งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย
พ.ศ การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย วันที่ 28 สิงหาคม 2555

2 ปฏิญญาอุบลบุรี ๑. เราจะร่วมกันผลักดันบทบาทของกรมอนามัย ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ๒. เราเห็นพ้องต้องกันต่อการขับเคลื่อน โดยยึดหลัก 3 ด้าน คือ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาระบบ ๓. เราจะให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นเข้มแข็ง คนไทยแข็งแรง”

3 ยุทธศาสตร์พัฒนากรมอนามัย “ระบบดี ภาคีแกร่ง แข็งวิชา”
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี Outlet ที่ส่งผลต่อการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบภาคีเครือข่าย วิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างความเชื่อมั่น พัฒนางาน พัฒนาบุคลากร สมรรถนะบุคลากร คิดเป็น ทำได้ ใส่ใจภาคี

4 POSITIONING กรมอนามัย
วิสัยทัศน์ “เป็น องค์กรหลักของประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี” เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความเข้มแข็งบนฐานแห่งความรู้ องค์กรหลัก เป็นแกนหลักในการสร้าง /ผลักดันนโยบายและกฎหมาย (Policy & Regulation Center) 3 เป็นศูนย์การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายและประชาชน (Training Center) 4 เป็นแกนหลักในการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงาน HP./Env.H. (System Strengthening Center) 1 2 เป็นศูนย์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสาร (Knowledge & Communication Center) เป็นผู้แทนประเทศและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Collaboration Center) 5

5 4 1 2 3 6 5 POSITIONING กรมอนามัย วิสัยทัศน์
๑. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ๒. เป็นองค์กรวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มวัย ๓. พัฒนาสมรรถนะและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายสามารถทำบทบาทหน้าที่ของตนในระบบส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ “เป็น องค์กรหลักของประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี” ผู้อภิบาลระบบ 4 การประสานงานและสร้างความร่วมมือ (Collaboration and coalition building) 1 2 3 การกำหนดนโยบาย (Policy guidance) การออกแบบระบบ (System design) การกำกับดูแล (Regulation) 6 5 การสังเคราะห์และใช้ความรู้ และการดูภาพรวม (Intelligence and oversight) การมีความรับผิดชอบ (Accountability)

6 การอภิบาลระบบสุขภาพ (Health System Governance)
หมายถึง การใช้อำนาจร่วมกันของกลไกและหน่วยงานต่างๆ ในการกำกับทิศทางการตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น สุขภาวะของประชาชน ดังนั้น กลไกอภิบาลระบบฯ จึงไม่ได้จำกัดที่กลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ของกลไกทั้งหมดในสังคม ซึ่งแต่ละกลไกมีพลังอำนาจในมิติที่แตกต่างกัน โดยมีมิติในการอภิบาล 3 มิติ คือ การเป็นเครือข่ายการอภิบาล (Governance Network), ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ การอภิบาลที่อาศัยกระบวนการตรึกตรองสะท้อนคิด หรือ การอภิบาลสะท้อนคิด (Reflexive Governance)

7 Collaboration and Coalition Building Intelligence and Oversight
เป้าประสงค์ Healthy Places & Healthy People ประสิทธิผล HP & EH System Strengthening Governance Network Collaboration and Coalition Building Reflexive Governance Policy Guidance System Design Regulation Good Governance Intelligence and Oversight Accountability

8 กรมอนามัยอภิบาลระบบด้วย 1. PMQA 2. 6 Keys Function

9 Collaboration and Coalition Building Intelligence and Oversight
เป้าประสงค์ Healthy Places & Healthy People ประสิทธิผล People Protection And Empowerment HP & EH System Strengthening Governance Network Provider Support Funder Alliance Collaboration and Coalition Building Reflexive Governance M & E Surveillance Policy Guidance System Design Regulation R&D Good Governance HRM/HRD ICT/KM Intelligence and Oversight Accountability

10 Collaboration and Coalition Building Intelligence and Oversight
เป้าประสงค์ Healthy Places & Healthy People ประสิทธิผล HP & EH System Strengthening Governance Network FRAGMENTATION Collaboration and Coalition Building Reflexive Governance Policy Guidance System Design Regulation Good Governance Intelligence and Oversight Accountability

11 แก้ FRAGMENTATION บูรณาการเครื่องมือต่างๆ ของกรมอนามัย 80 ยังแจ๋ว

12 การส่งเสริมสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย 80 ยัง แจ๋ว

13 กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ
How to Meet New Mission & Roles Policy Maker Deal with Civil Society บุคคล + ชุมชน Deal with Policy Maker สื่อสารความเสี่ยง สร้างพลัง รวมพลัง องค์ความรู้/เทคโนโลยี ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ กรมอนามัย มาตรฐาน กฏเกณฑ์ ให้ความรู้ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน Deal With Provider เฝ้าระวัง กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ

14 กิจการที่เป็นอตร.ต่อสุขภาพ
กรมอนามัย สถานบริการ สาธารณสุข HPH GREEN&CLEAN องค์กรไร้พุง สายใยรักฯ YFHS DPAC ประชาสังคม SETTING ครอบครัว ศูนย์เด็ก โรงเรียน ที่ทำงาน วัด ชุมชน ท้องถิ่น พรบ.สธ.2535 ร้านอาหาร ตลาดสด ส้วมสาธารณะ สวนสาธารณะฯ กิจการที่เป็นอตร.ต่อสุขภาพ สื่อสารความเสี่ยง การเฝ้าระวัง Behavioral Adaptation Environmental Adaptation พัฒนาทักษะ ทุกกลุ่มวัย Nutrition Exercise Oral Health Sexual Health Mental Health Sanitation คนไทยแข็งแรง

15 80 ยังแจ๋ว มาตรฐาน พัฒนาการ เด็กสมวัย วิเคราะห์ มาตรการ สังเคราะห์
เดิม ที่มีอยู่ สังเคราะห์ มาตรการ ใหม่ 80 ยังแจ๋ว ลดการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ลดปัจจัยเสี่ยง ในชุมชน (HIA) PILOT PROJECT มาตรฐาน

16 แนวคิดการพัฒนาภาคี คนไทย ท้องถิ่น แข็งแรง ประชาสังคม (สสจ)สสอ. กรม
อนามัย

17 กิจการที่เป็นอตร.ต่อสุขภาพ
สสอ. สถานบริการ สาธารณสุข HPH GREEN&CLEAN องค์กรไร้พุง สายใยรักฯ YFHS DPAC ประชาสังคม SETTING ครอบครัว ศูนย์เด็ก โรงเรียน ที่ทำงาน วัด ชุมชน ท้องถิ่น พรบ.สธ.2535 ร้านอาหาร ตลาดสด ส้วมสาธารณะ สวนสาธารณะฯ กิจการที่เป็นอตร.ต่อสุขภาพ สื่อสารความเสี่ยง การเฝ้าระวัง Behavioral Adaptation Environmental Adaptation พัฒนาทักษะ ทุกกลุ่มวัย Nutrition Exercise Oral Health Sexual Health Mental Health Sanitation คนไทยแข็งแรง

18 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ผู้รับบริการ จัดบริการคุณภาพ การกระจาย อำนาจ ความคาดหวัง - ท้องถิ่นทำได้(SOP) - ทำได้ดีมีมาตรฐาน(EHA) - สืบสานความยั่งยืน (Regulation/ประชาคม) ท้องถิ่น บทบาทตามกฎหมาย กรมอนามัย สสจ. สสอ. ประชาสังคม ความคาดหวัง ความคาดหวัง สนับสนุนวิชาการ ร่วม พัฒนา

19 แก้ FRAGMENTATION X 2. ระบุภาคีเครือข่ายแต่ละระดับให้ชัดเจน
ระดับนานาชาติ สำนัก กอง ระดับประเทศ X ศูนย์ ระดับพื้นที่

20 กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ
How to Meet New Mission & Roles Policy Maker Deal with Civil Society บุคคล + ชุมชน Deal with Policy Maker สื่อสารความเสี่ยง สร้างพลัง รวมพลัง องค์ความรู้/เทคโนโลยี ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ กรมอนามัย มาตรฐาน กฏเกณฑ์ ให้ความรู้ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน Deal With Provider เฝ้าระวัง กำกับ ตรวจสอบ สะท้อนปัญหา ความต้องการ

21 KM (กองแผน) Deal with Civil Society ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ
Policy Maker Deal with Civil Society Marketing (สลก.) Deal with Policy Maker Risk Communication (สลก.) สร้างพลัง รวมพลัง ภาคี ท้องถิ่น ประชา สังคม ภาครัฐ Building Capacity (กองการ เจ้าหน้าที่) Marketing ศูนย์ อนามัย สำนัก กอง วิชาการ องค์ความรู้/เทคโนโลยี มาตรฐาน กฎเกณฑ์(กองแผนงาน-KM) Training Center Deal With Provider Marketing R & D (กพว.) Surveillance (กองแผนงาน) Database (กองแผนงาน) M & E (กองแผนงาน)

22 ระบบที่กรมอนามัยยังต้องพัฒนา
ระบบงาน เจ้าภาพ สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง โครงการ ร่วม การพัฒนาองค์กร R & D สำนักที่ปรึกษา ผลิตองค์ความรู้/เทคโนโลยี มาตรฐาน กฎเกณฑ์ (กองแผนงาน-KM) Surveillance กองแผนงาน ICT (Database) KM Building Capacity กองการเจ้าหน้าที่ การขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย Marketing สลก. M & E Training Center ศูนย์อนามัย Risk Communication

23 ระบบที่ศูนย์อนามัยยังต้องพัฒนา
ระบบงาน เจ้าภาพ กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง โครงการ ร่วม การพัฒนาองค์กร R & D กพว. Surveillance พส. / พว. ICT บริหารยุทธ์ KM จศ. Building Capacity อำนวยการ การขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย Marketing M & E Training Center Risk Communication

24 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
Health Outcome คนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ 80 ยังแจ๋ว Surveillance สาธารณสุข สสจ./สสอ. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย (TRAINING CENTER) การสื่อสารความเสี่ยง ผลิต (R&D) -ความรู้ นวัตกรรม หลักสูตร Marketing -ชี้แจง/ถ่ายทอด -รณรงค์/สร้างกระแส ขับเคลื่อน HPP After Sale Service -วิชาการ/กฎหมาย -รับรองมาตรฐาน -คุ้มครองผู้บริโภค M & E K. Center ศูนย์สาธิต Building Capacity Information System

25 สวัสดี 4/4/2017


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google