งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of Physical Activity Promotion Model for Workplace Personnel : A Case Study of Nestle (Thai) Company Limited. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายในสถานประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of Physical Activity Promotion Model for Workplace Personnel : A Case Study of Nestle (Thai) Company Limited. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายในสถานประกอบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of Physical Activity Promotion Model for Workplace Personnel : A Case Study of Nestle (Thai) Company Limited. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายในสถานประกอบการ : กรณีศึกษา บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ ดรุณี อ้นขวัญเมือง นักวิชาการสาธารณสุข 7 กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย

2 70% ประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ฯลฯ 70% ประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ฯลฯ ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉลี่ย 30 คนต่อวัน และแนวโน้มตายสูงขึ้น ตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉลี่ย 30 คนต่อวัน และแนวโน้มตายสูงขึ้น มากกว่า 10 ล้านคนมีภาวะความดันโลหิตสูง มากกว่า 10 ล้านคนมีภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน 3.2 ล้านคน (แสดงอาการแล้ว) ภาวะเบาหวาน 3.2 ล้านคน (แสดงอาการแล้ว) ประมาณ 10 ล้านคนมีน้ำตาลในเลือดสูงแต่ยังไม่แสดงอาการ ประมาณ 10 ล้านคนมีน้ำตาลในเลือดสูงแต่ยังไม่แสดงอาการ ประมาณ 15% มีภาวะไขมันในเลือดสูง ประมาณ 15% มีภาวะไขมันในเลือดสูง 15% มีรอบเอวเกินมาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 15% มีรอบเอวเกินมาตรฐาน เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 60% คนวัยทำงานเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย น้อยหรือไม่เคลื่อนไหวฯ 60% คนวัยทำงานเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย น้อยหรือไม่เคลื่อนไหวฯ คนไทย สาเหตุ ขาดการเคลื่อนไหว ออกแรง/ออกกำลังกาย บริโภคอาหาร ไม่เหมาะสมความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

3 1.ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหว ออกแรง/ออกกำลังกายในสถานประกอบการ 2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย สภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกำลังกายของบุคลากรในสถานประกอบการ 1. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลัง กายในสถานประกอบการ 2. พัฒนาสถานประกอบการตัวอย่างในการดำเนินงานส่งเสริม การเคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลังกายสำหรับบุคลากร

4 รูปแบบการวิจัย : ใช้รูปแบบ Action Research กระบวนการวิจัย : 2 กระบวนการ - การสำรวจ (Survey Research) - การสำรวจ (Survey Research) - การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของการ ทดลองรูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ด้วยการวัดก่อน-หลัง การทดลอง (Pre-Post test One Group Design) - การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของการ ทดลองรูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ด้วยการวัดก่อน-หลัง การทดลอง (Pre-Post test One Group Design) ประชากร: ประชากร: บุคลากรของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงาน ใหญ่ จำนวน 608 คน กลุ่มตัวอย่าง : บุคลากรที่สมัครใจร่วมโครงการ จำนวน 166 คน

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ส่วน แบบสำรวจสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ได้แก่ ส่วนสูง น้ำหนัก เส้นรอบเอว เส้นรอบสะโพก ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต อัตราเต้นหัวใจขณะพัก ความ อดทนแข็งแรงของหัวใจ/ระบบไหลเวียนเลือด ความอดทน แข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ก. แบบสำรวจสมรรถภาพทางกาย ด้วยการทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ได้แก่ ส่วนสูง น้ำหนัก เส้นรอบเอว เส้นรอบสะโพก ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต อัตราเต้นหัวใจขณะพัก ความ อดทนแข็งแรงของหัวใจ/ระบบไหลเวียนเลือด ความอดทน แข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ประเมินผลการทดสอบฯ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนา โดย กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ชุดที่ 1 เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุดที่ 1 เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุดที่ 2 เครื่องมือใช้ในการทดลอง ชุดที่ 2 เครื่องมือใช้ในการทดลอง

6

7 ข. แบบสำรวจสภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ข้อ ได้แก่ การมีโรคประจำตัว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มสุรา และ พฤติกรรมการออกกำลังกาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ( ต่อ ) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

8 ค. แบบสำรวจการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายใน วิถีชีวิตประจำวัน ข้อคำถาม 7 ข้อ ได้แก่ เวลาที่เคลื่อนไหว ออกแรงทั้งวัน บริบทการทำงาน การทำงานที่ต้องออก แรงอย่างหนัก การทำงานที่ต้องออกแรงปานกลาง การ เดินเท้าหรือถีบจักรยาน การปฏิบัติกิจกรรมเวลาว่างที่ต้อง ออกแรงอย่างหนัก การปฏิบัติกิจกรรมเวลาว่างที่ต้องออก แรงปานกลาง สร้างและพัฒนาจาก Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ( ต่อ ) วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ตามแนวทางในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลของ GPAQ

9 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ( ต่อ ) 2. เครื่องมือใช้ในการทดลอง โปรแกรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย - โปรแกรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบ วิธีการ การ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย เป็นระยะ (ระดับบุคคล และ ระดับกลุ่ม) - โปรแกรมเสริมทักษะการออกกำลังกายทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ด้วยรูปแบบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ แอโรบิก และ Body weight - สถานประกอบการสนับสนุนสถานที่เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายทุก วันเวลา 17.30 – 19.00 น. ด้วยรูปแบบ การเต้นแอโรบิก โยคะ ไทเก็ก ฯลฯ - ภาครัฐสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ VCD ส่งเสริมการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย เช่น การเดิน เดินขึ้นบันได ออกกำลังสะสม ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ 5A day ฯลฯ - ภาครัฐสนับสนุนสื่อ สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ VCD ส่งเสริมการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย เช่น การเดิน เดินขึ้นบันได ออกกำลังสะสม ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ 5A day ฯลฯ

10 การเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการทดลอง พฤษภาคม 2549 เก็บข้อมูลก่อน ทดลอง ทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย สำรวจสภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ สำรวจสภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ สำรวจการเคลื่อนไหว ออกแรง / ออกกำลังกาย ในวิถีชีวิตประจำวัน สำรวจการเคลื่อนไหว ออกแรง / ออกกำลังกาย ในวิถีชีวิตประจำวัน ทดลอง โปรแกรมส่งเสริม การเคลื่อนไหว ออกแรง / ออก กำลังกาย 6 เดือน เก็บข้อมูลก่อน ทดลอง ทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย สำรวจสภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ สำรวจสภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ สำรวนการเคลื่อนไหว ออกแรง / ออกกำลังกาย ในวิถีชีวิตประจำวัน สำรวนการเคลื่อนไหว ออกแรง / ออกกำลังกาย ในวิถีชีวิตประจำวัน ธันวาคม 2549

11 ระดับสมรรถภาพหัวใจ ระดับสมรรถภาพความดันโลหิต การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สรุปผลการวิจัย ( ก่อน - หลังการทดลอง )

12 ระดับความอดทนแข็งแรงของหัวใจและปอด ระดับดัชนีมวลกาย

13 ระดับความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ระดับความอดทนแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

14 การสำรวจสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ สภาวะสุขภาพ

15 การสำรวจสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

16 พฤติกรรมการออกกำลังกาย ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วัน ๆ 30 นาที การสำรวจสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ(ต่อ)

17 จำนวนวัน/สัปดาห์ของ การออกกำลังกาย XS.D. t-value dfp-value ก่อนการทดลอง.831.745 -8.571 629.000 หลังการทดลอง 2.171.676 จำนวนนาที/วันของ การออกกำลังกาย XS.D. t-value dfp-value ก่อนการทดลอง 15.3731.37 -2.981 629.003 หลังการทดลอง 23.5527.39 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนวัน-เวลา ของการออกกำลังกาย

18 การสำรวจการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย PA ครบเกณฑ์ภาพรวม ก่อนทดลอง = 42.10 หลังทดลอง = 60.30 การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายของบุคลากร PAปานกลาง = กิจกรรมที่ออกแรงพอประมาณ รู้สึกค่อนข้างเหนื่อย หายใจกระชั้นขึ้น ขณะออกแรงสามารถพูดคุยได้จบประโยค เกณฑ์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 30 นาที PAหนัก = กิจกรรมที่ออกแรงมาก รู้สึกเหนื่อย เหนื่อยมาก หายใจเร็ว แรง หอบ ขณะออกแรงไม่สามารถพูดคุยได้จบประโยค ต้องหยุดหายใจและพูดต่อ เกณฑ์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 20 นาที

19 การสำรวจสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ(ต่อ) จำนวนนาที/วันของ การออกกำลังกาย XS.D. t-value dfp-value ก่อนการทดลอง 0.611.943 -10.425 628.000 หลังการทดลอง 13.13 25.699 จำนวนนาที/วันของ การออกกำลังกาย XS.D. t-value dfp-value ก่อนการทดลอง2.052.655 -14.931 629.000 หลังการทดลอง 22.72 29.567 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เวลา ของPA หนัก ในช่วงเวลาว่าง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เวลา ของPA ปานกลาง ในช่วงเวลาว่าง

20 สรุป ผลการศึกษา ภายหลังการทดลอง ระดับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น ทั้งสมรรถภาพความอดทนของหัวใจและปอด ความอดทนของ กล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อระดับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น ทั้งสมรรถภาพความอดทนของหัวใจและปอด ความอดทนของ กล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ระดับสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรดีขึ้นระดับสภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรดีขึ้น  โรคประจำตัวของบุคลากรมีจำนวนลดลง ภาวการณ์ไม่มี โรคเพิ่มขึ้น  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์มีผู้ไม่ดื่มเพิ่ม มากขึ้น  พฤติกรรมการออกกำลังกาย มีผู้ที่ออกกำลังกายเป็น ประจำเพิ่มขึ้น  ค่าเฉลี่ยของจำนวนวัน และเวลาในการออกกำลังกาย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

21  ระดับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออก กำลังกายของบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติ กิจกรรมช่วงเวลาว่างที่ต้องออกแรงระดับหนัก และระดับ ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลังกาย ภายหลังการทดลอง

22 อภิปรายผล ผลการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา 6 เดือน เป็นตัวบ่งชี้ว่ารูปแบบที่ พัฒนา เป็นรูปแบบที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรได้นำไปปฏิบัติในวิถี ชีวิตประจำวัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังที่เป็นรูปแบบยาก ใช้รูปแบบการออกแรงง่าย ๆ ในวิถีชีวิต เช่น การเดิน เดินขึ้นบันได ออกกำลังเป็นช่วง ๆ ฯลฯ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้ ภาครัฐ ร่วมมือกับสถานประกอบการในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน โดยภาครัฐให้องค์ความรู้ แนวคิด ข้อแนะนำ สถาน ประกอบการ เห็นความสำคัญ ดำเนินการภายใต้แนวคิดและขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่อง สถานประกอบการ ขับเคลื่อนกระบวนการได้เอง หรือจัด จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการภายใต้แนวทางของภาครัฐ ร่วมกับสถานประกอบการเอง

23 ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารองค์กร ควรให้ความสำคัญ สนับสนุน และ ส่งเสริมการดำเนินการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออก กำลังกาย ให้บุคลากร เช่น การส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ เวลา วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ โดยเฉพาะจัดตั้งทีมงานให้การ สนับสนุน หรือเป็นผู้นำการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกำลังกาย หรือ จัดจ้างองค์กรที่มีความชำนาญเป็น ผู้นำส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ควรให้ ความสำคัญต่อการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้าง แรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเห็น ความสำคัญของการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลัง

24 มีการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายสำหรับบุคลากรในสถาน ประกอบการให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยสามารถดำเนินการใน รูปแบบของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดกระบวนการ องค์ความรู้ ผ่านสื่อมวลชน เว็บไซด์ ฯลฯ ที่บุคลากรสามารถ เข้าถึงได้ง่าย ควรมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการ เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรค์ และนำ ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt Development of Physical Activity Promotion Model for Workplace Personnel : A Case Study of Nestle (Thai) Company Limited. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายในสถานประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google