งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Logo แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ.2556-2559 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย วันที่ 28 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Logo แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ.2556-2559 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย วันที่ 28 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Logo แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ.2556-2559 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย วันที่ 28 สิงหาคม 2555

2 ๑. เราจะร่วมกันผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ใน การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ๒. เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลัก 3 ด้าน คือ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ ๓. เราจะให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นเข้มแข็ง คนไทยแข็งแรง” ปฏิญญาอุบลบุรี

3 พัฒนางาน พัฒนาระบบภาคีเครือข่าย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาบุคลากร วิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างความ เชื่อมั่น Outlet ที่ส่งผลต่อการ จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม สมรรถนะบุคลากร คิดเป็น ทำได้ ใส่ใจภาคี ยุทธศาสตร์พัฒนากรมอนามัย “ ระบบดี ภาคีแกร่ง แข็งวิชา”

4 POSITIONING กรมอนามัย “เป็น องค์กรหลักของประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีสุขภาพดี” เป็นผู้แทนประเทศและ ศูนย์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (International Collaboration Center) 5 เป็นศูนย์การพัฒนา ขีดความสามารถของ เครือข่ายและ ประชาชน (Training Center) 4 เป็นแกนหลักในการ สร้าง /ผลักดันนโยบาย และกฎหมาย (Policy & Regulation Center) 3 เป็นศูนย์องค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสาร (Knowledge & Communication Center) 1 องค์กรหลัก เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมของ ประเทศ ให้เกิดความเข้มแข็ง บนฐานแห่งความรู้ วิสัยทัศน์ เป็นแกนหลักใน การพัฒนาความ เข้มแข็งของ ระบบงาน HP./Env.H. (System Strengthening Center) 2

5 การมีความรับผิดชอบ (Accountability) การสังเคราะห์และใช้ความรู้ และการดูภาพรวม (Intelligence and oversight) การประสานงานและ สร้างความร่วมมือ (Collaboration and coalition building) การออกแบบระบบ (System design) POSITIONING กรมอนามัย “เป็น องค์กรหลักของประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีสุขภาพดี” การกำกับดูแล (Regulation) การกำหนดนโยบาย (Policy guidance) 1 ผู้อภิบาลระบบ ๑. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อให้ เกิดความเป็นเอกภาพ ๒. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ การอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย ๓. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคี เครือข่ายสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนในระบบ ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ 2 3 4 5 6

6 การอภิบาลระบบสุขภาพ (Health System Governance) หมายถึง การใช้อำนาจร่วมกันของกลไกและ หน่วยงานต่างๆ ในการกำกับทิศทางการตัดสินใจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น สุขภาวะ ของประชาชน ดังนั้น กลไกอภิบาลระบบฯ จึง ไม่ได้จำกัดที่กลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็น ปฏิสัมพันธ์ของกลไกทั้งหมดในสังคม ซึ่งแต่ละ กลไกมีพลังอำนาจในมิติที่แตกต่างกัน โดยมีมิติใน การอภิบาล 3 มิติ คือ การเป็นเครือข่ายการอภิบาล (Governance Network), ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ การอภิบาลที่อาศัย กระบวนการตรึกตรองสะท้อนคิด หรือ การอภิบาล สะท้อนคิด (Reflexive Governance)

7 Collaboration and Coalition Building ประสิทธิผล Governance Network Governance Network Reflexive Governance Reflexive Governance Good Governance Good Governance เป้าประสงค์ HP & EH System Strengthening HP & EH System Strengthening Accountability Intelligence and Oversight Policy Guidance Policy Guidance Regulation System Design System Design Healthy Places & Healthy People Healthy Places & Healthy People

8 กรมอนามัยอภิบาลระบบด้วย 1. PMQA 2. 6 Keys Function

9 Collaboration and Coalition Building ประสิทธิผล Governance Network Governance Network Reflexive Governance Reflexive Governance Good Governance Good Governance เป้าประสงค์ HP & EH System Strengthening HP & EH System Strengthening Accountability Intelligence and Oversight Policy Guidance Policy Guidance Regulation System Design System Design Healthy Places & Healthy People Healthy Places & Healthy People R&D M & E Surveillance Provider Support Funder Alliance People Protection And Empowerment HRM/HRD ICT/KM

10 Collaboration and Coalition Building ประสิทธิผล Governance Network Governance Network Reflexive Governance Reflexive Governance Good Governance Good Governance เป้าประสงค์ HP & EH System Strengthening HP & EH System Strengthening Accountability Intelligence and Oversight Policy Guidance Policy Guidance Regulation System Design System Design Healthy Places & Healthy People Healthy Places & Healthy People FRAGMENTATION

11 แก้ FRAGMENTATION 1.บูรณาการเครื่องมือต่างๆ ของกรมอนามัย 80 ยังแจ๋ว

12 การส่งเสริมสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย 80 ยัง แจ๋ว

13 กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ How to Meet New Mission & Roles ให้ความรู้ ดำเนินการ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้/ เทคโนโลยี มาตรฐาน กฏเกณฑ์ สื่อสารความเสี่ยง สร้างพลัง รวมพลัง เฝ้าระวัง กรม อนามัย ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ Deal with Policy Maker Deal With Provider Deal with Civil Society

14 กรมอนามัย สถานบริการ สาธารณสุข HPH GREEN&CLEAN องค์กรไร้พุง สายใยรักฯ YFHS DPAC ประชา สังคม SETTING ครอบครัว ศูนย์เด็ก โรงเรียน ที่ทำงาน วัด ชุมชน ท้องถิ่น พรบ.สธ.2535 ร้านอาหาร ตลาดสด ส้วมสาธารณะ สวนสาธารณะฯ กิจการที่เป็น อตร.ต่อสุขภาพ พัฒนาทักษะ ทุกกลุ่มวัย พัฒนาทักษะ ทุกกลุ่มวัย สื่อสารความเสี่ยง Nutrition Exercise Oral HealthSexual HealthSanitationMental Health คนไทยแข็งแรง การเฝ้าระวัง Behavioral Adaptation Behavioral Adaptation Environmental Adaptation Environmental Adaptation

15 80 ยังแจ๋ว 80 ยังแจ๋ว ลดปัจจัยเสี่ยง ในชุมชน (HIA) ลดปัจจัยเสี่ยง ในชุมชน (HIA) ลดการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ลดการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พัฒนาการ เด็กสมวัย พัฒนาการ เด็กสมวัย วิเคราะห์ มาตรการ เดิม ที่มีอยู่ วิเคราะห์ มาตรการ เดิม ที่มีอยู่ สังเคราะห์ มาตรการ ใหม่ สังเคราะห์ มาตรการ ใหม่ PILOT PROJECT PILOT PROJECT มาตรฐาน

16 กรม อนามัย (สสจ) สสอ. ท้องถิ่น ประชา สังคม คนไทย แข็งแรง แนวคิดการพัฒนาภาคี

17 สสอ. สถานบริการ สาธารณสุข HPH GREEN&CLEAN องค์กรไร้พุง สายใยรักฯ YFHS DPAC ประชา สังคม SETTING ครอบครัว ศูนย์เด็ก โรงเรียน ที่ทำงาน วัด ชุมชน ท้องถิ่น พรบ.สธ.2535 ร้านอาหาร ตลาดสด ส้วมสาธารณะ สวนสาธารณะฯ กิจการที่เป็น อตร.ต่อสุขภาพ พัฒนาทักษะ ทุกกลุ่มวัย พัฒนาทักษะ ทุกกลุ่มวัย สื่อสารความเสี่ยง Nutrition Exercise Oral HealthSexual HealthSanitationMental Health คนไทยแข็งแรง การเฝ้าระวัง Behavioral Adaptation Behavioral Adaptation Environmental Adaptation Environmental Adaptation

18 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ท้องถิ่น สสจ. สสอ. ประชา สังคม ผู้รับบริการ กรม อนามัย จัดบริการ คุณภาพ ความ คาดหวัง - ท้องถิ่นทำได้(SOP) - ทำได้ดีมีมาตรฐาน(EHA) - สืบสานความยั่งยืน (Regulation/ประชาคม) การกระจาย อำนาจ บทบาทตาม กฎหมาย สนับสนุน วิชาการ ความ คาดหวัง ร่วม พัฒนา ความ คาดหวัง

19 แก้ FRAGMENTATION 2. ระบุภาคีเครือข่ายแต่ละระดับให้ชัดเจน สำนัก กอง สำนัก กอง ศูนย์ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับพื้นที่ X

20 กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ How to Meet New Mission & Roles ให้ความรู้ ดำเนินการ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้/ เทคโนโลยี มาตรฐาน กฏเกณฑ์ สื่อสารความเสี่ยง สร้างพลัง รวมพลัง เฝ้าระวัง กรม อนามัย ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ Deal with Policy Maker Deal With Provider Deal with Civil Society

21 องค์ความรู้/เทคโนโลยี มาตรฐาน กฎเกณฑ์ (กองแผนงาน-KM) สร้างพลัง รวมพลัง สำนัก กอง วิชาการ ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ Deal with Policy Maker Deal With Provider Deal with Civil Society ศูนย์ อนามัย R & D (กพว.) M & E (กองแผนงาน) Surveillance (กองแผนงาน) Risk Communication (สลก.) Building Capacity (กองการ เจ้าหน้าที่) Training Center Marketing Database (กองแผนงาน) Marketing ( สลก.) Marketing KM (กองแผน)

22 ระบบงานเจ้าภาพสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง โครงการ ร่วม การพัฒนาองค์กร R & Dสำนักที่ปรึกษา ผลิตองค์ความรู้/เทคโนโลยี มาตรฐาน กฎเกณฑ์ (กองแผนงาน-KM) Surveillanceกองแผนงาน ICT (Database)กองแผนงาน KMกองแผนงาน Building Capacityกองการเจ้าหน้าที่ การขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย Marketingสลก. M & Eกองแผนงาน Training Centerศูนย์อนามัย Risk Communicationสลก. ระบบที่กรมอนามัยยังต้องพัฒนา

23 ระบบงานเจ้าภาพกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง โครงการ ร่วม การพัฒนาองค์กร R & Dกพว. Surveillanceพส. / พว. ICTบริหารยุทธ์ KMจศ. Building Capacityอำนวยการ การขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย Marketingพส. / พว. M & Eบริหารยุทธ์ Training Centerจศ. Risk Communicationพส. / พว. ระบบที่ศูนย์อนามัยยังต้องพัฒนา

24 K. Center ศูนย์สาธิต K. Center ศูนย์สาธิต Building Capacity Information System ผลิต (R&D) -ความรู้ -นวัตกรรม -หลักสูตร ผลิต (R&D) -ความรู้ -นวัตกรรม -หลักสูตร 80 ยังแจ๋ว 80 ยังแจ๋ว สาธารณสุข สสจ./สสอ. สาธารณสุข สสจ./สสอ. คนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ M & E After Sale Service -วิชาการ/กฎหมาย -รับรองมาตรฐาน -คุ้มครองผู้บริโภค After Sale Service -วิชาการ/กฎหมาย -รับรองมาตรฐาน -คุ้มครองผู้บริโภค Health Outcome Marketing -ชี้แจง/ถ่ายทอด -รณรงค์/สร้างกระแส -ขับเคลื่อน HPP Marketing -ชี้แจง/ถ่ายทอด -รณรงค์/สร้างกระแส -ขับเคลื่อน HPP การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย (TRAINING CENTER) การสื่อสารความเสี่ยง Surveillance

25 9/17/2014 ก


ดาวน์โหลด ppt Logo แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ.2556-2559 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย วันที่ 28 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google