจ วางระบบ & จัดทำ แบบสำรวจกลาง จัดช่องทางรับเรื่อง & แจ้งหน่วยที่ เกี่ยวข้องจัดการ ประสาน/รวบรวม ผลงาน จัดเวทีเพื่อกำหนด บริการที่จะปรับ ปรุงและวัดความ พึงพอใจ จัด Focus Gr.ราย ประเด็นยุทธ์ จัดการข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจ (ศอ.1-12) จัดช่องทาง & จัด การข้อร้องเรียน 4.14.1.1 การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลกลางตามยุทธ์และ พันธกิจ รวมทั้งระบบงาน 4.1.2 การพัฒนาระบบการเฝ้า ระวัง/เตือนภัย/ความเสี่ยง จัดการระบบข้อมูล /พัฒนาระบบ IT& การใช้ประโยชน์ เป็นแกนดำเนินการ พัฒนา ร่วมเสนอความ ต้องการ & ใช้ ประโยชน์ ร่วมพิจารณา & ดำเนินการตาม เกณฑ์ ร่วมเสนอความ ต้องการ& ใช้ ประโยชน์ ร่วมพิจารณา & ดำเนินการตาม เกณฑ์ ประเด็นที่ระบบงานจะต้องเชื่อมโยง กับเจ้าภาพยุทธศาสตร์ ทุกหน่วยวิเคราะห์เนื้องานที่จะเปิดโอกาสตามระดับที่เหมาะสม กำหนดกิจกรรมสัมพันธ์กับ C/SH ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ พิจารณากำหนดบริการที่จะปรับปรุง และวัดความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์

32 หมวด /ระบบ ประเด็นเรื่อง บทบาท เจ้าภาพ ระบบงาน เจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานย่อย 4.24.2.1 การจัดทำแผน จัดการความรู้และ ดำเนินการ 4.2.2 การจัดทำระบบ คลังความรู้ จัดทำแผนสนับสนุน KMให้เจ้าภาพยุทธ์/ หน่วยงานย่อย วางระบบ IT รองรับ ความรู้กลาง จัดทำแผน KM รองรับยุทธศาสตร์& ดำเนินการ(3เรื่อง) สร้างความรู้/สรุป บทเรียนส่งคลัง ความรู้กลาง จัดทำแผน KM ของ หน่วยงานย่อย & ดำเนินการ สร้างความรู้/สรุป บทเรียนส่งคลัง ความรู้กลาง 55.1 การวางแผนและ บริหารกำลังคน 5.2 จัดทำแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เป็นแกนจัดทำแผน บริหารกำลังคน - Role Profile - วิเคราะห์ปริมาณ/ คุณภาพ - การสรรหา/เกลี่ย กำลังคน - Career path เป็นแกนจัดทำแผน พัฒนาฯภาพรวม - รองรับยุทธ์/ภารกิจ - จัดทำกรอบการทำ IDP / HiPPS - พัฒนาเรื่องกลางๆ - Succession Plan - กรอบการประเมิน บุคคล ร่วมพิจารณาเกณฑ์ /เสนอความต้อง การ ร่วมเสนอความเห็น & ดำเนินการในฐานะ Line Manager พัฒนาในเรื่อง วิชาการเฉพาะ จัดทำ Performance Managementและ ประเมิน ร่วมพิจารณาเกณฑ์ /เสนอความต้องการ ร่วมเสนอความ เห็น & ดำเนินการใน ฐานะLine Manager พัฒนาในเรื่อง วิชาการเฉพาะ จัดทำ Performance Managementและ ประเมิน

33 หมวด /ระบบ ประเด็นเรื่อง บทบาท เจ้าภาพ ระบบงาน เจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานย่อย 5 (ต่อ)5.3 การสร้างความผาสุก/ ความพึงพอใจของ บุคลากร เป็นแกนวิเคราะห์ ปัจจัยการสร้างความ ผาสุก & จัดทำแผน ประเมินผล/ดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง ร่วมวิเคราะห์ และ ดำเนินการตามแผน ในฐานะ Line manager 66.1 การกำหนดกระบวนงาน ที่จะปรับปรุงและพัฒนา 6.2 การปรับปรุงพัฒนา กระบวนงาน เป็นแกนทำเกณฑ์ & จัดเวทีสนับสนุน & ร่วมจัดทำ SOP จัดเวทีประเมินผล/ ลปรร. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง วิเคราะห์/กำหนด กระบวนหลักสนับ สนุน &จัดทำ SOP ปฏิบัติตาม SOP & ร่วมประเมินผล ร่วมวิเคราะห์/ กำหนดกระบวน หลักสนับ สนุน & จัดทำ SOP ปฏิบัติตาม SOP ร่วมประเมินผล 77.1 การสื่อสารภายใน องค์การ วางระบบการสื่อสาร & ดำเนินการสื่อสาร ให้บุคลากรรับรู้ เสนอเรื่องที่จะ สื่อสารภายใน ดำเนินการสื่อสาร ภายในหน่วยย่อย ประเด็นที่ระบบงานจะต้องเชื่อมโยง กับเจ้าภาพยุทธศาสตร์

34 หน่วยงานเจ้าภาพ ระบบงาน หน่วยงานเจ้าภาพ ประเด็นยุทธ์ คณะ กก. อนก.PMQA SM/SLM 6 แผ่น ที่ใช้แนวคิด PMQA คำรับรองฯ กรม (SLM กรมที่บูรณาการกับระบบงาน) วิเคราะห์ระบบงานตามเกณฑ์ FL 123456 วางระบบงานแบบบูรณาการ กระบวนการ& เกณฑ์ คุณภาพ ของระบบงาน ชี้แจง คำรับรองหน่วยงาน SLM(สำนัก/กอง/ศอ.) ดำเนินงานตามคำรับรองฯ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ ทีมสนับสนุน PMQA ร่วมจัดทำ ระบบ แผนงาน ติดตาม/สนับ สนุน/ประเมินผล ติดตามกำกับ/รายงาน /ประเมินผล เพื่อให้การเชื่อมโยง PMQA กับ ยุทธศาสตร์เป็นเนื้อเดียวกัน จึงกำหนดให้ การจัดทำแผนปฏิบัติการรอบปี 53 จะ บูรณาการ PMQA เข้าไปในการทำแผนงาน อย่างจริงจัง โดยจะเริ่มในเดือน พฤษภาคม 52 นี้

35 กพร. กรม อนามัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบงาน PMQA และ มติการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ PMQA โดย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา หัวหน้า กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมอนามัย การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google