งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550 การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550 การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550 การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550

2 แนวความคิดของระบบต้นทุนกิจกรรม - ABC ซึ่งสามารถกำหนดขอบเขต ลักษณะ และ ปริมาณของงาน ตลอดจนสามารถวางแผน และควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากงานนี้ได้ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานดังกล่าว กิจกรรม หมายถึง งานหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการทำงานบรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารต้องจัดหาทรัพยากร ต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงาน ทรัพยากรกิจกรรมต้นทุน ผลิตภัณฑ์ / บริการ

3 การวิเคราะห์กิจกรรม ศูนย์ดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอะไรในการดำเนินการกิจกรรม – แรงงาน วัตถุดิบ / supplies อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ ความรู้ต่าง ๆ ฯลฯ ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมเท่ากับเท่าใด กิจกรรมนั้นเกิดคุณค่าแก่หน่วยงานหรือไม่

4 การวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน ตัวผลักดันต้นทุน (Cost driver) หมายถึง สาเหตุที่ทำให้เกิด ต้นทุน –Volume – based cost drivers เช่น หน่วยผลิต ชั่วโมงการ ทำงาน หน่วยนับปริมาณ –Transaction – based cost drivers เช่น ความยากง่ายใน การปฏิบัติงาน ฯลฯ นิยมวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดต้นทุนตามลำดับขั้นกิจกรรม เป็น 4 ระดับดังนี้ – ระดับหน่วยผลิต (Unit level) – ระดับกลุ่มงาน หรือขนาดคำสั่งในการทำงาน (Batch level) – ระดับกระบวนการทำงาน (Process level) – ระดับกิจกรรมโดยรวม (Organizational level)

5 ขั้นตอนในการคำนวณต้นทุน กิจกรรม 1. กำหนดสิ่งที่จะคิดต้นทุน (Cost objects) 2. การวิเคราะห์กิจกรรม / การจัดทำพจนานุกรม กิจกรรม 3. การกำหนดตัวผลัดดันกิจกรรม / การลงน้ำหนัก งาน หรือสัดส่วนในการทำกิจกรรม 4. การเก็บรวบรวม และระบุต้นทุนในการทำ กิจกรรม 5. การเก็บรวบรวมปริมาณงานของกิจกรรม หรือ ผลผลิตของกิจกรรม 6. การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม / ผลผลิตของหน่วยงาน

6 ต้นทุนรวมทางตรง (Total Direct Cost) Total Direct Cost (TDC) Labor Cost (LC) Material Cost (MC) Capital Cost (CC) ต้นทุนดำเนินการ (Operating Cost) * ต้องกระจาย ต้นทุนของ หน่วยงาน สนับสนุนอื่น

7 การกระจายต้นทุน การกระจายต้นทุน คือ การเคลื่อนย้ายต้นทุนของ หน่วยต้นทุนที่ทำหน้าที่สนับสนุน มาสู่หน่วยต้นทุน ที่ก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน เหตุผลที่สำคัญคือ – เพื่อให้ต้นทุนทั้งหมดมาตกอยู่ในหน่วยต้นทุนที่ ก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน ซึ่งทำให้ คำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างครอบคลุม ไม่มี ต้นทุนส่วนใดตกหล่น – เพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ในการสนับสนุน ซึ่งกันและกันของหน่วยต้นทุนต่าง ๆ ซึ่งจะ นำไปสู่การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานได้ ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

8 ข้อควรคำนึงในการกระจาย วิธีการกระจายที่แตกต่างกันให้ผลลัพธ์ แตกต่างกันเพียง ร้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 2 สิ่งสำคัญกว่าคือการใช้เกณฑ์การกระจายที่ เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน มากกว่าวิธีการกระจาย ดังนั้น จึงควรพยายามหาเกณฑ์การกระจายที่ เหมาะสมที่สุด

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550 การคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google