งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PrtScrn หน้าปก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PrtScrn หน้าปก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PrtScrn หน้าปก

2 หัวข้อ วัตถุประสงค์ของการประชุม ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ รอบ 12 เดือน แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2

3 วัตถุประสงค์ของการประชุม
1. เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 2. เพื่อชี้แจงกรอบและเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลไก การดำเนินงาน และปฏิทินการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 3

4 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
รอบ 12 เดือน ปี 2555 มิติภายนอก : ประสิทธิผล (น้ำหนักร้อยละ 60) 4

5 รายงานในระดับกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและนโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล รายงานในระดับกระทรวง 5

6 รายงานในระดับกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง รายงานในระดับกระทรวง 6

7 4.5180 ตัวชี้วัดที่ 3 3.1 ร้อยละของ รพ. คะแนนภาพรวม
ในและนอกสังกัด กท.สธ. ที่ผ่านการประเมินกระบวนการ HPH+ ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 3.2 ร้อยละ ความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นต่อผลงานวิชาการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ รวมทั้ง การอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ บูรณาการงานร่วมกัน คะแนนภาพรวม 4.5180 7

8 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดำเนินงาน 73.34 คะแนนที่ได้ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของ รพ. ในและนอกสังกัด กท.สธ. ที่ผ่านการประเมินกระบวนการ HPH+ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 65.75 68.25 70.75 73.25 75.75 8

9 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับคะแนน คะแนนที่ได้ 5.0000 ผลการดำเนินงาน 94.16
ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อผลงานวิชาการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบูรณาการงานร่วมกัน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 65 70 75 80 85 9

10 4.8250 ตัวชี้วัดที่ 4 4.1 ร้อยละของ คะแนนภาพรวม
รพ. สายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจของกรมหรือเทียบเท่า 4.2 จำนวน ร.ร. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ร.ร. ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 4.3 จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการสา’สุข ต้นแบบลดโลกร้อน คะแนนภาพรวม 4.8250 10

11 ร้อยละของ รพ. สายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง
ผลการดำเนินงาน 95.50 คะแนนที่ได้ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของ รพ. สายใยรักแห่งครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 88 89 90 91 92 11

12 จำนวน ร.ร. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ร.ร. ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ผลการดำเนินงาน 105 คะแนนที่ได้ ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวน ร.ร. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน ร.ร. ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 53 65 77 89 101 12

13 จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการ สาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
ผลการดำเนินงาน 72 คะแนนที่ได้ ตัวชี้วัดที่ 4.3 จำนวนจังหวัดที่มีสถานบริการ สาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 46 53 61 68 76 13

14 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
รอบ 12 เดือน ปี 2555 มิติภายนอก : คุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 10) 14

15 (รอผลการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.)
ผลการดำเนินงาน N/A (รอผลการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 65 70 75 80 85 15

16 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย ยกเลิก ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 24 ลงวันที่ 5 พ.ย. 55 16

17 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
รอบ 12 เดือน ปี 2555 มิติภายใน : ประสิทธิภาพ (น้ำหนักร้อยละ 15) 17

18 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนหน่วยผลผลิต
ผลการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1-5 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนหน่วยผลผลิต คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 1-4 ขั้นตอนที่ 1-5 18

19 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 8 ผลการดำเนินงาน 94.32 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 85.00 87.50 90.00 92.50 95.00 19

20 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการดำเนินงาน 65.10 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 70 71 72 73 74 20

21 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 10 ผลการดำเนินงาน 89.73 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 91 92 93 94 95 21

22 11.3 นมผงที่ได้รับการจัดหาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
11.1 โครงการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 11.2 ประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 11.3 นมผงที่ได้รับการจัดหาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก คะแนนภาพรวม 5.0000 ผลผลิตที่ 2 22

23 ผลผลิตที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 11.1 ระดับคะแนน ร้อยละความสำเร็จของโครงการ
ผลการดำเนินงาน 100 (20 โครงการ) คะแนนที่ได้ ผลผลิตที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 11.1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 20 โครงการ) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80 85 90 95 100 23

24 ผลผลิตที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 ระดับคะแนน ร้อยละของประชาชนและบุคลากร
ผลการดำเนินงาน 100 (77,280 คน) คะแนนที่ได้ ผลผลิตที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละของประชาชนและบุคลากร ภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย 77,000 คน) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80 85 90 95 100 24

25 ผลผลิตที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับคะแนน
ผลการดำเนินงาน 100 (268,800 kg) คะแนนที่ได้ ผลผลิตที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 11.3 ร้อยละของนมผงที่ได้รับการจัดหา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก (เป้าหมาย 268,800 กิโลกรัม) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80 85 90 95 100 25

26 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลการดำเนินงาน 3.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 26

27 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 12 (ต่อ) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คะแนนที่ได้ ปริมาณการใช้พลังงาน ปีงบฯ พ.ศ.2554 ปีงบฯ พ.ศ.2555 ร้อยละที่ประหยัดได้ น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 166,425.60 141,284.45 15.11 ไฟฟ้า (kWh) 1,756,834.00 1,901,677.00 -8.24 27

28 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
รอบ 12 เดือน ปี 2555 มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ (น้ำหนักร้อยละ 15) 28

29 (รอผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปี 55)
ผลการดำเนินงาน N/A (รอผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ปี 55) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 29

30 14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 14.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพ ของระบบ สารสนเทศ คะแนนภาพรวม 4.6000 30

31 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ ความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ผลการดำเนินงาน 4.2 คะแนนที่ได้ GAP ครั้งที่ 1 GAP ครั้งที่ 2 0.3 0.4 +0.1 ตัวชี้วัดที่ 14.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและ ความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สารสนเทศ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 31

32 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
คะแนนที่ได้ ผลการดำเนินงาน 10 ตัวชี้วัดที่ 14.2 จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ≤ 6 7 8 9 10 32

33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ผลการดำเนินงาน 3 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ คะแนนที่ได้ เกณฑ์การให้คะแนน GAP ครั้งที่ 1 GAP ครั้งที่ 2 0.4 ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 2 3 4 5 33

34 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ รอบ 12 เดือน มิติภายนอก มิติภายใน ค่าคะแนน ตัวชี้วัด 3.7761 = = = = = = N/A หมายเหตุ : คิดจากคะแนนเต็ม 70 (ไม่รวม ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) 34

35 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 35

36 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก 1.1 นโยบายสำคัญและภารกิจหลัก ของกระทรวง (30) 1.2 ภารกิจหลักของกรมและ Joint KPI (27) 1.3 ASEAN Readiness (3) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (10)  งานบริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพ ในศูนย์อนามัยที่ 1-12  การรับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (3) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ (2.5) 5. งานตามเป้าหมายผลผลิต (2.5) 6. มาตรการประหยัดพลังงาน (3) 7. การปรับปรุงกระบวนงาน (4) การปราบปรามการทุจริต (กรม อ. กำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานเพิ่มเติม) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15) 8. การพัฒนาบุคลากร (5)  ลักษณะสำคัญขององค์การ  GAP การพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร 9. การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (3)  GAP ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 10. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (3)  GAP วัฒนธรรมองค์การ  แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 11. การสร้างความโปร่งใส (4) 36

37 ลำดับตัวชี้วัดระดับกรม-หน่วยงาน
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก - ตัวชี้วัดที่กรมเสนอ ก.พ.ร. 4 ตัว - ตัวชี้วัดระหว่างกรมกับหน่วยงาน 1.1 – 1.18 1.1 นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง 1.2 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม 1.3 ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2.1 กระบวนงาน กระบวนงาน ..... 3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การปราบปรามการทุจริต 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 6 การประหยัดพลังงาน 7 การปรับปรุงกระบวนการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่บุคคล 8 การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กับ C/SH 9 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การรายงานข้อมูลแผน/ผล 10 การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 11 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 37

38 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติประสิทธิผล ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ KPI 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ KPI 1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง KPI 1.3 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร KPI 1.4 ร้อยละของสตรีอายุ ปี มีพฤติกรรมการ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง KPI 1.5 ร้อยละอำเภอที่มีผ่านเกณฑ์ตำบลดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว KPI 1.6 จำนวนอำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการ ดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว KPI 1.7 ร้อยละวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน KPI 1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. (รพศ. รพท. รพช.) ผ่านเกณฑ์ รพ. ตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ KPI 1.9 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุม น้ำหวานและ ขนมกรุบกรอบ สำนักทันตสาธารณสุข 38

39 ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติประสิทธิผล
หน่วยงานเจ้าภาพ KPI 1.10 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็ม ศักยภาพ สำนักโภชนาการ KPI 1.11 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง KPI 1.12 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัด สป.สธ.มีการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย กองออกกำลังกายฯ KPI 1.13 จำนวน อปท. ที่มีระบบการจัดการสุขาภิบาล อาหารระดับพื้นฐาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ KPI 1.14 จำนวน อปท. ที่มีระบบการจัดบริการน้ำบริโภค ระดับพื้นฐาน KPI 1.15 จำนวนระบบประปาได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ KPI 1.16 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัด สป. กท.สธ. มีการดำเนินกิจกรรม GREEN ครบถ้วนทั้ง 5 กิจกรรม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม KPI 1.17 จำนวนการพัฒนาตัวแบบด้านการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบฯ KPI 1.18 จำนวนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม 39

40 ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ
KPI 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร KPI 3 การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ KPI 4 ร้อยละความสำเร็จของการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง KPI 5 ระดับความสำเร็จของปริมาณ ผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร งบประมาณรายจ่าย กองแผนงาน KPI 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน สำนักงานเลขานุการกรม 40

41 ตัวชี้วัดหน่วยงาน มิติพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ
KPI 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล (หมวด 2) กองแผนงาน KPI 8 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง รวมถึง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย (หมวด 3) สำนักงานเลขานุการกรม KPI 9 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูล แผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ ให้มีความครบถ้วน และทันสมัย (หมวด 4) KPI 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรกรมอนามัย (หมวด 5) กองการเจ้าหน้าที่ KPI 11 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย (หมวด 6) สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองคลัง 41

42 กลไกการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ปี 2556
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 3 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 4 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 6 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 7 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 9 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 10 เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 11 คณะทำงานหมวด 2 คณะทำงานหมวด 3 คณะทำงานหมวด 4 คณะทำงานหมวด 5 คณะทำงานหมวด 6 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เครือข่าย กพร. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 42

43 องค์ประกอบ คำสั่งกรมอนามัย ที่ 267/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 267/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กพร. กรมอนามัย องค์ประกอบ อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดี (ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ที่ปรึกษา ประธาน รองอธิบดี (ด้านบริหาร) ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม ทันตสาธารณสุข สุขาภิบาล กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ศูนย์/สำนัก กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 43

44 บทบาทหน้าที่ กำหนดยุทธศาสตร์ วิธีการ และกลไกการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย สื่อสารยุทธศาสตร์ วิธีการ และกลไกการพัฒนาระบบ ราชการกรมอนามัยให้กับบุคลากรในสังกัดทุกระดับ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการกรม อนามัย และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการกรมอนามัย ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ แต่งตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสม อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 44

45 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1102/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ องค์ประกอบคณะทำงาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 45

46 บทบาทหน้าที่ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้ว เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จัดทำแผนพัฒนาองค์การเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ และกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงกระบวนการดำเนินงานตามหมวดที่รับผิดชอบ กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลระดับหน่วยงาน ในส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประสาน ผลักดัน ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และรายงานผลสำเร็จของตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามหมวดที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย รอบ 6 และ 12 เดือน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 46

47 บทบาทหน้าที่เพิ่มเติม
(เฉพาะคณะทำงานหมวด 5) จัดทำกรอบ/แนวทางและแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และประเมินผล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย พ.ศ 47

48 องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 14/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่าย กพร. ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ผู้แทนจากทุกหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย หน่วยงานละ 3-5 คน องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ เสนอแนะ ถ่ายทอด และผลักดันให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาระบบราชการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน ติดตามประเมินผล รวบรวม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน ประสานและดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย กพร. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 48

49 ปฏิทินการดำเนินงาน เห็นด้วย
เจ้าภาพชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 22-23 ม.ค.56 หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสม (ในที่ประชุมชี้แจง) ภายใน 6 ก.พ.56 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กพร. กรม เจ้าภาพจัดทำ รายละเอียด คำรับรองฯ หน่วยงาน เจรจาในที่ประชุม ลงนาม 15 ก.พ.56 ไม่ได้ข้อสรุป ได้ข้อสรุป รายงาน SAR ผ่าน DOC รอบ 6 เดือน (ภายใน 1 เม.ย.56) 9 เดือน (ภายใน 1 ก.ค.56) 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย.56) ได้ข้อสรุป หน่วยงานจัดทำค่าเป้าหมาย ข้อมูลพื้นฐาน เหตุผลของเรื่อง ภายใน 28 ม.ค.56 รองอธิบดีที่กำกับดูแล/จัดเจรจา หน่วยงานเจ้าภาพ กพร. กรม 49

50 50


ดาวน์โหลด ppt PrtScrn หน้าปก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google