งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PrtScrn หน้าปก. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 หัวข้อ วัตถุประสงค์ของการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PrtScrn หน้าปก. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 หัวข้อ วัตถุประสงค์ของการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PrtScrn หน้าปก

2 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 หัวข้อ วัตถุประสงค์ของการประชุม

3 3 วัตถุประสงค์ของการประชุม 1. เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 2. เพื่อชี้แจงกรอบและเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลไก การดำเนินงาน และปฏิทินการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

4 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ปี 2555 4 มิติภายนอก : ประสิทธิผล (น้ำหนักร้อยละ 60 )

5 5 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงและนโยบาย สำคัญ/พิเศษของรัฐบาล รายงานใน ระดับ กระทรวง

6 6 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกันระหว่างกระทรวง รายงาน ในระดับ กระทรวง

7 7 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มภารกิจ คะแนนภาพรวม 4.5180 3.1 ร้อยละของ รพ. ในและนอกสังกัด กท.สธ. ที่ผ่านการประเมิน กระบวนการ HPH+ 3.2 ร้อยละ ความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นต่อผลงานวิชาการของ กลุ่มเป้าหมายที่ได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ รวมทั้ง การอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ บูรณาการงานร่วมกัน

8 8 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 65.7568.2570.7573.2575.75 ร้อยละของ รพ. ในและนอกสังกัด กท.สธ. ที่ผ่านการประเมินกระบวนการ HPH+ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการ ดำเนินงาน 73.34 คะแนนที่ได้ 4.0360 เกณฑ์การให้คะแนน

9 9 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 6570758085 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ต่อผลงานวิชาการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบูรณาการงานร่วมกัน ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลการ ดำเนินงาน 94.16 คะแนนที่ได้ 5.0000 เกณฑ์การให้คะแนน

10 ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ ของกรมหรือเทียบเท่า 10 ตัวชี้วัดที่ 4 คะแนนภาพรวม 4.8250 4.1 ร้อยละของ รพ. สายใยรักแห่ง ครอบครัวที่ผ่าน เกณฑ์ระดับทอง 4.2 จำนวน ร.ร. ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานการ ประเมิน ร.ร. ส่งเสริม สุขภาพระดับเพชร 4.3 จำนวน จังหวัดที่มีสถาน บริการสา’สุข ต้นแบบลดโลกร้อน

11 11 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 8889909192 ร้อยละของ รพ. สายใยรักแห่ง ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง ตัวชี้วัดที่ 4.1 ผลการ ดำเนินงาน 95.50 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000

12 12 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 53657789101 จำนวน ร.ร. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การประเมิน ร.ร. ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตัวชี้วัดที่ 4.2 ผลการ ดำเนินงาน 105 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000

13 13 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 4653616876 จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการ สาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ตัวชี้วัดที่ 4.3 ผลการ ดำเนินงาน 72 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 4.5000

14 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ปี 2555 14 มิติภายนอก : คุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 10 )

15 15 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 6570758085 ผลการดำเนินงาน N/A (รอผลการประเมินจาก สำนักงาน ก.พ.ร.) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 1.0000

16 16 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจ ของผู้กำหนด นโยบาย ยกเลิก ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 24 ลงวันที่ 5 พ.ย. 55

17 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ปี 2555 17 มิติภายใน : ประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ 15 )

18 18 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ ต้นทุนหน่วย ผลผลิต ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 1-4 ขั้นตอนที่ 1-5 ผลการ ดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1-5 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000

19 19 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผน ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 85.0087.5090.0092.5095.00 ผลการ ดำเนินงาน 94.32 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 4.7280

20 20 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายลงทุน ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 7071727374 ผลการ ดำเนินงาน 65.10 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 1.0000

21 21 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 9192939495 ผลการ ดำเนินงาน 89.73 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 1.0000

22 ระดับความสำเร็จของ ปริมาณผลผลิตที่ทำได้ จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตาม เอกสารงบประมาณ รายจ่าย 22 ตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนภาพรวม 5.0000 11.1 โครงการ ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม 11.2 ประชาชนและ บุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 11.3 นมผง ที่ได้รับการจัดหา เพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ HIV จาก แม่สู่ลูก ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2

23 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 80859095100 23 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 20 โครงการ) ตัวชี้วัดที่ 11.1 ผลการ ดำเนินงาน 100 (20 โครงการ) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000 ผลผลิตที่ 1

24 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 80859095100 24 ร้อยละของประชาชนและบุคลากร ภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 77,000 คน) ตัวชี้วัดที่ 11.2 ผลการ ดำเนินงาน 100 (77,280 คน) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000 ผลผลิตที่ 1

25 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 80859095100 25 ร้อยละของนมผงที่ได้รับการจัดหา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (เป้าหมาย 268,800 กิโลกรัม) ตัวชี้วัดที่ 11.3 ผลการ ดำเนินงาน 100 (268,800 kg) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000 ผลผลิตที่ 2

26 26 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 ผลการ ดำเนินงาน 3.5 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 3.5000

27 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของส่วนราชการ 27 ตัวชี้วัดที่ 12 (ต่อ) คะแนนที่ได้ 3.5000 ปริมาณการใช้ พลังงาน ปีงบฯ พ.ศ.2554 ปีงบฯ พ.ศ.2555 ร้อยละที่ ประหยัดได้ น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 166,425.60141,284.45 15.11 ไฟฟ้า (kWh)1,756,834.001,901,677.00 -8.24

28 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ปี 2555 28 มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ (น้ำหนักร้อยละ 15 )

29 29 ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนา สมรรถนะของ บุคลากร ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 ผลการ ดำเนินงาน N/A (รอผลการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 ปี 55) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 1.0000

30 ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนา ปรับปรุง สารสนเทศ 30 ตัวชี้วัดที่ 14 คะแนนภาพรวม 4.6000 14.1 ส่วนต่าง ระหว่างความเห็น และความสำคัญต่อ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานสารสนเทศ 14.2 จำนวน ข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพ ของระบบ สารสนเทศ

31 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 31 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ ความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 14.1 ผลการ ดำเนินงาน 4.2 คะแนนที่ได้ 4.2000 เกณฑ์การให้คะแนน GAP ครั้งที่ 1 GAP ครั้งที่ 2 0.30.4 +0.1

32 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 ≤ 678910 32 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 14.2 ผลการ ดำเนินงาน 10 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000

33 ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรม องค์การ 33 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับคะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 12345 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนินงาน 3 คะแนนที่ได้ 3.0000 GAP ครั้งที่ 1 GAP ครั้งที่ 2 0.4 0

34 หมายเหตุ : คิดจากคะแนนเต็ม 70 (ไม่รวม ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 3.7761 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน ตัวชี้วัด ค่าคะแนน มิติภายในมิติภายนอก = 4.50-5.00 = 3.50-4.49 = 2.50-3.49 = 1.50-2.49 = 1.00-1.49 = N/A 34

35 35 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

36 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ Joint KPI (27) 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10)  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12  การรับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. งานตามเป้าหมายผลผลิต (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การปราบปรามการทุจริต (กรม อ. กำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานเพิ่มเติม) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) 36 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

37 ตัวชี้วัดระดับกรมตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก 1 - ตัวชี้วัดที่กรมเสนอ ก.พ.ร. 4 ตัว - ตัวชี้วัดระหว่างกรมกับหน่วยงาน 1.1 – 1.18 1.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก ของกระทรวง 1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 1.3 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2.1 กระบวนงาน..... 2.2 กระบวนงาน..... 3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 การปราบปรามการทุจริต 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 4 5 ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 5 6 การประหยัดพลังงาน 6 7 การปรับปรุงกระบวนการ 7 ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่บุคคล 8 การพัฒนาบุคลากร 8 การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กับ C/SH 9 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 9 การรายงานข้อมูลแผน/ผล 10 การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 10 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 11 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 11 การปรับปรุงกระบวนการ 37     ลำดับตัวชี้วัดระดับกรม-หน่วยงาน

38 38 ตัวชี้วัดหน่วยงานเจ้าภาพ KPI 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.3 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีพฤติกรรมการ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.5 ร้อยละอำเภอที่มีผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.6 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการ ดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.7 ร้อยละวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. (รพศ. รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์ รพ. ตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ KPI 1.9 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุม น้ำหวานและ ขนมกรุบกรอบ สำนักทันตสาธารณสุข ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติประสิทธิผล

39 39 ตัวชี้วัดหน่วยงานเจ้าภาพ KPI 1.10 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็ม ศักยภาพ สำนักโภชนาการ KPI 1.11 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงสำนักโภชนาการ KPI 1.12 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัด สป.สธ.มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กองออกกำลังกายฯ KPI 1.13 จำนวน อปท. ที่มีระบบการจัดการสุขาภิบาล อาหารระดับพื้นฐาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ KPI 1.14 จำนวน อปท. ที่มีระบบการจัดบริการน้ำบริโภค ระดับพื้นฐาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ KPI 1.15 จำนวนระบบประปาได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ KPI 1.16 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัด สป. กท.สธ. มีการดำเนินกิจกรรม GREEN ครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม KPI 1.17 จำนวนการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบฯ KPI 1.18 จำนวนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบฯ ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติประสิทธิผล

40 40 ตัวชี้วัดหน่วยงานเจ้าภาพ KPI 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร KPI 3 การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ KPI 4 ร้อยละความสำเร็จของการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง KPI 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณ ผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร งบประมาณรายจ่าย กองแผนงาน KPI 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานเลขานุการกรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติประสิทธิภาพ

41 41 ตัวชี้วัดหน่วยงานเจ้าภาพ KPI 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล (หมวด 2) กองแผนงาน KPI 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง รวมถึง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย (หมวด 3) สำนักงานเลขานุการกรม KPI 9 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล แผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ ให้มีความครบถ้วน และทันสมัย (หมวด 4) กองแผนงาน KPI 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรกรมอนามัย (หมวด 5) กองการเจ้าหน้าที่ KPI 11 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย (หมวด 6) สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองคลัง ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติพัฒนาองค์การ

42 42 กลไกการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 4 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 5 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 8 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 9 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 10 เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ 11 เครือข่าย กพร. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย คณะทำงาน หมวด 2 คณะทำงาน หมวด 3 คณะทำงาน หมวด 4 คณะทำงาน หมวด 5 คณะทำงาน หมวด 6 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

43 43 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 267/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กพร. กรมอนามัย องค์ประกอบ อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดี (ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) รองอธิบดี (ด้านบริหาร) ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม ทันตสาธารณสุข สุขาภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ศูนย์/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ปรึกษา ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

44 44 บทบาทหน้าที่

45 45 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1102/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ องค์ประกอบคณะทำงาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวด 5 ก ารมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

46 46 บทบาทหน้าที่

47 47 บทบาทหน้าที่เพิ่มเติม (เฉพาะคณะทำงานหมวด 5)

48 48 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 14/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่าย กพร. ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ ผู้แทนจากทุกหน่วยงานสังกัดกรม อนามัย หน่วยงานละ 3-5 คน

49 ไม่ได้ ข้อสรุป ไม่เห็นด้วย 49 ลงนาม 15 ก.พ.56 ได้ข้อสรุป เห็นด้วย เจ้าภาพจัดทำ รายละเอียด คำรับรองฯ หน่วยงาน หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสม (ในที่ประชุมชี้แจง) เจ้าภาพชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน หน่วยงานจัดทำค่าเป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เหตุผลของเรื่อง กพร. กรม หน่วยงานเจ้าภาพ รองอธิบดีที่ กำกับดูแล/ จัดเจรจา เจรจาในที่ประชุม กพร. กรม รายงาน SAR ผ่าน DOC รอบ 6 เดือน (ภายใน 1 เม.ย.56) 9 เดือน (ภายใน 1 ก.ค.56) 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย.56) ปฏิทินการดำเนินงาน

50 50


ดาวน์โหลด ppt PrtScrn หน้าปก. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2 หัวข้อ วัตถุประสงค์ของการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google